07/12
2018

Workshop med fokus på klimat och energi


Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in till en energi- och klimatworkshop på residenset i Kalmar. Under förmiddagen lyssnar vi till meteorologen Martin Hedberg som pratar om de utmaningar vi står inför, men också de möjligheter vi har att begränsa vår klimatpåverkan. Eftermiddagen ägnar vi åt att diskutera länets nya energi- och klimatstrategi. 

 

Klimatförändringen är vår tids största ödesfråga. För att lyckas klara 1,5-gradersmålet krävs samarbete på global, nationell och lokal nivå. Vi måste gemensamt ta vårt  ansvar för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Och det är bråttom! Som ett led i detta tar Länsstyrelsen Kalmar län fram en ny, regional energi- och klimatstrategi. Denna ska fungera som ett stöd men också visa vilken väg vi måste ta för att klara energi- och klimatmålen. Länsstyrelsen Kalmar län samarbetar med flera regionala aktörer i förverkligandet av den nya strategin. 

 

Representanter Energikontor Sydost deltar i workshopen.