Småskalig Kraftvärme från biobränsle

Kraftvärmeverk är traditionellt stora anläggningar, men via ett flerårigt demonstrationsprojekt, som leds av Energikontor Sydost, ska mindre anläggningar i sydostregionen byggas och utvärderas.

Projektets syfte är att demonstrera tekniker för småskalig kraftvärme från biobränsle, som inte ännu har kommersialiserats fullt ut. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till full drift är förhoppningen att fler ser fördelarna och vill investera i småskalig kraftvärme.  
Därför är alla tre anläggningarna öppna för studiebesök.

För vem är det här intressant

För småindustrier, fastigheter och lantbruk passar förgasningstekniken oftast bäst, därför kan ett besök på Emåmejeriet i Hultsfred vara intressant.
För större industrier (tex sågverk) eller fjärrvärmeanläggningar kan ORC eller turbin för våt ånga (WST) vara av intresse, så besök gärna Sörbyverket i Ronneby eller Panncentralen i Bräkne-Hoby.

Klicka på bilden för att ladda ner handboken som presenterar tre tekniker för småskalig kraftvärme.

Kraftvärme  - Vad är det?

 

Information in English

 


Kommande aktiviteter

17 januari: studiebesök på ORCn i Bräkne-Hoby. 

12 februari: studiebesök på ORCn i Bräkne-Hoby. 

26 mars: studiebesök på ORCn i Bräkne-Hoby. 

Vill du få inbjudan till något av dessa datum? Skicka ett mail till projektledare Daniella Johansson

 

 

Deltagare och tekniker

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet.

De har installerat en våtångsturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning, Sörbyverket.

Läs faktabladet

 

En ORC-enhet (Organisk rankinecykel) är installerad på Miljötekniks befintliga biobränslepanna i Bräkne-Hoby. Läs faktabladet 

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De har installerat en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el. 

Läs faktabladet

 


2018-11-16

Energiting Sydost 2018

Som en del i programmet för Energiting Sydost 2018, som i år ägde rum i Blomstermåla, presenterade projektledare Daniella Johansson projektet småskalig kraftvärme från biomassa i Sydost. I en fullsatt lokal fick ca. 30 personer lära sig mer om småskalig kraftvärme och dess roll och möjligheter med väderoberoende elproduktion i det regionala energisystemet.

 


2018-11-13

Svebios Stora Biokraft-och värmekonferens 2018

I samband med Svebios Stora Biokraft- och värmekonferens som i år anordnades i Växjö erbjöd Energikontor Sydost studiebesök till Bräkne-Hoby som en del i projektet Småskalig kraftvärme. 13 personer från värmeverk eller konsultföretag runt om i Sverige följde med på resan från Växjö ner

till Bräkne-Hoby för att se på Ronneby Miljötekniks småskaliga kraftvärmeanläggning.


2018-11-07

Biomass to Power 2018

Den 7 november pratade projektledare Daniella Johansson om småskalig kraftvärme som en del av Life+ projektet Småskalig kraftvärme från biomassa på den EU konferensen: European Biomass to Power 2018.

 

I år ägde konferensen rum i Stockholm och omkring 100 deltagare fick lära sig mer om de tre demonstrationsanläggningarna som finns inom Life+ projektet (Life13ENV/SE/000113).

 

 


2018-10-26

Energikontoret gav småskaligt perspektiv på kraftvärme i Berlin

Den 10-11 oktober anordnades International Biomass Congress and Expo i Berlin. Energikontor Sydost var inbjudna att ge det småskaliga perspektivet på kraftvärme baserat på biomassa. Inför omkring 25 personer berättade projektledare Daniella Johansson om erfarenheterna och möjligheterna för småskalig kraftvärme från bioenergi – en del av resultaten i projektet Småskalig kraftvärme. Under konferensen lyftes både stora och små perspektiv, allt från analyser av Pelletsmarknaden i Europa och världen, biomassaanvändningen och dess drivkrafter, till hur viktig den enskilde rörmokaren är för pelletsutvecklingen och där den småskaliga kraftvärmen kommer in. Läs mer.


2018-10-25

Småskalig kraftvärme och ö-drift i fokus på Kraftvärmeforum

Energiföretagens årliga konferens Kraftvärmeforum ägde rum 4 oktober på Rosensbergs slott i Stockholm. Temat på årets konferens var – Kraftvärmen i Fokus. Som en del i konferensen var Energikontor Sydost och Ronneby Miljöteknik inbjudna att tillsammans med en representant från företaget Againity, prata om småskalig kraftvärme och erfarenheter från det vårt pågende projekt. Erfarenheter och lärdomar från ORC-tekniken samt om hur samverkan mellan olika organisationer är en nyckel till framgång.  På konferensen diskuterades bland annat hur effektbalansen påverkas av mindre kraftvärme och hur kraftvärmen prioriteras politiskt. Läs mer


2018-10-15

Ytterligare ett företag investerar!

Idag har det blivit känt att Väner Energi blir det tredje företaget att installera en ORC kopplat till fjärrvärme i Sverige efter Ronneby Miljöteknik, som är en del av det demonstrationsprojekt kring småskalig kraftvärme som ESS leder. ORCn kommer ge ca. 210 MWh lokalt producerad el från biomassa.

 

"Det är jättekul att se att fler ser fördelarna med småskalig kraftvärme. Vi ser ett ökat intresse kring småskalig kraftvärme runt om i Sverige. När vi och våra partner startade projektet för fyra år sedan var det inte många som trodde på småskalig kraftvärme. Idag ser vi att intresset ökar vilket jag tror beror på flera faktorer, dels stigande elpriser, dels ett större säkerhetstänk. Jag tror dock också att det beror på att de som är intresserade har haft möjligheten att komma och kolla på tekniken i drift och prata med Ronneby Miljöteknik, genom vårt demonstrationsprojekt" säger Daniella Johansson, projektledare för demonstrationsprojektet Småskalig kraftvärme.

