Emåmejeriet i Hultsfred

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De har bytt ut sin oljepanna mot en förgasningsanläggning som omvandlar flis till el och värme. 

 

Från olja till flis

"Mjölk från din hemtrakt" är Emåmejeriets paroll. Mjölken hämtas från de lokala gårdarna Hagelsrum, Virstad, Fröreda, Torsjö Säteri och Ålatorp vilket ger korta transporter och därmed mindre miljöpåverkan. Att producera egen el och värme från lokala biobränslen ligger helt i Emåmejeriets linje med fokus på närproducerat. Att Emåmejeriethar bytt ut sitt oljebaserade uppvärmningssystem beror dels på minskade skattelättnader för producerande industri, dels på ambitionen att möta konsumenternas ökade miljömedvetande, men även att det befintliga värmesystemet var i starkt behov av ombyggnation.

 

Genom att byta ut den gamla oljepannan mot en kraftvärmeanläggning i mikroskala, i form av en termisk förgasare (Volter™), kommer mejeriet att bli i princip självförsörjande på värme och dessutom kommer lokal el att produceras som täcker cirka 20 % av elbehovet. En termisk förgasare ger hög elverkningsgrad, god reglerbarhet och en rimlig investering. De stora lastsvändningarna och att processen står stilla utan värmebehov under natten löses med hjälp av en ackumulatortank. Emåmejeriets krav på en hög framledningstemperatur på värmet gjorde att det endast var en leverantör som kunde garantera de specifikationer som är nödvändiga för värmeproduktionen till mejeriet. 

Kombinerad tork och bränsleförråd

Bränsletillgången är en mycket viktig parameter då förgasaren fungerar optimalt med ett grovt fraktionerat och torrt bränsle, vilket finns i relativt begränsad tillgång i närområdet.

Lösningen på detta problem var att konstruera en kombinerad tork och bränsleförråd (t v) baserat på lastväxlarcontainrar för flexibilitet och skalbarhet. En faktor som gjorde torken ekonomisk är att förgasaren Volter™ har en ventilationsanslutning för lågtempererad spillvärme, vilket gör det enkelt att använda lågvärdig värme för torkning.

Förgasaren Volter

I anläggningen sker en kombination av förgasning och förbränning, som ger en hög verkningsgrad. Bränslet består av träflis. Produkten är gengas som kan användas till förbränning i brännare i panna eller för motordirft till elgenerering.

Processbild

Ladda ner faktabladet

 

Anläggningsdata

EFFEKT

40 kW el (45kW generator) och 100 kW värme

DRIFTSTIMMAR/ÅR

Max 7 800h

ELPRODUKTION

Max 312 MWh/år

INVESTERINGSKOSTNAD

Cirka 3 miljoner

BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID

Cirka 8–10 år

RÅVARA

Grovfraktionerad flis

FUKTHALT RÅVARA

15–18%

MODELL

Volter™ 40 Indoor

DIMENSIONER

4,8 m X 1,3 m X 2,5m

VIKT

4,5 ton

ASKMÄNGD

Cirka 500 l/vecka (cirka 1–2% från utgående bränsle)

ASKAHANTERING

Automatisk askhantering

GASSAMMANSÄTTNING

CO (Carbon monoxide) 25%

H2 (Hydrogen) 17%

CO2 (Carbon dioxide) 8%

CH4 (Methane) 2,5%

N2 (Nitrogen) 47,5%

VÄRMEVÄRDE, GASEN

5,75 MJ/m3


Så här mycket räcker Emåmejeriets producerade el till 

Årsproduktion [MWh]
Motsvarar så här många villors hushållsel  under ett år, källa
Motsvarar så här många m2 solcellers årsproduktionkälla  
312    62 st  3120  

 Information in English

 

Tillbaka till startsidan >>
 

Sörbyverket i Ronneby >>
Emåmejeriet i Hultsfred >>
Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby >>

