ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

biogassydost BiogasSydost Biogas Sydost

      Fordonsgas i världen

 

Norge får två nya LNG-färjor 2018

Torghatten Nord, som ombesörjer sjögående kollektivtrafik i Nordland och Troms i Norge, har köpt två LNG-färjor av Vard. De nya bil- och passagerarfärjorna, som kommer att levereras under andra halvan av 2018, kan ta upp till 180 bilar, 550 passagerare samt besättning. Färjorna är 425 fot långa och går i 18 knop. Läs mer på GNV Magazine 170217.

 

 

År 2025 kommer ca 10 % av världens medeltunga och tunga lastbilar gå på komprimerad och flytande naturgas enligt en rapport från Frost & Sullivan (F&S). Det är Kina, Europa och Nordamerika som kommer att stå för mer än 80 % av den globala försäljningen av tunga gasfordon.Läs mer på GNV Magazine 170214.

 

 

Helsingfors byter ut naturgas mot biometan i sina stadsbussar

Helsingfors kommer under 2017 att få biometan I stället för naturgas i de 22 gasbussar som går i stadstrafiken. Upphandlingen gjordes av Helsinki Region Transport (HSL) som räknar med att valet av biometan kommer att minska koldioxidutsläppen årligen med 1 367 ton. Gasen till bussarna levereras av Gasum. Läs mer på GNV Magazine 170123.

 

Tyskland provkör LNG i hamnen i Druisburg

Enligt representanter för RWE erbjuder hamnen I Druisburg utomordentliga möjligheter för LNG. Som världens största inlandshamn har den access till alla trafikled. Det pilotprojekt som nu pågåromfattar mobila tanktställen och en konvertering av fordonen i hamnen till LNG-drift. Läs mer i GNV Magazine 170104.

 

 

Reading bekräftar ordern för första fem ADL dubbeldäckare som ska gå på biogas

Reading Buses har bekräftat att de lagt en order till Alexander Dennis (ADL) om de första dubbeldäckarna i Storbritannien som går på gas och som därmed ingår i landets största bussflotta.

Fordonen, som kommer att tas I bruk i slutet av november 2016, är alla Enviro400CBG biogasbussar, utvecklade av ADL och Scania. Bussarna motsvarar LCEB standards och släpper bevisligen ut 20 % mindre koldioxid än motsvarande Euro 6 diesel fordon. Eftersom fordonen går på biogas innebär det att de är de mest miljövänliga bussarna någonsin i Storbritannien. Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-13. 

 

 

 

Alimerka köper tjugo LNG-lastbilar av Scania

Den spanska livsmedelskedjan Alimerka har köpt tjugo nya distributionsfordon som går på flytande naturgas (LNG), vilket minskar koldioxidutsläppen med 30 % jämfört med motsvarade dieselfordon. För varje lastbil blir minskningen 40 ton mindre koldioxid per år enligt Alimerka. som valde Scania som leverantör. De två LNG-tankarna garanterar en räckvidd på 100 mil. Affären, som gick till Scania, motsvarar en investering på 3 M€.

Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-06.

 

Gazprom väljer LNG som bränsle för vägtransporter på hemma-marknaden

Gazprom har tagit fram en plan för  småskalig produktion och användning av flytande naturgas (LNG) för perioden 2017-19. I planen ingår flera pilotprojekt i syfte att främja  användningen av LNG på hemmamarknaden. Företaget har skissat ett distributionsnät för gasstationer över hela Ryssland och håller på att undersöka vilka förvätskningsmetoder som är bäst anpassade för småskalig produktion av flytande naturgas. Fordonsgasen ses som prio ett på den ryska hemmamarknaden. Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-06.

 

Scania levererar LNG-lastbilar till Holland

Den 20 oktober 2016 fick Tielbeke Transport i den holländska staden Lemelerveld åtta nya Scania G340 Highline lastbilar som går på LNG och som kommer att leverera varor till Kruidvat apotek och kemikalie-affärer.

Företaget valde LNG därför att standardtankar på 150 kg har den räckvidd som behövs för deras dagliga leveranser. Kör man med motsvarande fordon som går på komprimerad gas (CNG) krävs ett extra stopp för tankning. Dessutom har man redan fyra likadana enheter inom företaget.

Fordonen har en körsträcka på 100 000 km/år. De levererades av Scania Zwolle och Scania Lemler-veld står för servicekontraktet. Läs mer på GNV Magazine.

 

 

LNG på frammarsch I Italien

Det italienska transportföretaget i-Fast Automotive Logistics har beställt 10 Iveco New Stralis Natural Power (NP) fordon som går på LNG. Detta är den första europeiska leveransen av fordon som används för biltransporter och som går på LNG. Valet av LNG innebär att fordonen kan köra in i städer där tuffare ljud- och utsläppsgränser håller på att introduceras.

I Italien finns idag sex LNG-stationer men nya tankställen planeras och I slutet av året uppskattar man att det ska finnas totalt tio LNG-stationer i landet. Läs mer här.

 

Storbritannien ser en stor potential för användning av biogas i transportsektorn

Enligt en ny rapport från Renewable Energy Association finns en stor potential i förnybara gasformiga bränslen t.ex. biometan som skulle kunna användas inom transporter, särskilt tunga fordon. Bränslens skulle kunna produceras från matrester och annat organiskt avfall och bidra till att nå 2020-målen. Läs mer på GNV Magazine från den 22 april.

 

Det spanska företagt INLAGRI har köpt fem Iveco Stralis lastbilar som går på flytande naturgas (LNG).

Enligt Iveco kommer bilarna att minska bränslekostnaderna med 40 % och investeringskostnaderna med 10 % jämfört med dieselbilar. Läs mera på GNV Magazin från den 22 april.

 

Europeisk biogasorganisation, EBA, vill ha EU-gemensamma regler för bioenergi.

Samtidigt som avsaknaden av en europeisk biogaspolicy ger medlemsländerna friheten att anpassa sina lagar till förutsättningarna i det egna landet så försvåras den gränsöverskridande handeln med biometan. EBA vill också att alla medlemsländer inför obligatorisk källsortering och insamling av organiskt hushållsavfall och företagsavfall för att öka andelen näringsämnen som tas tillvara genom rötning. Dessutom trycker man på att det ska finnas biometan på alla gastankställen i hela Europa antingen som sådan eller som inblandning I naturgas per 2030. Läs mer GNV Magazine.

 

Fortsatt internationell framgång för Biogas Sydosts medlemmar:

 

Purac bygger Nordens största anläggning för flytande biogas i Norge

Efter ett fantastiskt 2015 fortsätter framgångarna för Biogas Sydost medlemmen Purac som ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas i Skogn i närheten av Trondheim.

 

Anläggningen ska producera flytande biogas med ett energiinnehåll på 250 GWh per år motsvarande ca 25 miljoner liter diesel, vilket kommer att bespara miljön årliga utsläpp om ca 60 000 ton CO2 från fossila bränslen – ett väsentligt steg i rätt riktning gällande klimatpåverkan! Läs mer här

 

Kalmarbaserad Biogas Sydost medlem Purac Puregas AB får bygga Danmarks största uppgraderingsanläggning för biogas

Anläggningen som kommer att ligga i Vojens Denmark kommer att uppgradera upp till 6 000 Nm3 rågas i timmen och producerar energi som motsvarar en årlig konsumtion av 10 000 fordon. Anläggningen kommer att byggas och ägas av en annan Biogas Sydost medlem E.ON och Soenderjysk Biogas Invest A/S till hälften var. Läs mer här.

