Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge

Bidrar till en förnybar, effektiv och resurssnål kollektivtrafik som leder till minskade koldioxidutsläpp

Syfte

Vi ska ta fram ett kunskapsunderlag som baseras på både forskning och praktiska erfarenheter, för stärka strateger och upphandlare i Blekinge inför kommande kollektivtrafikupphandling.

Mål

Agenda 2030 mål 7,11 och 13. Miljökvalitetsmålen: Generationsmålet och begränsad miljöpåverkan. 

Projektperiod

oktober 2019 till juni 2021

För att möta delar av de förändringar som kollektivtrafiken står inför ska detta projekt bidra med ett kunskapsunderlag där aktuell forskning kring upphandling av kollektivtrafik sammanfattas och presenteras för målgruppen. Inom projektet ska det genomföras intervjuer med regioner som handlat upp ny teknik i kollektivtrafiken. Detta för att ta lärdom, både positivt och negativt, från genomförda upphandlingar. Hänsyn ska också tas till omkringliggande energisystem, där både möjligheter och begränsningar skall belysas för att nå Blekinges energi och klimatmål samtidigt som det genomförs en hållbar kollektivtrafikupphandling. 

 

Samverkansparter är Miljö och Energisystem på Lunds Universitet. I arbetsgrupp och styrgrupp sitter Blekingetrafiken, Region Blekinge, Region Kalmar, Region Kronoberg.
 

Mål 

Det övergripande målet för projektet är en effektiv, attraktiv och hållbar kollektivtrafik med minskad klimat- och resurspåverkan efter 2024. Projektmålet är att bidra med kunskap- och erfarenhetsunderlag för en hållbar kollektivtrafikupphandling 2024. Projektmålet är indelat i  fyra delmål: 

1. Öka förståelsen hos projektets målgrupp för hur olika strategier för upphandlingen av kollektivtrafiken kan ge utslag i fordonsflottan. 

2. Öka kunskapen hos projektets målgrupp kring erfarenheter från genomförda kollektivtrafikupphandlingar av ny teknik. 

3. Öka förståelsen hos målgruppen för systemaspekter av kollektivtrafikupphandlingen samt möjligheter och begränsningar i kringliggande energisystem. 

4. Bidra till strategi och utformning av upphandling. 
 

Målgrupp Den primära målgruppen består av Region Blekinge, Blekingetrafiken och politiker i Blekinge. Bland målgruppen är det främst de som jobbar med strategier och upphandlingar som kommer att beröras av projektet. Sekundär målgrupp är övriga regioner och politiker i sydost. Länets invånare och andra offentliga och privata aktörer ses också som en sekundär målgrupp.

 

Kontaktperson

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-508 85 29,

anna.mansson@energikontorsyd.se

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,
fredrik.mardh@energikontorsyd.se

Bakgrund

Nästa kollektivtrafikupphandling i Blekinge ska vara klar 2024 och underlaget till upphandlingen ska vara klart under 2021. Det finns en utmaning i att formulera upphandlingar med tillräckligt kunskapsunderlag för att få till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik, speciellt idag när det finns nya tekniker och nya utmaningar. Sedan förra upphandlingen har nya EU krav på noll-utsläpp i stadstrafik kommit och ny teknik har utvecklats. Ny forskning har kommit som visar på hur olika strategier i upphandlingen ger tydliga utfall i vilket drivmedel som används. De nya teknikerna ökar också vikten av att ta hänsyn till omkringliggande energisystem, så som laddinfrastruktur, biogasproduktion eller elsystem.  

Resultat

Förväntat resultat 

Vid avslutat projekt förväntas projektets målgrupper och samverkansparter har fått: 

  • Ökad förståelse för hur olika strategier i upphandling av kollektivtrafik påverkar utfallet i drivmedel. 
  • Ökad kunskap kring erfarenheter från genomförda kollektivtrafikupphandlingar av ny teknik och hur olika aspekter kan behandlas i upphandlingen.  
  • Ökad förståelse för systemaspekter av kollektivtrafikupphandling genom att identifiera faktorer som både begränsar och möjliggör utveckling i andra sektorer och delar av energisystemet. 


