Restvärme från industri i fjärrvämenät - rapport om potentialen i Ronneby

Publicerad: 2018-09-10

Lödugnar skulle kunna värma 500 hushåll i Ronneby kommun, det krävs dock vidareutredning.  Energikontor Sydost har undersökt potentialen att koppla restvärmen från en tillverkande industri till Ronneby kommuns fjärrvärmenät. Blekinge läns fysiska planerare har fått ta del av resultatet.

 

Att öka tillvaratagandet av industriell restvärme (spillvärme) är ett viktigt steg för att minska resurs-förbrukningen och påverkan på miljön. Att använda restvärme i fjärrvärmenät är ett sätt att effektivisera företagandet. Tidigare studier har visat att det finns betydande möjligheter att utveckla energisystemet i hållbar riktning genom att knyta åtgärdspaket till den fysiska strukturen.  Studier visar även att det kan finnas goda möjligheter för fjärrvärmebolag att samarbeta med kommuner i den fysiska planeringen och därmed kunna underlätta för fjärrvärmeexpansion.

 

Energikontor Sydost har sedan två år undersökt om det är möjligt att använda restvärme från en industri i Ronnebys fjärrvärmenät. För några veckor sedan färdigställdes resultatet i en rapport som också delats med Blekinge läns fysiska planerare.  

 

Värmeåtervinning från lödugnar möjligt under vissa förutsättningar

En inledande kartläggning som gjordes i studien visade att det är praktiskt möjligt att använda restvärmen från lödugnarna till Ronnebys fjärrvärmeverk. Det finns en stor energipotential, som motsvarar en årlig uppvärmning av ca 500 villor. Det förutsätter dock att man tillför extra energi och använder värmepumpar för att få upp temperaturen. Vårt ingångsvärde var att undersöka om det gick att ta tillvara på energin utan att tillföra extra energi. En lösning utan extra tillförd energi kräver en vidare utredning på grund av  ugnarnas konstruktion.  

 

Kan vara svårstyrt beroende på var intiativet kommer från

Restvärmeprojekt som kopplas till fjärrvärme kan vara mer eller mindre komplexa och svåra att styra, beroende på om restvärmeinitiativet kommer från industrin eller om det kommer från kommunen. 
I Ronneby fick projektet saktas ner, detta berodde på att den tillverkande industrin behövde lägga allt fokus på kärnverksamheten, samt att tekniska detaljer försvårade genomförandet av restvärmehanteringen på grund av tekniska detaljer och lödugnarnas konstruktion.  

Om ett restvärmeinitiativ kommer från en kommun som vill använda så mycket restvärme som möjligt från en redan befintlig industri, kan alltså processen bli mer svårtstyrd eftersom kommunen inte har kontroll över hela kedjeförloppet från planering och inköp av utrustning till genomförande. 

 

Samarbete mellan kommun och fjärrvärmebolag viktigt 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är viktigt att fysiska planerare på kommunen och fjärrvärmebolag samarbetar, dels för att utveckla fjärrvärmen men också för att använda spillvärme effektivare och hitta olika vägar att nyttja andra förnybara energikällor. 

 

Läs hela rapporten Planering och Energiåtervinning i Den tillverkande industrin.

 

För mer information, kontakta Annica Lindh

 

Rapporten är framtagen som en del i BEA-APP - ett projekt som ska bidra till en snabbare övergång till ett mer koldioxidsnålt energisystem med ökad produktion av förnybar energi.