ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

biogassydost BiogasSydost Biogas Sydost

      Fordonsgas i världen

 

Storbritannien ser en stor potential för användning av biogas i transportsektorn

Enligt en ny rapport från Renewable Energy Association finns en stor potential i förnybara gasformiga bränslen t.ex. biometan som skulle kunna användas inom transporter, särskilt tunga fordon. Bränslens skulle kunna produceras från matrester och annat organiskt avfall och bidra till att nå 2020-målen. Läs mer på GNV Magazine från den 22 april.

 

Det spanska företagt INLAGRI har köpt fem Iveco Stralis lastbilar som går på flytande naturgas (LNG).

Enligt Iveco kommer bilarna att minska bränslekostnaderna med 40 % och investeringskostnaderna med 10 % jämfört med dieselbilar. Läs mera på GNV Magazin från den 22 april.

 

Europeisk biogasorganisation, EBA, vill ha EU-gemensamma regler för bioenergi.

Samtidigt som avsaknaden av en europeisk biogaspolicy ger medlemsländerna friheten att anpassa sina lagar till förutsättningarna i det egna landet så försvåras den gränsöverskridande handeln med biometan. EBA vill också att alla medlemsländer inför obligatorisk källsortering och insamling av organiskt hushållsavfall och företagsavfall för att öka andelen näringsämnen som tas tillvara genom rötning. Dessutom trycker man på att det ska finnas biometan på alla gastankställen i hela Europa antingen som sådan eller som inblandning I naturgas per 2030. Läs mer GNV Magazine.

 

Fortsatt internationell framgång för Biogas Sydosts medlemmar:

 

Purac bygger Nordens största anläggning för flytande biogas i Norge

Efter ett fantastiskt 2015 fortsätter framgångarna för Biogas Sydost medlemmen Purac som ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas i Skogn i närheten av Trondheim.

 

Anläggningen ska producera flytande biogas med ett energiinnehåll på 250 GWh per år motsvarande ca 25 miljoner liter diesel, vilket kommer att bespara miljön årliga utsläpp om ca 60 000 ton CO2 från fossila bränslen – ett väsentligt steg i rätt riktning gällande klimatpåverkan! Läs mer här

 

Kalmarbaserad Biogas Sydost medlem Purac Puregas AB får bygga Danmarks största uppgraderingsanläggning för biogas

Anläggningen som kommer att ligga i Vojens Denmark kommer att uppgradera upp till 6 000 Nm3 rågas i timmen och producerar energi som motsvarar en årlig konsumtion av 10 000 fordon. Anläggningen kommer att byggas och ägas av en annan Biogas Sydost medlem E.ON och Soenderjysk Biogas Invest A/S till hälften var. Läs mer här.

 

Unilever går över till flytande naturgas

Konsumentjätten Unilever har informerat om deras planer att gå över till flytande naturgas (LNG) i syfte att minska koldioxidutsläppen. Beslutet innebär att i slutet av 2016 kommer företaget att ha 100 LNG lastbilar i bruk. Enligt företaget kommer användningen av LNG minska koldioxidutsläppen med 11.5 % samt kväveoxid- och kvävedioxid-utsläppen med 35 % jämfört med diesel. Men störst effekt, en minskning me 95 %, får man när det gäller partikelutsläpp dvs. de utsläpp som orsakar hjärt- och lungsjuk-domar. Samtidigt förväntas ljudnivån minska med upp till 50 %. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Spanien siktar på 40.000 gasdrivna fordon 2025

Spanien uppskattar att antalet gasfordon I landet kommer att stiga till 40 000 till år 2025. Av dessa går 4 000 på flytande naturgas (LNG) och 36 000 på komprimerad naturgas (CNG). För att uppnå målet har man satt en budget på två miljoner euro.De som köper gasbilar kan få ett stöd om 4 000€, för lätta lastbilar och distributionsbilar är stödet mellan 3 500 och 6 500€. Stödet för bussar och tunga lastbilar uppgår till 11 000 – 21 000 €. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202. 

 

Matthias Maedge utnämnd till ny generalsekreterare i NGVA Europe

Matthias Maedge har utnämnts till NGVS Europas nya general-sekreterare från 2016. Han efterträder Lennart Pilskog, som var generalsekreterare 2014-15 samt representerade Volvo i ett antal år i NGVA:s styrelse. NGVA är en intresseorganisation med syfte att främja användningen av natur- och biogas som fordonsbränsle. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Antalet gasbussar ökar i           Tjeckien

Drygt 26 % av de nyregistrerade bussarna i Tjeckien gick på komprimerad naturgas (CNG) under 2015. Andelen gasbussar har ökat varje år från 10 % till drygt 26 %. Räknat på totalt antal bussar är andelen 4,5 % eller 880 fordon i 40 städer. Enligt statistik från CGA, Compressed Gas Association, går idag upp till 782 000 bussar i världen på gas. Läs mer på GNV Magazine från den 21 januari 2016.

 

Försäljning av gasbilar i världen kan överskrida 35 miljoner dollar 2025

konstaterar Navigant Reseach i Massachusets, USA i en färsk rapport. Men för att gas ska nå sin fulla potential som fordonsbränsle måste det finnas tillräckligt med tankställen och bilar som går på gas. Finns inte tillräckligt med bilar är det svårt att få bränslebolag att investera i tankställen och utan tankställen vill inte kunderna köpa gasbilar. Problemet är det samma i hela världen. Läs mera på gnvmagazine från den 5 januari 2016.

 

85 % av busstrafiken i Madrid går på naturgas 2016

Kommunfullmäktige i Madrids stad godkände inköp av 200 nya bussar varav 170 eller 85 % ska gå på gas 2016. Anledningen är att man vill förbättra luftkvaliteten i staden. Affären innebär att 43-50 % av Madrids bussflotta kommer att gå på gas. Läs mera på: gnvmagazine från den 30 december 2015. 