 

Läs Väner Energis pressmeddelande

 


2018-06-25

Småskalig kraftvärme fungerar över förväntan!

Hushållsel till 32 villor eller 163 MWh el.

Så mycket el har Ronneby Miljöteknik producerat bara genom att ansluta en ORC-turbin till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. När den första säsongen som småskaligt kraftvärmeverk summeras är Ronnebys Miljöteknisk fjärrvärmechef Arne Andersson nöjd. "ORC-turbinen har levererat över förväntningarna", säger Arne Andersson.
 

Två nya ORC-turbiner i Skåne

Som följd av de studiebesök som arrangerats i Ronneby under vinter 2017/2018 har två värmeverk i Skåne investerat i ORC-turbiner som ska vara i drift under sent 2018. Läs mer

 

Examensarbete visar på lönsamhet

Under våren 2018 har två studenter på Linnéuniversitetet undersökt lönsamheten för en ORC-anläggning. Resultaten visar att en ORC-anläggning, där den producerade elen används internt på en fjärrvärmeanläggning, har en återbetalningstid på omkring 8 år. Lönsamheten ökar med antalet driftstimmar och lönsamheten kan öka ytterligare om ORC-anläggningen kan kopplas till pannor som producerar värme hela året, inte endast under fjärrvärmesäsongen. Examensarbetet  kan du läsa här


2018-05-31

ORC-tekniken sprider sig!

Vi ser glädjande resultat av våra studiebesök! Både Örkeljunga Fjärrvärmeverk och Solör Bioenergi (som båda har besökt ORC-anläggningen i Bräkne-Hoby under hösten och våren) har meddelat att de nu investerat i en ORC-anläggning.  

”Vi är glada dels för att kunna göra en ekonomiskt god affär, dels för de miljömässiga vinningarna och inte minst för att få vara med och leda utvecklingen framåt”, säger Stefan Jacobsson, VD på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, i en artikel på Againity.se (180528). 

 

Läs mer


Möjligheterna med bioenergi från skogen

8 maj 2018 arrangerade Energikontor Sydost och Ronneby Miljöteknik ett seminarium kring möjligheterna med vår största gröna källa, skogen!

30 personer från energibolag i Blekinge och Småland, politiker från båda blocken, länsstyrelsen, skogsstyrelsen samt företag inom bioenerginäringen samlades för att lyssna och diskutera bioenergins hinder, möjligheter och potential. Deltagarnas förväntningar inför dagen var att öka sin kunskap, få inspiration, dela erfarenheter, lära sig mer om småskalig elproduktion samt samverkan. Deltagarna bjöd på ett aktivt engagemang under dagen och dagen avslutades med en paneldiskussion som input till Blekinges energi och klimatstrategi. Deltagarna fick även ge input till vad de vill se som en aktivitet inom bioenergi framöver. Alla deltagare var överens om är att det viktigaste framöver är samverkan och fler aktiviteter för samverkan, då kan bioenergi bli en större del och ha en större roll i Blekinges energi och klimatstrategi!

Daniella Johansson, Energikontor Sydost, inledde dagen med att visa att Blekinges användning av bioenergi är mer än 50%, att elproduktion i länet från bioenergi är en viktig källa samt att nästintill all fjärrvärmeproduktion i Blekinge kommer från bioenergi, från fjärrvärme eller i form av spillvärme från Södra Cell Mörrum. Presentation från Johan Bergh, Linneuniversitet, visade på klimatnyttan med ett aktivt och hållbart skogsbruk. Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige visade statistik från Europa och Sverige på hur och var bioenergi används, samt hur EUs lagar påverkar oss på lokal nivå. Martin Hansson, CMIK, visade på den potential vi i Bleking ha att ta ut grot (grenar och toppar) och bli exportörer av grot till andra delar av landet med en lägre potential. Alexander Nyberg berättade hur affärsverket arbetar och vikten av att ta lokalt bränsle till produktionen. Nilla Dahlin berättade bland annat om Södras framtidsplaner att vara het fossilfria även på transporter och Södras planer på fordonsbränsleproduktion. Arne Andersson från Ronneby Miljöteknik och Daniella Johansson från Energikontor Sydost visade erfarenheter från ett gemensamt demonstrationsprojekt om småskalig kraftvärme. Samuel Karlström avslutade med att berätta om Blekinges klimat och energistrategi och om det arbete som pågår med att uppdatera strategin.  Slutligen fick deltagarna göra studiebesök på Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning och våtångsturbin.                                                                              


Tillsammans sprider vi ny kunskap

Den 25 april 2018 var Arne Andersson på Ronneby Miljöteknik och Daniella Johansson på Energikontor Sydost inbjudna till Energiföretagen Sverige för att prata kring titeln: ”Är mikroproduktion gångbart för kraftvärmen?”. I ett fullsatt rum med 50 personer visades de första resultaten från första säsongen av småskalig elproduktion i BräkneHoby. Och svaret på frågan blev: Ja!, men mer lönsamt under vissa förutsättningar!

 

 

Se våra filmer

Film om installationen av turbinen för våt ånga (WST) på Sörbyverket i Ronneby

 

Film om ORCn på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. 

 

Kortfilm om varför det kan vara bra att byta sin fossila uppvärmning mot el och värmeproduktion från biobränslen.

 

Presentation av vårt demonstrationsprojekt på engelska

 

Publikationer

 

 


Projektfakta >>

Tidigare nyheter >>


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten.och Energiföretagen Sverige. 

Energimyndigheten
Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP