Kombinerad Mobilitet i Blekinge

För minskade utsläpp och ökad rörlighet i Blekinge län!

Syfte

Att utveckla möjligheterna för Blekinges invånare att välja och kombinera olika färdmedel för att minska koldioxidutsläppen.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

  • Frisk luft

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2019 till oktober 2023

Kombinerad mobilitet i Blekinge har som övergripande mål att minska koldioxidutsläppen i Blekinge genom att på olika sätt påverka länets invånare till att resa mer hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel.

 

Utifrån en kartläggning av invånarnas beteende, värderingar och attityder, ska aktiviteter utformas inom två olika delar: Kombinerad mobilitet - där vi ska utveckla en digital mobilitetstjänst som inkluderar ett hela-resan-perspektiv, samt Cykelkampen (Växla Upp!) - där vi kommer fokusera på att öka invånarnas cykling till arbete, studier och fritidsaktiviteter. 

Via Kombinerad mobilitet i Blekinge finns goda möjligheter till samarbete med företag i regionen, samtidigt som vi är med och bidrar till lösningar för ökad rörlighet bland Blekinges invånare, vilket är av betydande vikt för det regionala näringslivets tillväxt då tillgängligheten till arbetsmarknaden ökar.

 

På lång sikt ska projektet bidra till ett attraktivare Blekinge med ett transporteffektivt samhälle med mindre buller, bättre luft och bättre miljö. Den nya mobilitetstjänsten och den ökade cyklingen ska bidra till ökad jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering.

 

Nyheter:

Kombinerad mobilitet väckte intresse på miljömålsdagarna i Karlskrona (2019-06-03)

Projektet deltar på Klimattorget i Karlskrona (2019-08-30)

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Energikontor Sydost deltar i projektet tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, Länsstyrelsen i Blekinge län, Region Blekinge och NetPort Science Park. 

 

Projektfinansiärer är:

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsydost.se

Hanna Everling,
Kommunikatör/projektledare


Tel. 0709-216055,
hanna.everling@energikontorsydost.se

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073 508 85 29,
anna.mansson@energikontorsydost.se

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsydost.se

Bakgrund

För tredje året i rad ökade körsträckan per person med bil i Blekinge vilket påverkar klimatet genom koldioxidutsläpp. Dessutom bidrar vårt beteende och våra vanor till ineffektiv användning av fordon och infrastruktur. Samtidigt som användandet ökar sker det tekniska förbättringar för ökad energieffektivitet i transportsektorn och ökad användning av fossilfria bränslen, men detta är inte tillräckligt för att nå regionala och nationella klimat- och miljömål samt målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. I Regeringens mål för regional tillväxt prioriteras tillgänglighet genom transportsystemet och genom informationsteknik.

 

Både i den regionala utvecklingsstrategin och den regionala klimat- och energistrategin pekas cykel och kollektivtrafik ut som två viktiga områden att arbeta med, för att utvecklingen i länet ska gå mot ett mer attraktivt och hållbart transportsystem. Idag har invånarna i Blekinge inte samma möjligheter att transportera sig, vilket bland annat kan kopplas till geografiska och demografiska förutsättningar i länet. Det finns även skillnader i resmönster mellan kön där man kan se att kvinnor i större utsträckning reser hållbart. Utmaningen är att kombinera olika färdsätt på ett enkelt sätt, kallat kombinerad mobilitet, för att få personer att resa mer hållbart. Det behöver därför utvecklas nya innovativa, attraktiva och hållbara sätt att resa. Kombinerad mobilitet, t.ex. genom gång, cykel och kollektivtrafik bidrar även positivt till folkhälsan. Det är därför viktigt att ta detta i beaktning redan i den fysiska planeringen.