 

Unilever går över till flytande naturgas

Konsumentjätten Unilever har informerat om deras planer att gå över till flytande naturgas (LNG) i syfte att minska koldioxidutsläppen. Beslutet innebär att i slutet av 2016 kommer företaget att ha 100 LNG lastbilar i bruk. Enligt företaget kommer användningen av LNG minska koldioxidutsläppen med 11.5 % samt kväveoxid- och kvävedioxid-utsläppen med 35 % jämfört med diesel. Men störst effekt, en minskning me 95 %, får man när det gäller partikelutsläpp dvs. de utsläpp som orsakar hjärt- och lungsjuk-domar. Samtidigt förväntas ljudnivån minska med upp till 50 %. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Spanien siktar på 40.000 gasdrivna fordon 2025

Spanien uppskattar att antalet gasfordon I landet kommer att stiga till 40 000 till år 2025. Av dessa går 4 000 på flytande naturgas (LNG) och 36 000 på komprimerad naturgas (CNG). För att uppnå målet har man satt en budget på två miljoner euro.De som köper gasbilar kan få ett stöd om 4 000€, för lätta lastbilar och distributionsbilar är stödet mellan 3 500 och 6 500€. Stödet för bussar och tunga lastbilar uppgår till 11 000 – 21 000 €. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202. 

 

Matthias Maedge utnämnd till ny generalsekreterare i NGVA Europe

Matthias Maedge har utnämnts till NGVS Europas nya general-sekreterare från 2016. Han efterträder Lennart Pilskog, som var generalsekreterare 2014-15 samt representerade Volvo i ett antal år i NGVA:s styrelse. NGVA är en intresseorganisation med syfte att främja användningen av natur- och biogas som fordonsbränsle. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Antalet gasbussar ökar i           Tjeckien

Drygt 26 % av de nyregistrerade bussarna i Tjeckien gick på komprimerad naturgas (CNG) under 2015. Andelen gasbussar har ökat varje år från 10 % till drygt 26 %. Räknat på totalt antal bussar är andelen 4,5 % eller 880 fordon i 40 städer. Enligt statistik från CGA, Compressed Gas Association, går idag upp till 782 000 bussar i världen på gas. Läs mer på GNV Magazine från den 21 januari 2016.

 

Försäljning av gasbilar i världen kan överskrida 35 miljoner dollar 2025

konstaterar Navigant Reseach i Massachusets, USA i en färsk rapport. Men för att gas ska nå sin fulla potential som fordonsbränsle måste det finnas tillräckligt med tankställen och bilar som går på gas. Finns inte tillräckligt med bilar är det svårt att få bränslebolag att investera i tankställen och utan tankställen vill inte kunderna köpa gasbilar. Problemet är det samma i hela världen. Läs mera på gnvmagazine från den 5 januari 2016.

 

85 % av busstrafiken i Madrid går på naturgas 2016

Kommunfullmäktige i Madrids stad godkände inköp av 200 nya bussar varav 170 eller 85 % ska gå på gas 2016. Anledningen är att man vill förbättra luftkvaliteten i staden. Affären innebär att 43-50 % av Madrids bussflotta kommer att gå på gas. Läs mera på: gnvmagazine från den 30 december 2015. 


 Studiebesök på skånskt kunskapscenter för biogasutveckling i Trelleborg

Magdalena Andersson, Mörbylånga kommun; Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun; Ulrika Welander, Linnéuniversitetet och Tommy Lindström, Länsstyrelsen i Kalmar län besökte Trelleborgs Biogascenter den 23 februari 2017. I centret, som drivs av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling, ingår en stor utställningshall där man kan få information om biogasens utveckling genom tiderna samt om produktionsprocesser och olika användningsområden. Kunskapsspridning sker genom studiebesök, föreläsningar och genom spridning av informationsmaterial.


Rekordår för biodrivmedel

Användningen av biodrivmedel steg till en ny rekordnivå under 2016. Totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel, vilket är nästan en femtedel av all energi i landets fordonsdrift, visar branschstatistik.

Användningen av biodrivmedel ökade med 26 procent, eller 359 700 kubikmeter, i fjol jämfört med året före, enligt preliminär statistik från Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet (SPBI). Samtidigt redovisar Svenska bioenergiföreningen (Svebio) årssiffror, enligt vilka biodrivmedel totalt svarade för 18,6 procent av energiinnehållet i drivmedel för fordon förra året. Läs mer på DN Ekonomi 2017-02-20.


