Cirkulär ekonomi - en hållbar affärsmodell

Framtiden ligger i att erbjuda produkter och tjänster som är hållbara, återvinningsbara och där enbart förnybar energi används. Energikontor Sydost är med och utbildar företag och offentliga verksamheter i cirkulär ekonomi.

 

Cirkulär ekonomi - en hållbar affärsmodell

 

Till skillnad från den linjära ekonomin som bygger på att producera och konsumera för att sedan slänga, så bygger den cirkulära ekonomin på att material och energi ingår i kretslopp och att affärsmodeller och verksamheter bygger på en sådan kretsloppsekonomi.

 

I praktiken kan det vara att skapa produkter vars delar enkelt kan återvinnas, att återbruka saker istället för att skaffa nya och att använda avfall i andra processer istället för att slänga det. 

 

Ur energiperspektiv kan det innebära att se över vilka energikällor som används för el, värme och transporter och hur effektiv användningen är. Cirkulär ekonomi är i sig en energibesparing eftersom materialen reda är utvunna.

 

Det kan också handla om att förebygga matavfall till exempel genom att hitta sätt för att minska matsvinnet och att använda resterna för biogasproduktion.  Ett annat exempel är att använda restvärme från en industri för att till exempel värma upp en simhall, vilket minskar åtgången på primärenergi.

Ytterligare exempel är att använda vatten från en fiskodling som gödning åt en tomatodling som i sin tur renar och återför vatten till fiskodlingen.

 

 

Industriell symbios - att leva av varandras material eller avfall

En variant av cirkulär ekonomi kallas industriell symbios. 

 

Industriell symbios är ett sätt för företag att i samverkan hitta möjligheter att nyttja det ena företagets avfall som råvara till ett annat företag, därav ordet "symbios" - att precis så som vissa växter och djur i naturen, använda och utbyta varandras material för att överleva.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/435927_medium_Sk%C3%B6rdare.pngGenom industriell symbios går det att minska behovet av både råmaterial och avfallshantering, samt sänka energiförbrukning och skapa nya affärsmöjligheter. 

 

Några exempel på industriell symbios: 

  • Att använda rester från skogsbruk (grenar och toppar) för att producera el och värme, i till exempel ett fjärrvärmeverk, vars aska sedan återförs till skogen som gödning. 
  • Biogas där matavfall kan producera fordonsbränsle med låg klimatpåverkan

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/414624_medium_Biogascirkel_16x9.png

Läs gärna mer om cirkulär ekonomi på:

 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/delegation-cirkular-ekonomi.html

 

http://www.recycling.se/

 

http://circulareconomy.se/ 
 

https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-utveckling.html

Hur vi jobbar med cirkulär ekonomi i sydost

Vi utbildar företag i industriell symbios

Vi utbildar aktörer inom näringslivet, specifikt företag inom industriområden, i cirkulär ekonomi och om den ekonomiska och miljömässiga nyttan med industriell symbios. Detta gör vi bland annat genom studiebesök för att se goda exempel på industriell symbios och via seminarier på ämnet. Vi arbetar tillsammans med Green Act och fokuserar på industriföretag i Kronoberg. Detta gör vi för att näringslivet ska öka sin ekonomiska och ekologiska hållbarhet genom att introducera industriell symbios. Arbetet sker inom ramen för satsningen TRIS, finansierat av Europas Interreg-program.


Vi stöttar företag att arbeta cirkulärekonomiskt 

Via satsningen CRKKL stöttar vi verksamheter att implementera cirkulär ekonomi i sina verksamheter. Detta gagnar både tillväxt, miljö och konkurrenskraften i regionen. Arbetet drivs av Region Kronoberg tillsammans med oss på Energikontors Sydost, Linnéuniversitetet och Sustainable Småland. Vi riktar oss mot små och medelstora företag och offentliga aktörer i Kronoberg och Kalmar län. 

Vi arbetar med detta för att fler företag och organisationer ska arbeta med cirkulär ekonomi vilket bidrar till en hållbar omställning i länen. Företagen i sin tur stärker sin miljöprofil och sparar pengar och resurser.