Förnybar vätgas i Kronobergs län

Främja tillverkning och användning av förnybar vätgas i Kronoberg

Syfte

Skapa förutsättningar för att olika aktörer tillsammans ska kunna utnyttja den vilja och potential som finns för att tillverka och använda förnybar vätgas i länet. Bidra till att den Regionala utvecklingsstrategins mål om att klimatpåverkan ska minska: "Mellan 1990 - 2025 ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket".

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2019 till januari 2020

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för att olika aktörer tillsammans ska kunna utnyttja den vilja och potential som finns för att tillverka och använda förnybar vätgas i Kronobergs län.

 

Projektmålet är att skapa en plan för att utveckla och testa produktion av förnybar vätgas vid en eller flera testbäddar och att tillhandahålla förnybar vätgas till potentiella användare i länet för att utveckla fordon för vätgasdrift. Som delmål för att nå projektmålet kommer vi att analysera intressenter, omvärlden och olika hållbarhetsaspekter. Vi kommer också att ta fram förslag på utformning och finansiering av kommande genomförandeprojekt.

 

För att nå projektets mål kommer vi att samla kunskap, erfarenheter, förmågor och intressen om att tillverka förnybar vätgas, att distribuera den och att använda den. Förstudiens aktiviteter är att göra litteraturstudier, genomföra intervjuer, workshop och slutseminarium. En viktig aktivitet är också att sprida resultat vunna under förstudiens gång. En styrgrupp, med spridning geografiskt och i sina intressen, kopplas till projektet. Denna består av LNU, Nätverket Tunga fordon, Växjö kommun, Uppvidinge kommun, Ljungby kommun, Volvo CE, VEAB och Småländska bränslen.

 

Målgrupp för förstudien är företag, offentlig sektor och organisationer som har behov av och intresse för en eller flera delar av värdekedjan för vätgas. Genomförandeprojektet kan bland andra bestå av följande företag/branscher (delvis beroende av förstudiens utfall): Producenter och distributörer av förnybar vätgas och företag inom transportsektorn och tunga fordon. Förväntade effekter på lång sikt är att vi har en fungerande värdekedja för förnybar vätgas i Kronobergs län, med produktion, distribution och användare.

Kontaktperson

Daniella Johansson,
Projektledare


Tel. 076-86 17 000,

daniella.johansson@energikontorsydost.se

Projektets finansiärer är Tillväxtverket, Region Kronoberg, Volvo CE, Växjö Energi och Växjö kommun.

Sarah Nilsson,
Projektledare


Tel. 0703-21 22 77,
sarah.nilsson@energikontorsydost.se

Övrigt

Är framtiden vätgas? 

Länge har vätgas varit framtidens bränsle, men nu kanske framtiden är här? 
Det finns många olika sätt att producera vätgas. Hur hållbart det är beror på vad som är energikällan. Vätgas kan användas som fordonsbränsle eller som lagring. Det finns ett stort och växande intresse för vätgas i Kronoberg. Den 14 november 2019 presenterades preliminära resultat från den förstudie som Energikontor Sydost just nu genomför på Bioenergidagen för omkring 80 deltagare. Läs mer här

Länkar

Inbjudan till seminarium 2019-11-05