Biobränsle för uppvärmning och el fornybar-energi fornybar-energi Biobränsle för uppvärmning och el Förnybar energi

Biobränsle för uppvärmning och el

I sydostregionen finns goda förutsättningar för att använda biobränsle för både uppvärmning och elproduktion. Flera storskaliga kraftvärmeanläggningar finns i regionen och  Energikontor Sydost arbetar för att utöka möjligheteterna även för småskalig kraftproduktion. Tillsammans med Linnéuniverstitetet arbetar vi för att få ett effektivare uttag av skogsbränslen och att optimera värdekejan från skog till värmeverk.

Se film om praktiska metoder för effektivare skogsbränslehantering

Se filmen om möjligheter för ett större uttag av energi från skogen genom effektivare arbetsmetoder för att ta ut GROT, d.v.s grenar och toppar (2017).

 

Publikationer och seminariedokumentation

 

Publikationer

Bioenergi i Kronoberg – användning och potential (2014)

Rapporten beskriver hur användningen av energi i Kronoberg, speciellt bioenergi, ser ut idag och viss mån också historiskt. En inventering av biobränslepannor för fjärrvärmeproduktion i Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län har genomförts och redovisas kommunvis. Den redovisar också nya biopannor som planeras att byggas. Större kända industriers användning av bioenergi redovisas i en tabell. Rapporten beskriver också hur stor potentialen är för olika typer av bioenergi.

Rapporten är framtagen av Energikontor Sydost 2014.

 

Handböcker för konvertering från fossila bränslen i industrin och i fastigheter

Skatteomläggningen för användningen av fossila bränslen i industrin medför stora ökade kostnader från och med den 1 januari 2015. Handboken nedan beskriver ekonomiska konsekvenser och ger råd om konvertering bort från fossila bränslen till förnybara.

Motsvarande handbok för konvertering till förnybart har också tagits fram för fastigheter.

Introduktion till broschyren Bioenergi i industrin

Broschyren Bioenergi i industrin (2014)

Introduktion till broschyren Bioenergi i fastigheter

Broschyren Bioenergi i fastigheter (2014)

 

Småskalig kraftvärme från bioenergi 2013
En analys av förutsättningar för småskalig kraftvärme i sydöstra Sverige, med syftet att lägga grunden för byggande av ett antal demonstrationsprojekt som börjar på en process samt att kortfattat beskriva olika tekniker.

 

Bioenergi för regional utveckling BIOENAREA slutpublikation 2013
Bioenergi för regional utveckling. Bioenarea slutpublikation

 

Bioenergi och ånga i industrin handbok 2013
Att tänka på vid konvertering till bioenergi, Ångsystem, Tekniska lösningar och bränsleval, Ekonomi och finansiering, Checklista, Goda exempel


Seminariedokumentation

2016-11-25 Bioenergidagen

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi. Program och presentationer här.

 

2015-11-20 Bioenergidagen 2015

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi. Program och presentationer här.

 

2014-11-20 Bioenergidagen 2014
En mycket välbesökt dag med aktuellt om bioenergi från företagen och forskningen. Läs presentationerna här.

 

2014-04-10 Biobränslekedjan och förbränningsteknik 
På seminariet Biobränslekedjan och förbränningsteknik presenterades korta redovisningar av två pågående projekt i slutfasen, Energi från skogen respektive Heta rökgaser och ett blivande, Simwood. Läs presentationerna här.

Nätverk och projekt inom biobränsle från skogen

 

Forskningsresultat omvandlade till praktiska lösningar för effektivare uttag av energi från skogen.

Ökar tillgången av primära skogsbränslen genom samverkan för att optimera delar av bioenergivärdekedjan.

Utveckling för mer bioenergi i södra Sverige.