Streetlight EPC

Energitjänster ska ge grönt ljus i gator och parker i Sydost

Syfte

Att stötta kommuner i hur de kan energieffektivisera befintlig gatu- och parkbelysning med hjälp av upphandling av energitjänster.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

april 2014 till mars 2017

Projektets hemsida

http://www.streetlight-epc.eu/

Projektet utgick från kommuners behov av att renovera och energieffektivisera befintlig park- och gatubelysning. Upphandling av energitjänster var en metod som Streetlight EPC belyste.

​Energikontor Sydost och Kalmar kommun var partner i det europeiska projektet Streetlight EPC som under tre år arbetade med energitjänster och utomhusbelysning.

Områden: 

  1. Beställarstöd och informationsservice, inklusive utbildning, avseende energitjänster och energitjänsteleverantörer
  2. Utredning, analys och hantering av kommuners park- och gatubelysning, samt utbildning av ny teknik
  3. Genomförande av pilotupphandlingar, främst park- och gatubelysning men även större anläggningar (ex ishallar eller sporthallar) kom att omfattas

Under 2015–2016 genomfördes ett antal pilotupphandlingar för energieffektivisering av utomhusbelysning (park och /eller gatubelysning), inför vilka Energikontor Sydost arrangerade utbildningar, nätverksmöten och tog fram goda exempel och annat informationsmaterial som stöd för de upphandlande kommunerna. 

 

Samtliga mål i projektet är uppfyllda
Projektet har genomgripande haft som mål att bidra till ett mer energieffektivt samhälle i linje med mål på så väl lokal som EU nivå. Arbetet bidrog till att fasa ut ineffektiv belysning i enlighet med gällande direktiv.

Fler än 7 energianalyser genomfördes ibland annat i Kalmar, Torsås kommuner. Fler än tre upphandlingar har genomförts, där nya metoder användes i form av LCC, EPC och/eller garanterad energibesparing. Resultaten har blivit moderna energieffektiva nya belysningar.

På Energikontor Sydost hemsida finns information och stöd kring energieffektivisering av befintlig gatubelysning, denna kommer att finnas kvar efter projektet avslutas. Verktygen finns tillgängliga på denna sida. Nyckelaktörer på lokal nivå i sydostregionen har fått ökad medvetenhet och kompetens tack vara projektet. Nya arbetssätt har eller är på gång att utvecklas, nya styrdokument och organisationer kring belysning har blivit resultatet.

Kontaktperson

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se

Bakgrund

Många kommuner och andra aktörer var i behov av att modernisera sin väg-, gatu- och parkbelysning. En av anledningarna var att de gav upphov till miljöbelastning, där den allra största delen, över 80 % orsakades av elförbrukningen.

Kalmar kommun, tillsammans med 8 andra europeiska regioner, hade som målsättning att, via Streetlight EPC, spara pengar och minska sin miljöbelastning. Projektet analyserade olika upphandlingsmetoder och kontraktsmodeller. Genom att sedan tillämpa utvald upphandlingsmetod på renovering av belysningsanläggningar, testades metoden på en "produkt eller tjänst" som var mindre tekniskt och ekonomiskt komplex.

I den internationella projektgruppen ingick nio regionala organ / organisationer som fungerade som stöd, samt nio kommuner som genomförde energitjänste- eller EPC-projekt. Projektet gav även stöd till flertalet små och medelstora företag som var eller som ville bli energitjänsteleverantörer. 

Resultat

Via framtagande av verktyg och information, utbildningar, studiebesök, seminarier samt erfarenhetsutbyte så väl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU har de 25 kommunerna i Kalmar, Kronoberg och Blekinges län fått ökad medvetenhet och kunskap kring LED och energitjänster. Resultatet har blivit att Torsås kommun 2017 genomför ett EPC projekt omfattande utbyte halva kommunens belysningsanläggning samt fattat beslut om att genomföra resterande del 2017-2018 samt att Kalmar kommun genomfört flera upphandlingar där LCC och garanterad energibesparing har varit krav när belysningens byts ut. I projektet slutfas har ytterligare kommuner fattat beslut om att se över och byta ut befintlig belysning – Torsås och Kalmar delade med sig av erfarenheterna från projektet ”Gatubelysning och energitjänster” och Energikontor Sydost sökte möjligheter att fortsätta utbildning och stöd till dessa kommuner men ingen finansiering fanns att få. Energikontor Sydost har också spridit erfarenheter och kunskap till andra Energikontor, energi- och klimatrådgivare, Upphandlingsmyndigheten och många fler i syfte att bidra till en ökad energieffektivisering av befintlig gatubelysning.
 

Lärdomar vi dragit 

Gatubelysning är en mer komplex fråga än vad vi förts trodde när projektet initierades – relaterat till ansvar och organisation. Beroende på kommun är det mellan 1-10, 15 personer inblandade från olika förvaltningar när de gäller olika delar och ansvarsområden. I nybyggnationsfasen är det landskapsarkitekter, byggnadsarkitekter, planarkitekt mfl som utformar och designar installationerna, i drift och underhållsfasen är det gatuingenjörer, elinstallatörer mfl som hanterar anläggningen, vid renovering involveras även upphandlingsenheten, Utöver detta tillkommer trygghetsråd, energi- och klimatstrateger, infrastruktur strateger, cykelstrateger, politiker och chefer och ibland ännu fler. I vissa fall är ansvaret dessutom fördelat på olika organisationer tex kommun och kommunalt energibolag.
Vi har konstaterat att denna komplexitet måste beaktas och styras genom att det finns en tydlig strategi för varför en kommun vill belysa sin utomhus miljö och vem som är målgruppen för belysningen. Det måste också finnas tydlig information om hur olika prioriteringar ska vägas mot varandra i allmänhet och i enskilda fall. Belysningsstrategier, belysningråd mm är verktyg som underlättar för ett strategiskt och hållbart arbete med utomhusbelysning.
Förändringen som har skedde de tre åren 2014-2017 i sydost var dock att fler och fler kommuner utsåg belysningsansvariga och tillsatte personal som ska tittar över belysningssituationen. Vi såg också att fler och fler förstod att det är av största vikt att definiera belysningens syfte och mål även om detta arbetet inte kommit lika långt. De små kommunerna hade oerhört begränsade resurser för att arbeta strategiskt med frågan varvid belysningsprogram, el dyl inte kunde tas fram.
 

Tack till:
Tack till Kalmar kommun för deras engagemang och utveckling under resans gång!