 


Nyheter i korthet                       

                                                                                                          Nyhetsarkiv  

Största trafikupphandlingen i Kalmar län är nu avslutad

Den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i länet är avslutad. På tisdagens togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor. Det var landstingsstyrelsens arbetsutskott som sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. Trafikstarten äger rum i augusti 2017.

Ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktning och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. Läs hela artikeln här .  


Studiebesök på Sötåsen

Medlemmar i Biogas Sydost samt ett flertal andra biogasintressenter fick bekanta sig med småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion på Naturbruksgymnasiet Sötåsen torsdagen den 10 mars.

På programmet stod bl.a. demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för processintern metananrikning, presentation av uppgradering med processintern metananrikning samt nyutvecklad småskalig uppgradering och småskalig förvätskning av metan liksom omvandling av koldioxid till metan & metanol. Dagen avslutades med besök på Vadsbo Biogas AB, som är ett exempel av en lyckad biogassatsning. Värdar för dagen var JTI och Hushållningssällskapet tillsammans med Naturbruksgymnasiet Sötåsen. Det går att ladda ner presentationerna här.


Biogas Sydost medlemmar satsar på biogas

Mönsterås kommun har skrivit på ett avtal med företaget Småländska bränslen angående byggandet av en tankstation och en ny bussdepå för biogas. I augusti 2017 beräknas tankstationen och depån för biogas vara på plats. Avgörande för att det ska bli så är att en stor del av busstrafiken i länet kommer att drivas med hjälp av biogas. Besked om detta väntas i sommar. Läs mer i Östra Småland från den 26 januari.


Biogas Sydost medlem såld till kinesisk fond

KF-ägda KFI Kapital har avyttrat Purac till SDIC & Bejing Drainage Investment Fund, en fond med Beijing Drainage Group som huvudägare. Purac har under KFI Kapitals ägarskap utvecklats till ett ledande entreprenadbolag inom vatten- och avloppsrening samt biogas-produktion i Skandinavien och Kina. Med Beijing Drainage Group som ägare kommer Purac att ha goda förutsättningar att fortsätta sin expansion, inte minst på den kinesiska marknaden. Läs mer på www.purac.se.


Målen för biogas i Sydost – hur ligger vi till?

Biogas Sydost fick genom Energikontor Sydost i uppdrag av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt EU att ta fram en gemensam biogasstrategi och handlingsplan för hela sydostregionen. Efter ett gediget förankringsarbete blev strategin klar i april 2014. Den gäller t.o.m. 2017 med utblick till 2020. När vi nu har kommit halvvägs i arbetet kan det vara intressant att se hur vår region förhåller sig till de satta målen.

Några av de tuffaste målen gäller infrastrukturen för biogas dvs. att få tillräckligt med tankställen till regionen så att det går att köra på biogas. Nedan bild illustrerar läget i december 2015. Det finns god hopp om att vi kommer att lyckas. Läs hela rapporten här.


Stöd att söka för biogas

Information från Energigas Sverige. Läs mer>>


Biogas Sydost medverkade på seminariet i Tallin den 26 november 2015

Sveriges ambassad i Tallinn och Holländska ambassaden tillsammans med Estniska Ekonomiministeriet anordnade ett biogasseminarium den 26 november 2016 i Tallin. Seminariet handlade om biometan i kollektivtrafiken. Talare från både Holland och Sverige var inbjudna. Från Sverige medverkade Anders Ljunggren, Sveriges ambassadör i Estland; Helen Maalinn, Stockholms lokaltrafik, Hannele Johansson, Energikontor Sydost/Biogas Sydost och Jonas Ström, Scania.


Biogasmack invigs i Alvesta 17 oktober

Nu öppnar Småländska bränslen sin andra biogasmack, i anslutning till Alvesta Biogas produktionsanläggning vid västra infarten till Alvesta. Lördagen den 17 oktober kl. 13 inviger Thomas  Haraldsson, kommunalråd i Alvesta biogasmacken.

Läs mer >>


EnergiTing Sydost 12 november i Västervik

Välkomna!!

Ett helt spår under EnergiTinget ägnas åt transportfrågor:

Fossilfria transporter – är det möjligt?

Drivmedelsfrågan är viktig i arbetet med omställningen till en fossilfri transportsektor i Sverige, men även energieffektiviseringspotentialen är stor i såväl fordon som i beteendemönster. Fordonen finns, bränslen finns, men rätt lösningar krävs på rätt plats!

Detaljprogram >>


100 % förnybart varav 65 % biogas i Kalmar Länstrafiks upphandling 

I dagarna offentliggjorde Kalmar länstrafik vilka drivmedel, bussar och servicefordon som de vill ha i trafik under nästa tioårsperiod som startar 2017. Kalmar län har satt som mål att inte ha några nettoutsläpp av fossila bränslen år 2030 och att alla samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria 2020.

I syfte att hjälpa regionen att nå sina klimatmål har Energikontor Sydost, inom ramen för Biogas Sydost och på uppdrag av länsstyrelserna och EU, tagit fram en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon. Genom den pågående kollektivtrafikupphandlingen tar Kalmar län nu ett stort steg mot att förverkliga dessa mål.

Följande sträckor kommer att trafikeras med biogasbussar vilket innebär ca 65 % av trafikarbetet:

  • E22: Bergkvara (Torsås) – Kalmar – Mönsterås – O-hamn – V-vik
  • Riksväg 40: Västervik – Vimmerby
  • Riksväg 136: Kalmar – Borgholm; Kalmar – Mörbylånga
  • Stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik

 

Resterande 35 % kan bestå av biogas, grön el, hållbar syntetisk diesel, RME eller etanol.  Det innebär 100 % förnybara drivmedel för bussparken i länet vilket gör upphandlingen i Kalmar län unik i landet.


Att använda biogas är visst sunt bondförnuft

Att ställa krav på biogas i upphandling är en investering för framtiden - i kretslopp, i arbetstillfällen och i omställning. Det är både smart, framtidsinriktat och kommer att löna sig på sikt. Kalmar läns befolkning kan känna stolthet och tilltro satsningen, skriver Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige i Östra Småland 22/9 som ett svar till Christina Fosnäs.

