Energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Energieffektivisering

 

Totalt står bygg- och fastighetsbranschen för runt en tredjedel av Sveriges energianvändning. Det gör energieffektivisering i byggnader ett prioriterat område, vilket anges i de miljömål som är uppsatta för Sverige och vår region genom EUs direktiv. Energieffektivisering av verksamheter och industri är ytterligare ett viktigt område för oss att jobba med, då energibesparingspotentialen är hög och energibesparande åtgärder ger företag både ekonomiska och konkurrenskraftiga fördelar.  

 

Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, skapa samverkan olika aktörer emellan genom nätverk  och  driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost.  Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning. De kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss finns sammanställda här.

 Så här jobbar vi med energieffektivisering

Energikontor Sydost har som mål att verka för att planering, projektering, byggnation, drift, underhåll och renovering av byggnader ska genomföras med fokus på så effektiv energianvändning som möjligt. Vi verkar också för att verksamheten i byggnaden ska nå samma mål, oavsett om det är boende, butik, kontor, industri eller andra tjänster. Vi jobbar även med att stötta små och medelstora företag att energieffektivisera sina verksamheter. 

 

Vi arbetar med att

  • höja kunskapen om energieffektivt byggande, renovering och drift hos bostadsbolag, konsulter, leverantörer och installatörer samt driftspersonal. 
  • stödja energieffektiviseringsåtgärder inom industri, butiker och offentlig sektor, driva nätverk samt administrera och informera om energikartläggning och vilka stöd som finns att söka.
  • driva igenom beteendepåverkande åtgärder via energi- och klimatrådgivarna i regionen som vi samordnar, samt via informationsmaterial riktat till allmänheten  via vår hemsida.
  • verka för hållbart resursutnyttjande, tex genom att bidra till satsningar inom cirkulär ekonomi inom turism, matproduktion mm.

 

Därför jobbar vi med energieffektivisering

De närmsta 1-2 åren förändras mycket inom byggbranschen. Riksdagen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet. Det här kommer påverka alla inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör frågan prioriterad av oss närmsta tiden.

 

EU har bedömt att den lönsamma energieffektiviseringspotentialen i industrin fram till år 2020 är 25 %. Det kan vara inom belysning, pumpar och ventilation mm. Flera energibesparande åtgärder är direkt lönsamma med återbetalningstider på ett eller ett par år och kan därigenom ge ökad vinst och stärkt konkurrenskraft. Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte alla lönsamma åtgärder, vilket utgör det så kallade energieffektiviseringsgapet. Därför stöttar vi små och medelstora företag i deras arbete att energieffektivisera sina verksamheter.