Nätverk och samverkan

Att driva och skapa nätverk är ett viktigt verktyg för att skapa förändringsprocesser i samhället. Energikontor Syd deltar i eller driver ett flertal nätverk, både regionalt, nationellt och internationellt. 


Nätverk vi driver

 

Biogas Sydost

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. Genom att samordna regionala insatser och resurser blir det lättare att uppnå goda resultat.

 

Kontaktperson: Tommy Lindström

Till Biogas Sydosts hemsida
 

 

Energi- och klimatrådgivarnätverket i Syd

Energikontor Syd samordnar och utvecklar energirådgivarna i Skåne, Blekinge, Kalmar- och Kronobergs län, är ett stöd i arbetet och förmedlar ny information, bland annat från Energimyndigheten. Genom de träffar som kontinuerligt arrangeras skapas ett kompetensnätverk runt energi- och klimatfrågor. Målet är att skapa en fungerande energi- och klimatrådgivning i alla kommuner, en resurs som kommuninvånarna väl känner till och som utnyttjas.

 

Kontaktperson: Anna Mattsson, Matilda Gradin och Roger Gunnarsson 

Mer information om energi- och klimatrådgivarna i Sydost

 


Nätverk vi deltar i

 

Goda Hus

Föreningen Goda Hus bildades 2009 och är ett samarbete mellan universitet, offentliga aktörer och privata företag.
Syftet med föreningen är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa.

 

Kontaktperson: Stefan Olsson.

Besök GodaHus hemsida.

 

Klimatsamverkan Kalmar

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionen, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen. Läs mer
För mer information, kontakta Christel Liljegren.

 

Klimatsamverkan Blekinge

Klimatsamverkan Blekinge är ett nätverk som bildats för att främja klimatarbetet i Blekinge genom möjlighet till större samsyn, erfarenhetsutbyte och samordning. Genom samverkan kring  klimat- och energifrågor och gemensamma mål ska Blekinge bidra till att nå Sveriges klimatvision – inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Besök Klimatsamverkan Blekinges hemsida.
För mer information, kontakta Christel Liljegren.

 

GreenAct Kronoberg

Syftet med GreenAct Kronoberg är att öka samverkan och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen.

Kontaktperson: Pierre Ståhl.

greenactkronoberg.se
 

Netport Energikluster

Netport Energiklusters syfte är att skapa en innovativ miljö, där idéer utvecklas till hållbara produkter eller tjänster, genom samverkan inom NetPort Science Park i Karlshamn. Netport verkar för företag som skapas utifrån forskning, ett forskningscentrum inom energiområdet, konkurrenskraftiga lösningar för energi,ett attraktivt företagsklimat, attraktiva utbildningar i regionen, en minskad primärenergianvändning samt övergång till systemsyn.
Läs mer

 

Techtank

Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, framför allt inom fordonsindustrin. Techtank samarbetar med olika partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens. Läs mer

 

 

ManagEnergy

ManagEnergy syftar till att hjälpa aktörer från den offentliga sektorn, och deras rådgivare, vilka arbetar med energieffektivitet och åtgärder för förnybar energi på lokal och regional nivå. ManagEnergy gör detta genom riktad kapacitetsuppbyggnad och nätverksmöten, samt genom sina olika online-resurser och marknadsföringsaktiviteter .

Läs mer på ManagEnergys hemsida.