Allmänt om förgasning och tillverkare

Så fungerar förgasning

I förgasningsanläggningar bildas gengas via ofullständig förbränning av organiska material. Med organiskt menas kolhaltigt material från levande eller döda organismer. Det finns flera olika typer av förgasningsteknik. För generering av el och värme används vanligen så kallade fastbäddsförgasare där bränslebädden vilar på ett galler. Det fasta organiska bränslet matas in längst upp i reaktorn och rör sig sedan med hjälp av gravitationen gradvis nedåt varefter det förbrukas. Genom ett underskott av syre sker en partiell/ofullständig förbränning av bränslet och gengas bildas. Denna gas består huvudsakligen av kolmonoxid, vätgas, metan och koldioxid. Kolmonoxid är farlig att inandas då den lätt binds till de röda blodkropparna och därmed förhindrar syre att transporteras ut i kroppen. Vid den förbränning som sker senare i anläggningen omvandlas dock kolmonoxiden till ofarlig koldioxid.

 

I en medströmsreaktor tas gasen ut i reaktorns botten, medan den tas ut i toppen i en motströmsreaktor. Luft tas i det senare fallet in längst ner, medan den vid en medströmsreaktor tillförs högre upp i reaktorn. Motströmsförgasare bildar mer tjära, men klarar å andra sidan fuktigare bränsle än medströmsförgasare, eftersom den producerade gasen passerar det inkommande bränslet och torkar det. En annan skillnad mellan de två principerna är att gasen som lämnar en medströmsförgasare har högre temperatur än motsvarande gas från en motströmsförgasare.

 

Den varma gas som bildas är energirik och brännbar och kan därmed både användas för att utvinna värme och för att driva en vanlig förbränningsmotor. Värmen utvinns via ett eller flera steg med värmeväxlare, där den avgivna värmeenergin används till uppvärmning av fastigheter, varmvatten, i processer etc. Gengasen leds sedan till en förbränningsmotor, där den kemiska energin omvandlas till mekaniskt arbete. Motorns axel är kopplad till en elgenerator som transformerar det mekaniska arbetet till elektrisk energi som antingen kan användas inom den egna verksamheten eller säljas på elnätet. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Förgasare och filter. 


Tillverkare av förgasare

All Power Labs

Amerikanskt företag som fokuserar på förgasningsanläggningar för biomassa för produktion av el, men som även erbjuder komplettering i form av värmeväxlare för en komplett småskalig kraftvärmeanläggning (15 kWel). Flera anläggningar kan köras parallellt. Har ett flertal referensanläggningar där förgasningsanläggningen körs i ö-drift, d.v.s. ett eget elnät, tänkbart tillämpningsexempel i Sverige kan vara en isolerad turismanläggning utan elanslutning. Ett exempel är en ö där man har ersatt tidigare dieselgeneratorer med en mix av förnybara energikällor i form av vind- och solkraft samt en förgasare. Det finns även möjlighet att ansluta till det vanliga nätet.

Spanner Re2
Tyskt företag som har produkter inom två segment, värmeproduktion från biomassa och kraftvärmeproduktion från träflis. Har fristående anläggningar och moduluppbyggda i containrar i ett flertal olika storlekar från 9 kWel upp till 450 kWel. Flera anläggningar kan köras parallellt vid högre värmebehov. Levererar även automatiska torkanläggningar och bränslehanteringssystem för flisen samt askhanteringssystem. Många referensanläggningar, bl.a. en parkettgolvstillverkare som utnyttjar restprodukter från den egna produktionen som bränsle. Värmen används till torkning av trä och uppvärmning av lokaler och den producerade elen säljs till elnätet.
Volter
Finskt företag som tillverkar modulbyggda kompletta förgasningsanläggningar för kraftvärmeproduktion från träfils. Flera anläggningar kan köras parallellt vid högre värmebehov. Säljer även torkanläggningar för träflis.
Det finns flera referensinstallationer, exempelvis en fritidsanläggning som säljer överskottsel till elnätet, men som även har möjlighet att driva sitt interna nät i ö-drift, d.v.s. frikopplat från det externa elnätet. Värmen distribueras i ett lokalt närvärmenät.