Läs båda inläggen här


Otillräckligt politiskt stöd

hotar den svenska produktionen av biogas och biogödsel.

Detta trots att ökad användning väsentligt bidrar till att driva omställningen mot ett hållbart och fossilbränslefritt samhälle. Läs hela Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sveriges, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sveriges  artikel här.


Biogas det bästa drivmedlet

enligt ny rapport från Gröna bilister.

Läs hela artikeln här.


Kommunen vill skapa biogasmack vid E22 strax söder om Mönsterås

Inför KLT:s upphandling av busstrafik för perioden 2017-2027 har Mönsterås kommun skrivit en avsiktsförklaring om att det ska byggas en tankstation och bussdepå vid den nya företagsparken söder om Mönsterås. Avsikten är att bygga en tankstation på ett område om ca 7000 kvadratmeter ute vid Kronobäck. Tanken är även att det på platsen ska finnas en publik tankstation, alltså möjlighet för privatpersoner och andra företag utöver KLT att tanka sina bilar. Dessutom ska det finnas plats för ett 15-tal bussar på depån som ska stå färdig i augusti 2017.
Läs mer i Östra Småland från 2015-09-07 (obs plustjänst).


Det går bra för Biogas Sydosts medlemmar:

 

Skandinaviens första torrötningsanläggning i Mörrum har gått med vinst sen starten.

Många är nyfikna på Skandinaviens första torrötningsanläggning. Tekniken är vanlig på kontinenten, men här i norr har våtrötning varit allenarådande, skriver Processnet på sin hemsida.

– Det är substratet som avgör teknikvalet. Ska anläggningen till exempel röta gödsel eller blött slam från reningsverket krävs en våtrötningsanläggning. Idealet är att ha både våt- och torrötning, säger Göran Sternsén, vd för Västblekinge miljö AB.
Läs mer

 

Purac Puregas har fått order på åtta nya anläggningar i år

Det går bra för Purac Puregas i Kalmar. Under första halvåret tog företaget, som är en del av Läckeby Water Group hem åtta kontrakt på anläggningar för biogas. Fem av anläggningarna levereras till Storbritannien och tre till Danmark. Det samlade ordervärdet hittills i år uppgår därmed till mer än dubbla omsättningen för 2014. 


Kungligt besök på More Biogas

Hans majestät kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria besökte länet fredagen den 28 augusti. Dagen inleddes med invigningen av det nya kraftvärmeverket i Oskarshamns kommun. Därefter gjorde kungen och kronprinsessan ett studiebesök på biogasanläggningen More Biogas i Läckeby. En av anledningarna till besöket var att kungen själv funderat på att producera biogas. Läs mer.


Viktigt att stödja grön omställning

Under de senaste sex månaderna har andelen biogas stigit till hela 73 procent av fordonsgasen vilket är både glädjande och viktigt. Det svenska valet att använda biogasen i transporter är ett internationellt föredöme och ett tydligt tecken på att en grön omställning är möjlig. Oroande siffror visar dock samtidigt att fordonsgasen totalt sett inte ökar i samma takt som tidigare. Vi är övertygade om att det till stor del beror på politikens oförmåga att ge besked om vad som ska gälla framöver. Läs mer i Energigas Sveriges nyhetsbrev.


Uppåt för biogas

73 procent av all såld fordonsgas i Sverige var biogas under årets första halvåret – det är en högre andel än någonsin enligt SCB:s siffror.

Läs mer på RT-forum från 150821.


För medlemmar

Medlemsmöte i Biogas Sydost på Alvesta Biogas
den 16 september kl. 08.30 – 12.30


Biogasens samhällsnyttor kartläggs i nytt projekt

 

Biogasen antas bidra med en rad olika samhällsnyttor. Men vilka är dessa och hur kan vi mäta och värdera dem? Om detta handlar ett nytt projekt som Biogas Sydost deltar i.

 

Biogas är ett område där Sverige är ledande i ett internationellt perspektiv, framför allt vad gäller användningen av biogas som fordonsbränsle. Produktion av biogas från avfall och restprodukter nyttjar förnybara resurser, ersätter importerad energi och bidrar till ökad försörjningstrygghet. Produktionen skapar lokala, ”gröna” arbetstillfällen och bidrar till lokal- och regionalekonomisk utveckling samtidigt som biogödseln sluter kretslopp av näringsämnen och minskar behovet av konstgödsel. Sveriges framskjutna position genererar också utländska studiebesök och exportmöjligheter. Samhällsnyttiga aspekter som dessa lyfts ofta fram i samband med satsningar på biogas, men är svåra att mäta och värdera.

 

Biogas Sydost har tillsammans med övriga regionala biogasorganisationer och Energigas Sverige beviljats medel från Energimyndigheten för att formulera innovationsagendan Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck. Syftet med projektet är att diskutera och precisera biogasens olika samhällsnyttor utifrån skilda regionala förutsättningar, hur dessa kan mätas, kvantifieras och värderas, för att också tydligare kunna införlivas i affärsmodeller och koncept.

 

Projektet ingår i Energimyndigheten, VINNOVA och Fromas satsning på strategiska innovationsområden. Projektet leds av Biogas Öst och pågår under tiden 2015-06-22 och 2016-06-16.

Kontaktperson i Sydost är projektledare för Biogas Sydost Hannele Johansson.


Invigning av Alvesta Biogas

Fredagen den 22 maj 2015 invigdes Alvesta Biogas som är den fjärde nya biogasanläggning som byggts under de fyra senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera gödsel till fordonsgas. Biogas Sydosts, liksom många av dess medlemmar, har på olika sätt verkat för att satsningen ska komma till stånd. Men likväl är det dessa lantbrukare som har trott på idén och investerat i anläggningen. Därför är det desto roligare att konstatera att de har fått en mycket bra start.  

 

Detta är en stor satsning för miljön och ett utomordentligt exempel på cirkulär ekonomi där avfallet i en verksamhet blir råvara i en annan”, såsom Kristina Alsér sa i sitt invigningstal.