Seminarium om flytande biogas i Lidköping

 

Över sjuttio intressenter mötte upp när Biogas Öst bjöd till ett seminarium inom ramen för projektet ”Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas” den 7 februari 2017 i Lidköping. Bl.a. fick teknikleverantörer från olika nordiska länder och Frankrike presentera sina lösningar som skilde sig från varandra på olika punkter. Alla var dock överens om att gasen måste bli flytande för att nå den tunga trafiken. Scania och Iveco kan redan erbjuda tunga fordon som går på flytande gas och Volvo kommer med en metan-diesel lastbil under 2017. Efter presentationerna följde en paneldebatt med Arne Jacobsson, Wärtsila (N); Jacob Himmelstrup, Närenergi (DK); Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions (SE) och Benjamin Berg, Cryo Pur (F) där deltagarna fick bl.a. svara på frågor om vad som krävs för att få biogasen att lyfta. 


Ny biogasmack invigd i Ronneby

 

 

 

Den 26 januari 2017 fick Ronneby äntligen det efterlängtade gastankstället. Ett stort antal intressenter mötte upp och lyssnade när Stefan Hermansson från Växjö Motor Company berättade om resan dit. Landshövdingen fick tanka den första bilen som kördes fram av Sofie Samuelsson, Ronneby kommun.


Obamas sista drag – 500 miljoner dollar till FN:s gröna klimatfond

Tre dagar innan Obama lämnar över posten som USAs president till Donald Trump passade hans administration på att överföra 500 miljoner dollar till FN:s gröna klimatfond. Läs hela artikeln på Aktuell hållbarhet.


Ford och BRC satsar på gasdrivna bilar

Ford Sverige har tillsammans med företaget BRC Sweden inlett en storsatsning på gasdrivna bilar. Flera nya modeller är planerade för lansering under 2017, och först ut är Ford Mondeo Kombi där 39 bilar kommer att rulla i Malmö Taxis regi.

Det är Fords prisbelönta Ecoboost-motorer som varit den största bidragande faktorn till samarbetet, en motor som ger en mycket bra effekt med biogas. Läs mer på Motormagasinet.


Finska Gasum köper Swedish Biogas International

Företagsköpet, som blev klart den 2 januari 2017, innebär att Gasum tar över fem svenska biogasanläggningar i Jordberga, Katrineholm, Lidköping och Örebro samt att bolaget får en majoritetsandel av aktierna i produktionsanläggningen i Västerås. Swedish Biogas International äger också 50 procent av Vadsbo Biogas. I och med köpet blir Gasum den största producenten av biogas i Norden. Mera information om köpet finns i Bioenergitidningen.


Fel väg att gå

Det blir dyrare att köra miljösmart nu när rabatten på förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar minskar från max 16 000 till max 10 000 kr från och med årsskiftet.

De bilar som uppfyller miljökraven är fortfarande befriade från fordonsskatt i fem år. För nya bilar handlar det om att ha uppnått utsläppsklass Euro 5, Euro 6 eller eldrift. Läs hela artikeln på di.se.


Skärpta miljökrav öppnar för LNG men även för LBG

Från år 2020 skärps kraven på svavelinnehåll i marint bränsle. Det nya globala kravet på 0,5 procent närmar sig därmed kravet på 0,1 procents svavelinnehåll som finns sedan 2015 inom Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Utsläppskraven gäller nya fartyg som byggs efter den 1 januari 2021.

De skärpta miljökraven bedöms öka efterfrågan på LNG-drivna fartyg och naturgas som marint bränsle. LNG kan också användas för att driva lastbilar och som bränsle eller råvara i industrin. En övergång till LNG gör det möjligt att öka användningen av flytande biogas, LBG, vilket bidrar till stora klimat- och miljövinster. Läs mer på LVM.


 

Energikontor Sydost har beviljats medel från den Europeiska regionala utvecklinsfonden för att undersöka förutsättningarna för flytande biogas i Kalmar, Kronoberg och Gotlands län 

Samtidigt som utsläppen från den tunga trafiken ökar finns det i regionen en stor outnyttjad biogaspotential. Över allt i Östersjön ökar intresset för LNG-färjor och terminaler stort men flytande metan bör vara intressant även för andra tunga fordon och industri. Flytande metan kan bestå av både naturgas (LNG) eller biogas (LBG) eller en blandning av båda två. Utsläppen från LNG är betydligt lägre än dem från både tjockolja och marin diesel men bara LBG är förnybart. För att kunna öka andelen biogas i den flytande gasen måste emellertid marknadsförutsättningarna för LBG undersökas. Detta görs lämpligast i en förstudie.

Vi har flera företag som på ett eller annat sätt arbetar med produkter och tjänster inom biogasområdet och som kan hitta nya affärsmöjligheter genom projektet. Linnéuniversitetet har byggt upp kompetens och utbildar studenter inom biogas vilket är viktigt för den regionala utvecklingen. Syftet med den planerade förstudien är att undersöka om det går att bygga upp en marknad för den LBG som kan produceras i regionen. Om det visar sig att förutsättningarna finns kommer vi att gå vidare med ett genomförandeprojekt.

Projektet pågår under perioden 20161114-20170814.


Lyckat Energiting Sydost i Karlshamn

 

Kunniga föreläsare och engagerade deltagare ledde till ett uppskattat Energiting i Karlshamn 10 november. Ett 40-tal deltagare lyssnade på föreläsarna i spåret Fordonsgas idag och i framtiden. 

Se samtliga presentationer från föreläsarna nedan.

 

Presentationer Spår Fordonsgas idag och i framtiden

Biogasen i den fossilbränslefria transportsektorn - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Biogasen i samhällets tjänst - Anders Mathiasson, Konceptum

Biogasproduktion av hushållsavfall i Blekinge sedan 2013, en resa i hållbarhet - 
Johan Ekelund, Robert Lundgren, VMAB

Lokalt avfall blir lokalt bränsle för lokal transport - Krister Thulin, Scania

Mot fossilfria samhällsbetalda resor 2020 -  Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik

Tre år med gasbussar i stadstrafiken - Steve Karlsson, Växjö kommun

Varför ska man bygga regionala gasnät? - Per Elfvin, E.ON Gas

Global marknad - made in Kalmar - Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions

Hur kommer den framtida marknaden för fordonsgas att se ut? - Urban Wall, Air Liquide - Fordonsgas Sverige

Förnybara drivmedel med ny teknik - Irene Bernald, Audi


Ny medlem i Biogas Sydost

Vi hälsar Alvesta Biogas välkommen som medlem i Biogas Sydost!

Alvesta Biogas är den fjärde nya biogasanläggningen som byggts under de senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera sin egen gödsel, tillsammans med  restprodukter från livsmedelsindustri och slakteri, till fordonsgas. Totalt uppskattas ca 85 000 ton/år kunna användas, vilket motsvarar en produktion på 15 -  16 Gwh (ca 1, 6 miljoner Nm3 biometan). Den producerade biogasen reducerar utsläppen av CO2 med ca 4 000 ton/år.

 

Foto: Swedish Biogas International


Ny medlem i Biogas Sydost

Vi hälsar More Biogas Småland AB välkommen som ny medlem i Biogas Sydost!

More Biogas bildades i februari 2011. Bolaget har 29 delägare varav 18 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar. Övriga delägare är bl.a. Läckeby Water AB, Famax AB, en privat investerare, ALMI Invest, CA Fastigheter, Hund Holding och Kalmar Energi. Lantbrukarna äger tillsammans ca 35 %.

More Biogas har byggt en samrötningsanläggning som stod klar vintern 2014. Anläggningen producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning. Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna.Bild: Östra Småland

Miljöpartiet på besök hos More Biogas

Biogasproduktionen ger jobb, är bra för miljön och ökar självförsörjningsgraden, säger Gunnar Bergström, processingenjör på More Biogas och efterlyser långsiktiga politiska riktlinjer när Miljöpartiets skattepolitiska talesperson besöker anläggningen. Totalt räknar man att produktionen bidrar till 60 arbetstillfällen i Kalmarregionen. Läs hela artikeln i Östra Småland den 18 oktober här.


