Förnybar energi fornybar-energi fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Förnybar energi

Energikontor Sydost har som mål att verka för att effektivisera och öka användandet av förnybar energi i vår region. 

Så här jobbar vi med att främja förnybar energi

Vårt mål är att öka användningen av bioenergi, både för uppvärmning, elproduktion och drivmedel. Vi arbetar även med solfångare, solceller, vind- och vattenkraft för el och uppvärmning.

Vi arbetar med att

  • öka medvetenheten om vilka möjligheter som finns inom energiproduktion från förnybara källor. 
  • öka kunskapen om hur förnybar energi kan produceras. 
  • öka samverkan med näringslivet.
  • samordna arbetet i regionen.

 

Under 2017 fokuserar vi på demonstration av anläggningar för småskalig kraftvärme, samt gör insatser för ökat andel solel, storskalig vindkraft, biogas och energi från skogsråvara. 

Därför arbetar vi för ett fossilbränslefritt samhälle 

Mål för en hållbar värld har satts upp både internationellt och av Sveriges riksdag. Ett av målen är att övergå till förnybara energikällor. 

I sydost är bioenergi en framträdande förnybar energikälla. Utvecklingen sker på bred front och i rask takt med nya anläggningar, nya tekniker och effektivare produktionsmetoder. Solel är på stark frammarsch i regionen. Lokal framställning av biogas är också ett område som som går starkt framåt i vår region med både nya produktionsanläggningar och fler tankställen.

I och med övergång till fler förnybara energikäller minskas utsläpp av fossil koldioxid.