Hur får vi tankställen till vår kommun? 

Torsdagen den 21 maj 2015 samlades ett tjugotal biogasintressenter i Emmaboda Folkets hus för att diskutera hur man bör gå tillväga för att få tankställen till sin egen kommun.

Särskilt intressant var det därför att få ta del av Ronneby och Mörbylånga kommuners och region Kronobergs erfarenheter. I alla dessa fall har man fattat ett beslut om att skaffa biogasfordon och arbetat målmedvetet för att så också ska kunna ske. Bland övriga föredraganden fanns Maria Losman, Ecoplan, som tagit fram en handledning till offentlig upphandling av gasdrivna fordon och transporter samt Stefan Hermansson, Småländska Bränslen och Staffan Johannesson, E.On Gas som båda stod för distributörens perspektiv i ämnet.

Hela fyra nya tankställen planeras i lika många kommuner i vår region. Alvesta är först ut. Där blir det tankställe redan till midsommar. Läs mera i presentationerna från mötet.

 

Att handla upp biogasfordon och transporttjänster med biogas | Maria Losman

Mera biogas i Sydost | Hannele Johansson


Bönderna ger full gas

More Biogas har gjort Per-Göran Sigfridsson och hans bondekollegor till nettoproducenter av energi. Den gemensamt ägda biogasanläggningen har kapacitet att försörja 250 bilar eller 75 bussar med fordonsgas.

Läs Lantmannens artikel om More Biogas

Text & foto : Anders Fällman


Fordonsgas kan skruva verksamheten

Hagelsrum har bra gasproduktion tack vare djupströgödseln och 97 procent nyttjandegrad på gasmotorn. Men med rådande elpris lyckas man ändå inte få lönsamhet på sin biogasanläggning med produktion av el och värme.
– Det ultimata för oss vore produktion av fordonsgas till en lokal marknad, anser Åke Birgersson.

Läs Lantmannens artikel om Hagelsrum

Text & foto : Anders Fällman


Därför är biogas bra – alla fördelar på tre minuter

Consorzio Italiano Biogas – CIB har producerat en liten film om varför biogas är bra. Riktad till allmänheten.

 


Förnybara bränslen – vilka vinner, vilka ska bort? 

Maria Grahn, forskare i energi och miljö, Chalmers försökte svara på frågan under Ekotransport 2030 och kom till följande slutsats: 

”Vilka drivmedel och fordonstekniker som kommer att dominera i framtiden är en öppen fråga. Troligen flera parallella lösningar så vänta inte på den enda rätta lösningen. Viktigt också att tänka på att CO2 kan minskas med åtgärder för minskat transportbehov och mer energisnåla fordon/fartyg oavsett drivmedel.” 

– Ett gott skäl att välja biogas är att den produceras av vårt avfall, säger Hannele Johansson på Energikontor Sydost.


Fordonsgas ingen återvändsgränd

Anders Mathiasson VD Energigas Sverige bemöter miljökonsulten Torgny Kindhs angrepp mot Västerviks kommun och Kalmar läns satsning på fordonsgas 15/4 i Västervikstidningen 27/4 2015.

Läs Mathiassons replik
Läs Kindhs debattartikel


E.ON lanserar Biogas 100

E.ON lanserar Biogas 100, en ny fordonsgasprodukt för transportsektorn för en snabbare omställning till hållbara transporter. Läs mer.


Ökade investeringar i biogas i vårbudgeten

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen ett paket för framtidsinvesteringar.  Bland dessa finns ett lokalt klimatinvesteringsprogram omfattande bl.a. biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar samt ett ökat anslag till gödselgasstödet. Läs mer på Regeringens hemsida.


Fransmän vill lära sig av Sverige

Det finns ett stort intresse för användning av biogas som fordonsbränsle i Frankrike och i samband med det ett stort intresse att lära sig av Sverige.  Projektledaren för Biogas Sydost, Hannele Johansson, var inbjuden till Biogaz Europe –konferensen i Nantes, Frankrike den 19-20 mars 2015 för att berätta om den svenska satsningen på biogas till fordon, det som i Frankrike kallas för BioGNV.

Sverige är också med i en benchmarkstudie som bl.a. den franska energimyndigheten ADEME  medverkat i och som publicerades på deras hemsida i samband med Biogaz Europé - konferensen. Samtidigt pågår en studie som går ut på att undersöka möjligheterna att utveckla biogas som fordonsbränsle i Frankrike. Studien bygger på benchmarking av fordonsgasmarknaden i Sverige. Även den har Energikontor Sydost/Biogas Sydost fått bidra till.


Sjögräs och avfall ska ersätta biobränsle från jordbruket

Läs mer.


Fler biogasanläggningar som producerar fordonsgas tack vare ökade miljökrav för matavfall

Läs mer.


Intresset för att göra butikers matavfall till biogas ökar 

Läs mer.


Finskt varv bygger LNG-fartyg åt Tallink

Läs mer.


Gasdrift av fordon, ny broschyr från SGC 

Gasdrift av fordon är en broschyr som  syftar till att ge aktuell och lättillgänglig baskunskap, statistik och status för gasdriven transport, med fokus på vägfordon och fördelarna med biometan som fordonsbränsle. Broschyren avhandlar bland annat svensk och internationell gasfordonsmarknad, emissionsbilden för gasdriven transport jämfört med diesel, beskrivning av forskningsläget för den framtida gasmotorn med gasens låga emissioner men diesellik prestanda, och fakta om gasdrift på räls, till sjöss och i luften. Läs broschyren.


Alvesta Biogas – Gas till jul!

Läs pressmeddelandet.


Stjäl inte från biogasstödet

Alliansens budgetförslag minskar anslaget till miljöteknik med 100 miljoner. För att täcka upp för det redan förbrukade solcellsstödet finns nu risk att Näringsutskottet vid omröstningen på torsdag väljer att ta av investeringsstödet till biogas. En fullständigt absurd och orimlig stöld enligt Energigas Sverige. Läs mer


Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas nu i full drift

Världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skogen, GoBiGas, är nu i full drift. Sedan i måndags kväll levereras biogas från anläggningen ut på naturgasnätet. Läs mer.