 

Jämförelse -  förgasare

Ladda ner excelark

Tillverkare All Power Labs Spanner Volter
Produktbeteckning PP20 Power Pallet HKA 45 (finns fler) Volter 40 Indoor
Automatisering ja ja ja
Värmeeffekt 20 kW 102 kW 100 kW
Eleffekt 15 kW 45 kW 40 kW
Ljudnivå @30 fot/9,14 m 85 dB(A) uppgift saknas uppgift saknas
Bränsleförbrukning 1,2 kg/kWhel 40,5 kg/h (0,9 kg/kWhel) 38kg/h (0,95 kg/kWhel)
Automatisk bränslematning bränsleficka 3 h drift, tillval automatisk påfyllning av bränsleficka finns som tillval finns som tillval
Godkända bränslen träflis, nötskal, majskolvar träflis träflis
Bränslestorlek 12-40 mm max. 30% <4 mm <63mm: >80% 16-50mm, >60% 30-50mm, ≤9% 50-63mm, ≤1% <3,2mm
Fuktighet bränsle 10-30% max 13% <18%, optimalt <15%
Förgasartyp medström medström medström
Automatisk askhantering
ja

 finns som tillval

ja
Motor GM Vortec 3,0 liter uppgift saknas Agco Sisu Power 8,4L, 6-cyl.
Generator Mecc Alte NPE32 uppgift saknas ABB M2BA 225 SMB 4, 45 kW
Värmeväxlare tillval, ett steg uppgift saknas tre steg
Verkningsgrad totalt 35% uppgift saknas uppgift saknas
Verkningsgrad el 20% uppgift saknas uppgift saknas
Verkningsgrad värme uppgift saknas uppgift saknas uppgift saknas

Nyheter om Emåmejeriet

Politiker besökte Emåmejeriet

2018-03-26

26 mars var 7 moderata politiker på besök på Emåmejeriet för att prata om förutsättningar och möjligheter för småskalig kraftvärme och för att diskutera förgasningstekniken.


ATL TV gjorde reportage på Emåmejeriet

2018-02-01

Se ATL TVs inslag om förgasaren Volter som genererar grön el och värme på Emåmejeriet. 


Information om tekniker för småskalig kraftvärme på Svebios konferens

2017-11-16

14- 15 nov medverkade projektledare Daniella Johansson på Svebio Stora biokraft-och värmekonferens i Sandviken. Konferensen inleddes med ett studiebesök på ett av Sveriges största biokraftvärmeverk på BillerudKorsnäs,  samägt av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Under konferensen diskuterades sedan bland annat det nyaste från klimatförhandlingarna i EU rörande fast biomassa, pelletsmarknaden i Sverige, rapport från klimatsamtalet i Bonn, vilka bioenergiprojekt som beviljats i Klimatklivet, samt vilka kriterier och villkor som gäller. 

Under konferensens andra dag 15 nov modererade Daniella Johansson ett spår om småskalig kraftvärme.  Ny studie kring potentialen för småskalig kraftvärme och olika leverantörer med nya tekniker presenterades. 

 


 


EMÅMEJERIET FICK HULTSFREDS KOMMUNS MILJÖPRIS 2015

2016-06-29 

Tillsammans med en privatperson fick Emåmejeriet dela på miljöpriset för 2015.

Emåmejeriet får priset för att man satsar på micro-förgasare och därmed ersätter den fossila oljeeldningen som förser mejeriet med el och värme.

Vi gratulerar Emåmejeriet till priset!

Läs mer här


Energy Cities

2016-04-29

Småskalig kraftvärme uppmärksammat i Energy Cities blogg. Läs här.


Invigning Emåmejeriet

2015-10-28

Läs mer om invigningen och se bilder >>


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige. 

Energimyndigheten

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP