Om sydostregionen

I sydöstra Sverige ligger de tre länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

 

Blekinge har 159 056 innevånare, yta: 2 946 km² 
Kalmar har 246 010 innevånare, yta: 11 165 km² 
Kronoberg har 202 263 innevånare, yta:  9 426 km²
(invånarantal enligt SCB (2020-12-30), areauppgift hämtad från respektive länsstyrelses hemsida)

 

Sydost täcker 6 % av Sveriges yta och 6 % av Sveriges befolkning bor här.

 

Regionen sträcker sig 250 km längs östkusten från Västervik i norr till Karlskrona i söder, och 250 km från Öland i öst till Ljungby i väst. De stora städerna är Kalmar, Karlskrona och Växjö som är huvudorterna i de tre länen.

 

 

Miljömål

Målet för Sveriges energipolitik är att skapa ett hållbart energisystem genom att stimulera energieffektivisering och förnyelsebara energikällor. Visionen är att bryta beroendet av fossila bränslen. Förnyelsebar energi har traditionellt varit en stor del av Sveriges energiproduktion (vattenkraft) och under de senaste decennierna har produktionen ökat än mer. Bioenergi är nu den näst största energikällan.

 

I Sverige är lokala myndigheter ansvariga för lokal energiplanering. Varje län har satt upp egna mål för hur de ska arbeta för ett hållbart energisystem, som utgår från de nationella miljömålen, se sverigesmiljomal.se  

 

Miljömål i Sydost

Blekinge län: Som miljömål för Blekinge län gäller generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålet  och etappmålen, enligt Länsstyrelsens hemsida.  

 

 

Kronobergs län: Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit beslut om Regionala miljömål för perioden 2013-2020

 

 

Kalmar län: Kalmar län har inga regionala miljömål, utan följer de nationella miljökvalitetsmålen. Undantaget är att länet har ett mer ambitiöst mål vad det gäller fossilbränslefri region än miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan har. Kalmar län har som mål att vara en fossilbränslefri region 2030, enligt Länsstyrelsens hemsida

 

I Sydost har 12 kommuner skrivit på Borgmästaravtalet och går därmed före i arbetet med klimat och energi.