Ansökan – inkludering i projektet för statligt stöd till gödselgas

Du kan ansöka om att bli inkluderad i projektet när som helst från och med i slutet av 2014 till och med 2017. Blankett och anvisningar finns här.


Gasbilar oktober 2014, ny broschyr från Biogas Sydost med 28 bilmodeller, både personbilar och transportfordon.


Air Liquide köper FordonsGas i Sverige. Läs mer.


Ny rapport från Svenskt Gastekniskt Center

För hårda krav i miljötillstånden vid uppgradering av biogas besparar inte alltid miljön. I rapporten studeras olika uppgraderingstekniker i ett systemperspektiv för att visa på vilket metanutsläpp som är att föredra när hänsyn tas till de lokala förutsättningarna. Läs hela pressmeddelandet.

Ladda ner rapporten Metanutsläpp från restgas vid uppgradering.


Nytt nummer av nyhetsbrevet Energigas Sverige!


Stort intresse för svensk biogasproduktion i Frankrike

I april 2013 besökte en delegation bestående av trettiofem politiker från olika delar av Frankrike bl.a. Växjös biogasanläggning, Sundet.  Den 7 oktober 2014 var det dags igen. Denna gång var det Alain Guillaume, ordförande för den franska riksorganisationen för lantbrukare som producerar biogas, Samuel Recoursé, VD för GR Energies, specialiserade i installationen av förnybara energisystem samt Sophie Merle, direktör för AILE, ett lokalt energikontor i Rennes, Bretagne som besökte oss i Malmö och Kalmar. AILE var en av arrangörerna även förra gången. 

Frankrike och Sverige har en hel del gemensamt när det gäller biogasproduktion. Såväl antalet anläggningar (254 respektive 242) som produktionsvolymen (1,7 resp. 1,6 TWh/år) är i stort sett lika. Däremot gör man idag inte fordonsgas av biogas i Frankrike. Den västra delen av Frankrike har stort bestånd av kreatur men även en omfattande livsmedelsindustri. Det var också här som biogasproduktionen i Frankrike startade. Idag finns 80 produktionsanläggningar igång i regionen.

De franska besökarna emottogs av medlemmar i Biogas Sydost, Staffan Johannesson på E.ON i Malmö, Lars-Evert Karlsson och Jan Molin på Purac Puregas samt Hannele Johansson, Energikontor Sydost, i Kalmar. Hos E.ON diskuterades främst frågor kring distributionen av biogas via flakning och rör. I Kalmar fick besökarna höra Lennart Svenzén berätta om More Biogas resa från idé till produktionsstart. Våra franska gäster fick även se Purac Puregas tillverkning av uppgraderingsanläggningar samt besöka More Biogas biogasanläggning i Mosekrog.

Besöket avslutades med en gemensam middag och dagen efter fortsatte den franska truppen till Stockholm för fler studiebesök.


Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 

Produktionen är dock fortfarande långt från både efterfrågan och den realiserbara potentialen. En ny regering måste få på plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.

– Vi kan konstatera att både gårdsbiogasen och samrötningsanläggningarna ökar vilket är mycket positivt. Det är i dessa typer av anläggningar vi har framtiden och de stora tillväxtmöjligheterna, kommenterar Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige. Att majoriteten av biogasen går till bilar, bussar och lastbilar gör oss till en föregångare i världen. Vi märker ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige med avfall ersätter en del av de fossila bränslena och minskar våra utsläpp. Här finns stora exportmöjligheter av miljöteknik att göra, avslutar Mathiasson.

Läs hela pressmeddelandet från Energigas Sverige här.


Biogas på stamnätet

Sveriges största biogasanläggning är invigd och levererar nu uppgraderad biogas direkt in på stamnätet. Den nya energin kommer från åkern och sänker kraftfullt utsläppen. Läs mera här.


Handledning för upphandlare, miljö- och verksamhetsansvariga samt lokala och regionala politiker

Vi måste sluta använda fossila drivmedel. Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politiskt med hjälp av styrmedel som skatter, avgifter och andra beslut på nationell nivå.

På lokal och regional  nivå har offentlig sektor ett starkt styrmedel i sina upphandlingar av fordon, drivmedel och transporttjänster.
Biogas Öst har anlitat Ecoplan för att ta fram den här  handledningen som en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga och miljöansvariga samt de lokala och regionala politiker som styr kommuner, landsting och regioner. Klicka på länken för att ladda ner rapporten.


 

DI debatt: Borgs och Hatts miss en ny chans

Lantmännen Energi föreslår viktiga områden för regeringens fortsatta arbete med att utveckla effektiva styrmedel för biodrivmedel. Läs här.


Hur komma rätt i upphandlingsprocessen för biogas? Hur agera för att öka andelen biogas i egna fordon och andra transporter? Vilka krav kan man ställa?

Det finns en stor potential för att utveckla biogasen som fordonsbränsle, ett av flera förnybara drivmedel. Upphandlingen är en viktig del i detta. Läs mer om lagar och styrmedel samt hur man praktiskt använder befintliga avtal för ökad användning av biogas som fordonsbränsle, och ta del av tips om hur man lyckas med upphandlingen och om vad branschen kan hjälpa till med i presentationerna från en workshop i Trollhättan 27 maj och en workshop i Skövde 3 juni.


More Biogas biogasanläggning invigd

Fredagen den 2 maj invigdes More Biogas nya biogasanläggning med tankställe i Mosekrog norr om Kalmar. Ett stort antal biogasintressenter kom för att lyssna på Kjell Axelsson, initiativtagare till satsningen tillika styrelseordförande i bolaget; kommunalrådet Johan Persson, LRF Sydosts regionchef Kicki Svensson samt landshövding Stefan Carlsson, som även klippte bandet vid tankstället. Därefter fick alla en presentation av hur man tankar biogas och en guidad tur på anläggningen.