Bild: Hanna Jönsson

From Volvo with love

Den 14 oktober lanserades den nya Volvo V90 Bi-fuel. Den är baserad på samma motorteknik som föregångarna Volvo V60 och V70 Bi Fuel. Gastanken i Volvo V90 Bi Fuel rymmer 18 kilo, det ger en körsträcka på 40 mil enbart på gas. Till detta kommer bilens ordinarie bensintank som rymmer 55 liter. Miljödeklarationen för nya Volvo V90 Bi Fuel är inte färdigställd, men förväntas ligga på samma nivåer som föregångaren Volvo V70. Det betyder 120 gram CO2 i utsläpp på metandrift och 40 gram CO2 i utsläpp för körning på 100 procent biogas. Alla bilar levereras dock inte, som denna, med autografer och Biogassymbolen. 

Nästa bilmärke att leverera en ny gasbilsmodell är Audi som lanserar sin Audi A4 Avant g-tron under 2016 för leverans under 2017. Bilen har en beräknad räckvidd på upp till 50 mil på enbart gasdrift och kompletterande bensinmotor för ytterligare räckvidd vid behov. Audi A4 Avant g-tron är utrustad med gastankar tillverkade i glas- och kolfiberförstärkt polyamid.


Den som kör en gasbil och konsekvent tankar den rätt har redan minskat sin klimatpåverkan med 70 %

År 2030 ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta och till samma år ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat 70 procent, enligt de sju partierna som står bakom Miljömålsberedningen. Biogasen har i genomsnitt cirka 72 procent lägre klimatpåverkan än det fossila drivmedel den ersätter, enligt EU:s förnybarhetsdirektiv. Därmed kan den som byter till en gasbil och konsekvent tankar den rätt, räcka upp handen 14 år för tidigt och säga ”klar” skriver Mattias Goldmann, Fores på ETC debatt. Läs hela artikeln här.


Framgångsrikt år för kalmarföretaget Puregas Solutions

Kalmarföretaget och Biogas Sydost–medlemmen Puregas Solutions tog under första halvåret 2016 hem åtta kontrakt på anläggningar för biogas. Två av de kontrakt som tecknats gäller leverans av en uppgraderingsanläggning för biogas till ett whisky destilleri i Skottland samt världens största modulbyggda biogas uppgraderingsanläggning till Danmark.


Så kan biobränslen hjälpa oss nå klimatmål

24 näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn föreslår på SvD Näringsliv debatt den 8 oktober ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Förslaget, som ska hjälpa Sverige att nå sina klimatmål, utveckla branschen och underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion, bygger bl.a. på

  • en årligen ökande reduktionsplikt av växthusgasutsläpp för bensin och diesel
  • fortsatt skattenedsättning baserad på klimatprestanda för höginblandade och rena  biodrivmedel som hålls utanför reduktionsplikten. Läs hela artikeln på SvD Näringsliv.

Biogasproduktionen i Sverige fortsätter att öka             

 

Biogasproduktionen i Sverige ökade med 9 procent till 1 947 GWh år 2015. Ökningen är en följd av större kapacitet för biogasproduktion. Dessutom fortsätter trenden att alltmer biogas blir uppgraderad, vilket innebär att biogasen kan användas som drivmedel till fordon. Totalt stod uppgraderad biogas för cirka 63 procent av produktionen. Läs mer på energimyndigheten.se


Passiv hållning farlig – stimulanser för biobränslen nödvändiga

 

 - Vi är djupt oroade över regeringens passiva hållning avseende biobränslen, säger Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund i en kommentar på Via TT. De utgör en viktig del för att kunna uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta och det gäller skapa långsiktiga och konkurrensmässiga förutsättningar. Regeringen tycks även fortsättningsvis inta en passiv hållning gentemot Europeiska kommissionens och dess tolkning av reglerna om statligt stöd, som hittills har hindrat en positiv utveckling i frågan.

