Vad söker du idag?

 

Förnybar energi i byggnader - från policy till goda exempel

14 juni var Energikontor Sydost med och arrangerade en konferens i Karlskrona för att, tillsammans med partner från fem länder i Europa, diskutera utvecklingen av förnybar energi i byggnader. Under konferensen fick deltagarna dela lärdomar, kunskaper och verktyg med varandra, samt ta del av lokala initiativ från Blekinge, som kan bidra till effektiva och hållbara möjligheter för fortsatt regional utveckling för förnybar energi.

Om solceller - tre aktörer i Blekinge delar erfarenheter

Enligt Blekinges regionala solenergimål ska lokalproducerad solenergi stå för 5% av länets elbehovet år 2030, vilket ungefär motsvarar 120 MW installerat effekt. För att bidra till att målet nås, jobbar Energikontor Sydost bland annat med att lyfta goda exempel. Vi intervjuade tre aktörer i Blekinge län för att få veta mer om deras upplevelser av solcellsinstallationer, syftet bakom och deras tankar kring batterilagring och planer framåt. 

Elförsörjning - så ser läget ut i Kronoberg

Energiomställningen med utfasning av fossila bränslen kommer att innebära ökad elanvändning i Kronobergs län. I dagsläget finns inga större kända flaskhalsar i länets elsystem, enligt en rapport som Energikontor Sydost har tagit fram. Men, med anledning av framtidens förväntade ökade elanvändning och därmed förväntade problem med tillgången på effekt, ser vi ett behov av utvecklad samverkan mellan både kommunala och regionala aktörer. 

 

Energikontor Sydost stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

LÄS MER OM OSS