Lördagen den 3 maj var det sedan öppet hus för allmänheten. De som var på plats fick en demonstration av såväl tankstället som anläggningen där produktionen har varit igång sedan slutet av mars. Per-Göran Sigfridsson, lantbrukare tillika delägare i företaget, berättade att dagspriset per kilo fordonsgas noteras till 17,5 kr/kg vilket motsvarar ett literpris för bensin på 12,73 kr. Det är två kronor billigare än bensin. Ett flertal gasbilar och även en traktor fanns uppställda på området.


Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som ska hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per 2030. Ett förslag till strategi har remissbehandlats under vintern 2013-2014. Veckan före Påsk påbörjas utskicket av den regionala strategin till alla som fick den på remiss. 

Strategin och remissredogörelsen går att ladda ner här: 

Regional strategi för biogas

Regional strategi för biogas, Remissredogörelse

Om ni föredrar en högupplöst version av strategin på 11 MB eller vill ha en papperskopia ber vi er att kontakta hannele.johansson@energikontorsydost.se.

Strategin visar att det finns såväl en stor potential som en god investeringsvilja i regionen. Tre nya anläggningar har byggts - en i varje län - under den tid som arbetet med strategin har pågått och byggnationen av en fjärde har precis startat. Dessa fyra anläggningar kommer gemensamt att öka produktionen av uppgraderad biogas till fordon från 10 GWh till ca 74 GWh i våra tre län. Den framtida utmaningen ligger framför allt i distributionen och konsumtionen av fordonsgas. Vår förhoppning är nu att de olika aktörerna ska anta strategin och handlingsplanen som sin egen och vara beredda att genomföra densamma i de delar där var och en berörs.


Länets gödsel blir till fordonsbränsle

Torsdagen den 10 april tecknas ett trepartsavtal mellan Alvesta Biogas, Smålänska Bränslen och E.ON. Tillsammans möjliggör parterna produktion och distribution av mellan 15-16 GWh biogas om året, vilket innebär att 3 900 ton CO2-utsläpp trycks bort från vägarna i Kronobergs län. Arbetet med att bygga biogasanläggningen i Alvesta är påbörjad och produktionsstart är planerad till hösten 2014. Avtalet gäller fram till juli 2023.

Läs hela pressmeddelandet här.


Utökad biogassatsning i Kalmar

Som ett led i arbetet med att öka användandet av förnybara drivmedel, bjöd E.ON, tillsammans med More Biogas, den 24 mars till ett seminarium om den fortsatta satsningen på fordonsgas i Kalmarregionen. ”Nu har vi en gasmack i Kalmar som väl möter regionens efterfrågan på fordonsgas”, sa Peter Engström, ansvarig för fordonsgas på E.ON, i samband med återinvigningen av E.ONs upprustade mack.

Läs hela artikeln här.


Ett gott exempel på samarbete och entreprenörsanda i Småland

Samarbetet mellan E.ON och Stefan Hermansson i Växjö är ett lysande exempel på ett gott samarbete som gynnar båda parter. Volymökningen har varit konstant under de tre åren som samarbetet pågått. Småländska Bränslen, som Stefan Hermanssons nya företag heter, förser närmare 300 fordon inklusive backup till de lokala bussarna med fordonsgas. Prioritet ett är att sälja lokalt producerad biogas. Den köper bränslebolaget från Växjö kommun som rötar insamlat matavfall och slammet från reningsverket.

Just nu har E.ON ett stort program för att uppgradera äldre tankstationer och möta den ökande efterfrågan. Ett exempel är den satsning man har gjort i Kalmar med mer biogas och en bättre och modernare tankstation.

Försäljningen av fordonsgas ökade i Sverige med 5 % under 2013 och uppgick till 115 000 ton fordonsgas. När fordonsgasen ersatte bensin och diesel besparades klimatet utsläpp av koldioxid med nästan 270 000 ton.

Läs hela artikeln på EONs hemsida.


 

Glöm inte biogasens samhällsvinster

Den 15 december fick Västervik en ny kollektivtrafik med nya busslinjer och utökad trafik. Stadstrafiken i Västervik går nu också på biogas som drivmedel. Gasen är lokalt producerad och levereras från Västerviks kommunala biogasbolag. Lanseringen av den nya trafiken har förgåtts av en debatt som påstår att fordonsgas för kommunens bilar och bussar är en stor extrakostnad och en förlustaffär.

Men diskussionen borde inte handla om enbart kostnader som dessutom är kraftigt överdrivna. Den borde även handla om alla de samhällsvinsterna som produktion och användning av biogas ger. Biogas är idag det mest miljövänliga bränslet på marknaden. Tack vare biogasproduktionen minskar inte enbart utsläppen av såväl växthusgaser som hälsofarliga ämnen. Det är dessutom ett resurseffektivt sätt att ta hand om vårt avfall och som sluter vårt kretslopp. Till det kommer att biogasproduktion skapar möjlighet till nya lokala arbetstillfällen även i och runt Västervik.

De senaste tio åren har vi sett en smått fantastisk utveckling inom marknaden för gasbussar i Sverige. Från ett tiotal bussar i början av detta sekel till dagens över 2000 bussar. Mer än 45 städer har valt gas vilket i sin tur varit starten till en marknad bestående av renhållningsfordon, taxibilar och lätta lastbilar drivna på gas. Nu kommer även de tunga lastbilarna som driver på utvecklingen av den flytande biogasen. Intressant även för de långväga transporterna genom Småland. Läs hela debattartikeln, som är skriven av Anders Mathiasson VD Energigas Sverige, i Västervikstidningen den 17 december 2013.


Från EnergiTing Sydost 2013

Temat för årets energiting var Mat & klimat. Biogas Sydost arrangerade en biogassession med rubriken ”Från gröda till gröda – biogas sluter cirkeln”. Talare på sessionen var Mats Lindbom, bl.a. vice ordförande för kommunstyrelsen i Karlskrona och ordförande för Affärsverken i Karlskrona. Mats berättade att Karlskrona var tidigt ute med källsortering och har försökt att få ett tankställe för biogas till kommunen. Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet, som har gjort flera utredningar om bl.a. biogaspotentialen i länet redovisade om möjligheten att producera biogas från matavfall under rubriken "Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall?” Roland Nilsson från E.ON Gas, som arbetar sedan 1995 med fordonsgas, gav oss goda exempel från livsmedelsindustrin som inte bara producerar substrat till biogasproduktion utan även kör på gas, "Klimatsmart drivmedel i livsmedelsbranschen". Ett särskilt lyckosamt exempel är Skånemejerier som hämtar mjölk med tankbilar som går på gas. 

     


Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor började gälla den 1 oktober 2013

De nya föreskrifterna ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. I de gamla föreskrifterna var viss typ av verksamhet/hantering undantagen tillståndsplikt. De verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt, används i den egna verksamheten och har ett övertryck av högst 1 bar var undantagna tillståndspliktigt enligt SÄIFS 1995:3. Så är det inte längre i MSBFS 2013:3. Dessa verksamheter, bland annat kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar är nu istället tillståndspliktiga. Verksamheterna har nu ett år på sig för att söka tillstånd (dvs. senast 1 oktober 2014).

Alltså:
Kommunala reningsverk, deponier och gårdsbiogasanläggningar som producerar biogas (och som tidigare var undantagna tillståndsplikt) måste senast den 1 oktober 2014 söka tillstånd enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

MSBs webplats finns mer information om tillståndsplikt, de nya föreskrifterna samt en Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Den 2 oktober ordnade MSB ett seminarium om de nya tillståndsföreskrifterna. En presentation från seminariet finns här.

Energigas Sverige erbjuder stöd till biogasverksamheter bland annat genom:

Vi gör självfallet även vårt bästa för att besvara frågor om tillståndsprövningen eller om annat som hör biogasverksamheten till, var i så fall god kontakta Ben Bock (ben.bock@energigas.se).

Gasdagarna slog alla rekord

Med en fantastisk utsikt ut över Laholmsbukten och tennisstadion samlades aktörer från gasbranschen för årets Gasdagar i Båstad. Nästan 400 deltagare och ett 30-tal utställare innebar nytt rekord.

En sammanfattning från dagarna och presentationerna som hölls hittar ni på vår webbplats. Kika gärna in på Energigas Sveriges facebook-sida där bilder från årets Gasdagar ligger uppe.


Om stöd för gödselbaserad biogas

Källa: Energigas Sverige
Regeringen har nu fattat ett formellt beslut om att låta Jordbruksverket utforma ett förslag till utformning av pilotprojekt för gödselbaserad biogasproduktion. Landsbygdsdepartementets ursprungliga pressmeddelande finns här. I det regeringsuppdrag som Jordbruksverket nu fått så ges Jordbruksverket friare tyglar att ge förslag på hur pilotprojektet ska avgränsas. Avgränsningen måste alltså inte bli ”södra Sverige”, men vid ett förslag på annan avgränsning måste detta åter förankras i politiken.

Jordbruksverket bjöd in till dialogmöte den 10 oktober för att ta in synpunkter, förslag och idéer från branschen. Energigas Sverige närvarade vid detta möte, där vi gavs möjligheten att kort beskriva vår syn på grundläggande förutsättningar för att optimera stödet:

  • Stödet bör utformas så att det leder till en ökad miljö- och klimatnytta genom att produktionen av biogas från gödsel ökar.
  • Stödet bör vara sökbart och kriterierna utformas så att biogasanläggningar med störst miljö- och klimatnytta får ta del av stödet. Eftersom fordonsgasproduktion är det användningsområde för biogas som leder till störst klimatnytta så bör stödet vara utformat för att styra mot en ökad fordongasproduktion.
  • Stödet bör utformas så att det snabbt går att utvärdera och skala upp så att alla Sveriges biogasanläggningar kan ta del av det.

Energigas Sverige ingår i den referensgrupp som ska hjälpa Jordbruksverket att utforma stödet.
 


Sverige bör ta täten mot en grön framtid

Det skriver Lantmännen Energi, Preem, Naturskyddsföreningen, Scania och Gröna Bilister i en gemensam debattartikel i GP idag.

Sverige har unika förutsättningar att bli fritt från fossila drivmedel. Vi har stora skogsarealer, mycket jordbruksmark i träda och goda möjligheter att bygga ut vindkraft för el till transporter.
Svenska företag är världsledande på att bland annat tillverka föregångsbränslet talloljediesel, etanol med mycket hög klimatnytta och biogas från restprodukter. Vår fordonsindustri har hög kompetens inom bränsleeffektivisering och biodrivmedelsområdet, och de fossiloberoende fordonen finns till stor del redan i dag. Dessa framgångar kan inspirera företag och politiker i andra länder, på samma gång som det ger fördelar för Sverige.

En konkurrenskraftig svensk produktion av förnybar energi till transportsektorn skapar tusentals arbetstillfällen, på liknande sätt som i värmesektorn, som övergått till inhemska förnybara bränslen och skapat mängder med arbetstillfällen.

Läs hela debattartikeln här


Dialogmöte om produktionsstöd för biogas från gödsel

I budgetpropositionen för 2014 har regeringen föreslagit att 240 miljoner kronor tillförs anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under 2014-2023. Ersättningen ska utformas som ett regionalt pilotprojekt i södra Sverige. Det är ännu inte klart vilka områden som kan ingå i projektet. Biogasframställning från stallgödsel ska stimuleras genom en ersättning om 20 öre per kWh producerad mängd råmetangas. Ersättningen ska hanteras av Jordbruksverket och i första hand erbjudas där den ger störst miljönytta. Tanken är att stödet tas fram under första halvåret 2014 och kan alltså börja betalas ut först under andra halvåret 2014. Stödet ska trappas upp från 5 Mkr första året till att omfatta 30 Mkr år 2017 då det är fullt utbyggt. Stödet måste även notifieras dvs. godkännas av EU.

