Hållbar upphandling offentlig-sektor Hållbar upphandling Offentlig sektor

Har du frågor om hållbar upphandling eller energitjänster?

 

Vi hjälper dig gärna, ställ din fråga per epost, eller ring, Christel Liljegren 070-620 83 08. 

Om hållbar upphandling

Hållbar upphandling

- den offentliga sektorns ansvar.

 

På den offentliga aktören vilar ett ansvar att visa vägen och påverka utvecklingen av mer hållbara produkter och tjänster genom att ställa relevanta och korrekta krav i samband med de upphandlingar som genomförs.  För att nå upp till detta behövs det rätt kompetens, omvärldsbevakning och verktyg anpassat tyill så väl politiker till avropare. 

 

Det finns många utredningar, rapporter och projekt som pekar på relevansen i att genomföra hållbara upphandlingar - men vägen dit är inte enkel och spikrak. Energikontor Sydost erbjuder därför stöd i form av utbildningar, semiarier, verktyg, broschyrer mm för att stötta våra medlemmar i arbetet att uppnå hållbara upphandlingar. Offentliga myndigheter och organisationer är gigantiska inköpare av varor och tjänster i Europa och står för ungefär 16 % av EU:s bruttonationalprodukt. Stora företag och företagskoncerner har också stor inverkan och givetvis har även de val den stora mängden små och medelstora företag gör dagligen också stor betydelse. Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor och tjänster för mellan 450 och 535 miljarder kronor. Genom att ställa miljökrav kan offentliga organisationer vara drivande aktörer på väg mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

Nyheter från våra aktiviteter inom hållbar upphandling

Lär dig mer om upphandling och energieffektvisering från upphandlingsmyndighetens websända frukostseminarium


Ta del av informationen från Belysningsdagarna i Karlshamn och Hultsred 

18/10 och 9/11
Energikontor Sydost bjöd den  18:e oktober och den 9:e november in till två spännande dagar i ljusets tecken. Deltagarna fick en unik möjlighet att lyssna till ledande experter inom belysningsområdet och fick mer kunskap om hur de kan spara 40-80% energi, få bättre arbetsmiljöer, ökad lönsamhet samt ökad produktion med ny belysning.

Möjligheter att få kunskap om Hållbar IT via webinarium

Under våren 2016 genomförde Energikontor Sydost tillsammans med TCO Development två uppskattade webinarium med fokus på den offentliga verksamhetens upphandling av hållbara IT produkter.

Både Energikontor Sydost och TCO Development har identifierat att offentlig sektor inte nyttjar potentialen med hållbar IT i sitt klimatarbete och i arbetet med att energieffektivisera verksamheten. Hållbar IT innebär att använda IT-produkter och IT-system för att minska miljöpåverkan, samtidigt som själva IT-produkternas och IT-verksamhetens miljöpåverkan begränsas. Dessutom tar Hållbar IT även hänsyn till sociala aspekter som arbetsmiljö på arbetsplatserna och socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT-produkter.

Ökad kunskap hos beslutfattare, hållbarhetsstrateger, beställare, upphandlare, användare m.fl. krävs för att upphandling av olika IT produkter ska bidra till verksamhetens hållbarhetsarbete.

Webinarium är kostnads- och tidseffektivt sätt att sprida information eftersom flera medarbetare inom varje organisation kan ta del av utbildningen.

 

Vill ni erbjuda era offentliga aktörer samma möjligheter?

TCO Development har möjlighet att tillsamman med ert energikontor genomföra samma webinarium för era offentliga aktörer.

  • Del 1 För strateger och beslutsfattare: Råd och stöd inför arbetet att strategiskt förankra och driva det interna arbetet med hållbara IT-produkter.
  • Del 2 För beställare och upphandlare: Hur det går till att ställa hållbara krav på leverantörer, produkter och produktion vid upphandlingar.

 

Vill du veta mer kontakta gärna

Energikontor Sydost: Christel Liljegren, christel.liljegren@energikontorsydost.se, 0706-208308

TCO Development: Annika Overödder, annika.overodder@tcodevelopment.com, 070-2511668


Upphandling med energi i fokus

Energikontor Sydost har ett uppdrag att stötta medlemmarnas arbetet med energieffektivisering och ökad andel förnybar energi och därför har vi fokuserat på att stötta upphandlingsutveckling genom att säta energi i fokus. På upphandlingsmyndighetens hemsida går det att läsa om hur den offentliga sektorn bör och kan använda upphandlingen som ett verktyg för att nå uppsatta energi- och klimatmål. 

LCC - ett viktigt verktyg. Läs även mer om hur LCC kan inplementeras på ett effektivt sätt. 

Nyhetsbrev, länkar och rapporter inom hållbar upphandling

Nyhetsbrev om grön upphandling

2016 september Nr 3

2016 september Nr 2

2016 juni Nr 1
2015 september Nr 3

2015 april Nr 2

2015 januari Nr 1

2014 september Nr 2

2014 april Nr 1

Internationellt nyhetsbrev

PRIMES #1

PRIMES #2

PRIMES #3

PRIMES #4

PRIMES #5

PRIMES #6


Länkar och dokument

 

Kommunernas roll i näringslivets arbete för en hållbar utveckling (IVL rapport 2005)

 

Andra projekt

 

Green ProcA - Green Public Procurement in action

 

Nyheter

Kommuner höjer energikraven vid upphandlingar (Energimyndigheten 2015) 

 

Skapa en grund för medvetna val

Utbilda era politiker, inköpare/upphandlare, beställare, avropare och skapa en grön hållbar upphandlingskedja i er verksamhet där ni gör medvetna val i linje med ert hållbarhetsarbetet och era energi- och klimatmål. 


Debatt artikell i Dagens samhälle april 2016 

”Gör upphandlingar till en vital del av hållbarheten”  författat av

Rapport om goda exempel på miljökrav

Rapporten ”Omvärldsanalys av miljökrav i offentlig upphandling” (2014) innehåller goda exempel på miljökrav som ställts i olika offentliga upphandlingar. Den omfattar även frågorna;

  • Hur kan miljökrav ställas? samt
  • Vilka hinder och möjligheter finns det när en verksamhet vill ställa miljökrav?

Målgrupp för rapporten är främst kommuner men även andra offentliga aktörer.

 

Rapporten omfattar erfarenheter från upphandling av material vid byggnation, livsmedel, förbrukningsmaterial, textilier, möbler, entreprenörer och inhyrda tjänster samt tjänstesektorn/konsulter. I rapporten understryks vikten av politiskt stöd, väl förankrade riktlinjer och krav, kunskap inom organisationen, omvärldsbevakning och dialog med leverantörer samt inte minst eldsjälar för att nå framgång i arbetet med miljökrav vid upphandlingar. 

Rapporten har tagits fram av Sweco på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

 

 

 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA