Stöd till våra ägare i energiomställningen 

Energikontor Sydost arbetar för ett hållbart energisystem i sydost på uppdrag av våra ägare; kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

 

Vår organisation kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energianvändning, energieffektivisering och förnybar energi. 
Vårt arbete finansieras  via en serviceavgift, samt via de projektstöd vi skaffar till regionen från nationella och internationella program och fonder.  


Vad vi arbetar med

Genom projekt och uppdrag utför vi en rad olika aktiviteter för att främja förnybar energi och en effektiv användning av energi. Energikontoret arbetar för att kommunernas och regionernas klimatmål ska nås. Aktiviteter vi arbetar med är utbildningar, utredningar och stöd vid strategiskt arbete eller operativ genomförande för att nämna några. Vi driver också nätverk i samarbete med olika aktörer och verkar för att knyta samman företag, akademi och offentlig sektor. Energikontoret har ingen egen beslutanderätt i energi- och klimatfrågor. Vår roll är istället att påvisa, driva, stötta, och hjälpa att fatta beslut eller anamma ett beteende i företag, föreningar och offentlig sektor.
 

     

Vår roll och hur vi stöttar våra ägare

Energikontor Sydost är en flexibel plattform för hållbar energi i hela sydostregionen som föreslår finansiering och som stärker kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar energi och energieffektivisering.

 

Att arbeta med att nå hållbara energisystem kräver att det finns ett sammanhängande nätverk av aktörer som driver arbetet framåt och tar tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns i vår omvärld.

 

På regional- och lokalnivå är det också viktigt att bevaka vilka prioriteringar EU och andra nationella myndigheter och aktörer gör i form av bidrag till olika energiprojekt då resurserna till denna typ av verksamhet sällan går att finna inom tex kommunernas verksamhetsbudget.

 

Energikontorets roll är att bevaka internationella och nationella program som kan vara relevanta för våra ägare, samt att söka och skriva projekt som hjälper våra ägare framåt i energi- och klimatarbetet.

Vårt stöd innefattar

– Vara remissinstans

– Hålla seminarier och utbildningar

– Ta fram energibalanser, beslutsunderlag

– Göra utredningar och förstudier

– Skapa och driva projekt

– Skapa och driva nätverk

 

Dessa aktiviteter gör vi på uppdrag av våra ägare.

I vissa fall mot ett arvode, i andra fall utan kostnad inom ramen för de projekt vi driver.

 

På uppdrag av Energimyndigheten är vi regional utvecklingsledare för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i sydost.

Så här började det

Kommuner och regioner i Sydost tar år 1999  initiativ att bilda Energikontor Sydost, bland annat med syfte att bättre utnyttja EU:s bidrag till energiprojekt och att driva energifrågor i regionen. Första tiden drevs Energikontor Sydost som ett projekt inom EU-programmet SAVE II, i likhet med flertalet av de svenska energikontoren.

 

Energikontoren är en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns 360 energikontor i EU, varav 15 i Sverige.

Bolaget ägs av en förening där medlemmarna består av våra ägare; regioner och kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

 

Våra ägare; kommuner och regioner, står för cirka 8 % av budgeten via serviceavgiften.  Ungeför lika mycket gör vi uppdrag för. Resten är projektmedel som kommer från EU och svenska finansiärer, främst Energimyndigheten. 

 

Milstolpar

 • 1999 Energikontor Sydost startas och kontor öppnas i Växjö och Oskarshamn
 • 1999- 2006 Hans Gulliksson verksamhetsledare
 • 2006 Blekinge län ansluter sig och kontoret i Karlskrona etableras
 • 2007 Energikontor Sydost AB  och Föreningen Energikontor Sydost bildas
 • 2007 Staffan Molin vd
 • 2008 Hans Gulliksson t.f. vd
 • 2008 Energikontoret tar över huvudmannaskapet för eXperimentLabbet, Kalmars Science center och Kalmarkontoret etableras.
 • 2008 Stefan Olsson vd
 • 2012  eXperimentLabbet säljs till Oskarshamns kommun
 • 2012 Daniel Uppsäll t.f. vd
 • 2013 Ulf Hansson vd
 • 2017 Christel Liljegren vd