För att ge branschaktörer möjlighet att diskutera stödet erbjöd Jordbruksverket tillsammans med Landsbygdsdepartementet till ett dialogmöte torsdagen den 10 oktober. Mötet lockade ett stort antal deltagare från hela landet. Från vår region deltog Tommy Hammar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Stefan Halldorf, Hushållningssällskap Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Lennart Svenzén, More Biogas och Hannele Johansson Energikontor Sydost. Flera frågor kring utformningen av stödet kom fram under mötet. Det som framför allt väckte känslor är den geografiska avgränsningen till södra Sverige som heller inte definierats närmare. Andra synpunkter som framkom var bl.a. att fokus främst ska ligga på miljö- och klimatnytta, att stödet ska användas till produktionen av fordonsgas samt att även de anläggningar som redan fått investeringsstöd ska omfattas.

I referensgruppen för stödets utformning deltar Stefan Halldorf från Hushållningssällskapet. Andra anmälda från regionen är Viktor Rydell från Länsstyrelsen i Kalmar län. Projektledare på Jordbruksverket är Ragni Andersson.

 


Video om biogas – en god investering 

I Danmark betraktar man biogas som en god och långsiktig investering. Klicka på länken för att se på videon.
 


Hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverket har nu redovisat "Hållbar återföring av fosfor" till Miljödepartementet.

Naturvårdsverkets rapport innehåller bl.a. förslag till reglering av metaller och organiska ämnen i fosforfraktioner i bl.a. rötslam och biogödsel. De gränsvärden som Naturvårdsverket föreslår är så snäva att det riskerar att endast en mycket liten del av den producerade rötresten på avloppsreningsverk och samrötningsanläggningar kommer att kunna återföras till jordbruksmark.

Läs Naturvårdsverkets rapport här.

Läs även debattartikeln från Energigas Sverige, Avfall Sverige, LRF och Svenskt Vatten om Naturvårdsverkets förslag.


Biogasstrategin för sydostlänen
- remisstid förlängd!

På begäran av flera remissinstanser förlängs remisstiden för den Regionala strategin och handlingsplanen för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län till den 1 november 2013.
Länk till Remissupplagan
Mer information


Green Cars Rock – en heldag i miljöfordons teckenBudskapet för dagen var tydligt: det finns en miljöbil för varje behov. Vi behöver inte vänta längre.

• Vad finns det för olika typer av miljöbilar och vilken passar just mina behov?
• Hur tankar man gas eller laddar en elbil?
• Är vätgas framtidens drivmedel?
• Vad håller på att hända med klimatet?
• Vad gör vi i regionen?

Dessa och många fler frågor kunde alla de som hade tagit sig till Sölvesborgs lördagen den 31 augusti få svar på. Det var kommunerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg som tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge län arrangerade en heldag i miljöbilarnas tecken, Green Cars Rock. Mattias Goldman från Gröna bilister var konferencier och motorjournalisten Stefan Nilsson svarade på frågor om miljöbilarnas teknik och funktion. Hannele Johansson från Biogas Sydost var på plats tillsammans med Janne Rask från E.ON Gas för att slå ett slag för biogasen som för närvarande är det mest miljövänliga alternativet på marknaden. 80 % sänker sin klimatpåverkan den som kör gasbil i stället för bensinbil.

Syftet med dagen var att få gemene man att förstå att en övergång inte behöver vara svår. Politiker och sakkunniga var på plats för att visa vägen. Enligt kommunalrådet i Sölvesborg, Helene Björklund, finns det goda möjligheter att kunna tanka sin gasbil i Sölvesborg nästa år. Runt 1000 personer kom och lät sig informeras och imponeras av det senaste inom miljöbilssektorn.
 


Hållbar återföring av fosfor

Regeringen gav våren 2012 i uppdrag till Naturvårdsverket att utreda hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverket presenterade 30 augusti en delredovisning.

Läs delredovisningen

Debattartikel om återföring av näringsämnen från stad till land
 


Biogas Sydost medverkar på Green Cars rock

Lördagen den 31 augusti ställer Biogas Sydost ut på miljömässan Green Cars Rock i Norje Boke.

Besökarna får möjlighet att titta närmare på och även provköra en mängd olika bilar som alla drivs med förnyelsebara bränslen. Här finns gasbilar, elbilar och laddhybridbilar. Dessutom bjuds det på miljötips, tävlingar, uppträdanden och underhållning för alla barn. Läs mer.


Kalmar ska sortera matavfall

Nu är byggandet av KSRR:s anläggning för utsortering av matavfall i Kalmar i gång. Den kommer när den är klar att sänka koldioxidutsläppen med 22 000 ton per år.

Läs artikeln i Barometern 20130821


Debatt: Biogas har goda förutsättningar att bli en viktig näringslivssektor i sydost

Den regional Strategin för Biogas (se nedan) som nu är ute på remiss, pekar på ett antal områden med särkskilt god potential för biogasproduktion, s.k. hot spots. Men trots att de biogasanläggningar som planeras har förutsättningar att bli lönsamma har de problem att bli realiserade. Det behövs kapital för att bygga och bankerna kräver kontrakt med kunder för att ge lån.

Men anläggningar får inga kunder innan de har gas. Här krävs en regional samsyn och samverkan mellan aktörer som banker, råvaruleverantörer, distributörer, gaskunder etc. om potentialen ska kunna realiseras. Målet är att den regionala biogasstrategin ska utgöra basen för denna samverkan och medverka i omställningen till ett fossilbränslefritt transportsystem.

Debattartikeln som pdf
Debattartikeln publicerad i Barometern 2013-06-26
Debattartikeln publicerad i Västervikstidningen 2013-06-27
Debattartikeln publicerad i Smålandsposten 2013-07-02

Debattartikeln publicerad i Vimmerby tidning 2013-08-06
Prenumerera på vårt nyhetsbrev - Klicka här