Rapporter
 

Hållbar kollektivtrafikupphandling - Erfarenheter från upphandling av förnybar busstrafik (2020), av Anna Månsson och Daniella Johansson, Energikontor sydost.
Rapporten innehåller sammanställda resultat från intervjuer med kollektivtrafikbeställare (10 svenska regioner) kring upphandling av förnybar busstrafik med fokus på ny teknik, som elbusssar och biogasbussar. I avsnitten Diskussion och Slutsats framgår de reflektioner som Energikontor Sydost gjort utifrån egna erfarenheter samt inhämtad information från intervjuer med övriga aktörer (trafikföretag samt branschorganisationerna Svensk kollektivtrafik och Sveriges bussföretag). Detta har för vissa kategorier även kompletterats med information från rapporter, utredningar, andra underlag samt workshop kring Hållbar kollektivtrafikupphandling som har genomförts inom projektets ramar. Rapporten har huvudsakligen skrivits för att vara ett stöd till kommande upphandling av busstrafiken i Blekinge (som ska vara klar 2024), där syftet är att bidra med erfarenheter från forskningen. Rapporten är dock även av intresse för alla som jobbar med kollektivtrafik, upphandlingsfrågor och förnybara drivmedel. 
 


Hållbar kollektivtrafikupphandling - Erfarenheter från forskningen (2020), av Malin Aldenius och Jamil Khan, Lunds Universitet.
Rapporten innehåller sammanställda resultat från forskning kring hållbar offentlig upphandling inom kollektivtrafiken i Sverige och forskning kring arbetet med att införa fossilfria drivmedel och tekniker inom busstrafiken i regioner och städer. Rapporten har huvudsakligen skrivits för att vara ett stöd till kommande upphandling av busstrafiken i Blekinge (som ska vara klar 2024), där syftet är att bidra med erfarenheter från forskningen. Rapporten är dock även av intresse för alla som jobbar med kollektivtrafik, upphandlingsfrågor och förnybara drivmedel.

 

Systempåverkan och cirkulär ekonomi - hållbar kollektivtrafikupphandling (2021) av Daniella Johansson, Hannele Johansson, Anna Månsson, Fredrik Mårdh, Annika Öberg, Energikontor Sydost, samt Malin Aldenius och Jamil Khan, Lunds universitet. 
I rapporten sätts upphandlingen i perspektiv mot befintliga strategier. Trender i kollektivtrafiken och en genomgång av potential, hinder och möjligheter för olika drivmedel avhandlas, både vad gäller fordon, infrastruktur och produktion. Rapporten avslutas med en analys av kollektivtrafiken kopplat till lokala mervärden. 

 

Poster i vår kunskapsbank

 


Webbinarium

2021-04-20 Webbinarium med workshop

Under detta webbinarium fick vi bland annat ta del av Västtrafiks och Region Kronobergs erfarenheter av upphandling med förnybara drivmedel för kollektivtrafik och rådande forskning på ämnet. Ca 30 personer deltog, främst från Blekingetrafiken och Region Blekinge, men också från Region Kalmar Län, Region Kronoberg samt en del kommuner både ifrån sydost och övriga Sverige. Webbinariet avslutades med gruppdiskussioner i tre grupper.
 

2020-06-04 Webbinarium med workshop
Ovanstående rapport (Hållbar kollektivtrafikupphandling - Erfarenheter från forskningen) blev utgångspunkt för ett webbinarium med tillhörande digital workshop som vi arrangerade med Lunds universitet 4 juni 2020. Syftet med workshopen var att identifiera möjliga strategiska vägval, existerande kunskapsluckor och behov av underlag inför kommande bussupphandling i Blekinge och andra regioner. På webbinariet  presenterades andra regioners tidigare erfarenheter från upphandling för att införa förnybara drivmedel, samt forskning och tips på området. 20 personer från både region och länstrafik från södra Sverige deltog och bidrog till givande diskussioner och inlägg.