 


Bilar som går på förnybara bränslen ökar i regionen

 

Enligt Trafikanalys statistik 2016:3 ökade antalet gasbilar i trafik i sydost det senaste året med 18,4 % från 1091 personbilar 2014 till 1292 personbilar 2015. Totalt ökade personbilar i trafik i sydost med 1,6 %. Fördelad per län ser gasbilsstatistiken ut enligt följande: Blekinge 293 (260), Kalmar län 589 (528) och Kronoberg 410 (303). Störst var ökningen i Kronobergs län med 35 %.

Motsvarande siffror för el, elhybrid och laddhybrider totalt är en ökning på 31 % från 1323 (2014) till 1734 fordon 2015. Störst var ökningen i Blekinge  med hela 47 %. I Kronoberg var ökningen 30 % och i Kalmar län 23,6 %. Antalet rena elbilar i trafiken var 174 i slutet av året.

Även om etanolbilarna ökade med bara blygsamma 2 % är de fortfarande den största gruppen personbilar som går på förnybara bränslen. Totalt antal etanolbilar i trafiken i våra tre län var 18 538 i slutet av förra året.

 


Är man intresserad av jordbruk är man intresserad av miljö

- Florian Lafoux om sin praktik på More Biogas

 

hannele.johansson@energikontorsydost.se

Tel: 0734-19 91 81

                                                                           


Studiebesök i Swinoujscie

Projektgruppen för Baltic Re-energy besökte Swinoujscie i mitten av maj och fick tillfälle att se de imponerande LNG-terminalerna om 160 000 m3 vardera på plats. Gasen i dessa lager ångas upp och sprutas in i naturgasnätet, men i framtiden är tanken att skaffa en tredje terminal för att även kunna exportera gas. Baltic Re-energy är financierat av Svenska Institutet. Partners i projektet kommer från Sverige (koordinering), Litauen, Polen och Tyskland. Syftet med projektet är att undersöka om det finns förutsättningar att bygga en marknad för flytande gas runt södra Östersjön.


Tommy Lindström föreläser på latinamerikansk avfallskonferens

Tommy Lindström på Länsstyrelsen i Kalmar län föreläser den 2:a juni på den Latinamerikanska avfallskonferensen om vikten av samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att utveckling ska komma till stånd, detta med biogasarbetet i Kalmar län som förebild. På konferensen kommer en egenhändigt gjord film (på spanska) att visas som redogör för insamling av matavfall för biogasproduktion. Som konkret exempel visas sorteringen på KSRR:s avfallsanläggning Moskogen.

 

 


Största trafikupphandlingen i Kalmar län är nu avslutad

Den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i länet är avslutad. På tisdagens togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor. Det var landstingsstyrelsens arbetsutskott som sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. Trafikstarten äger rum i augusti 2017.

Ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktning och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. Läs hela artikeln här .  


Studiebesök på Sötåsen

Medlemmar i Biogas Sydost samt ett flertal andra biogasintressenter fick bekanta sig med småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion på Naturbruksgymnasiet Sötåsen torsdagen den 10 mars.

På programmet stod bl.a. demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för processintern metananrikning, presentation av uppgradering med processintern metananrikning samt nyutvecklad småskalig uppgradering och småskalig förvätskning av metan liksom omvandling av koldioxid till metan & metanol. Dagen avslutades med besök på Vadsbo Biogas AB, som är ett exempel av en lyckad biogassatsning. Värdar för dagen var JTI och Hushållningssällskapet tillsammans med Naturbruksgymnasiet Sötåsen. Det går att ladda ner presentationerna här.


Biogas Sydost medlemmar satsar på biogas

Mönsterås kommun har skrivit på ett avtal med företaget Småländska bränslen angående byggandet av en tankstation och en ny bussdepå för biogas. I augusti 2017 beräknas tankstationen och depån för biogas vara på plats. Avgörande för att det ska bli så är att en stor del av busstrafiken i länet kommer att drivas med hjälp av biogas. Besked om detta väntas i sommar. Läs mer i Östra Småland från den 26 januari.