Samhällsbetalda resor med cykeltaxi

Utreder potentialen i att ersätta samhällsbetalda omsorgs- och sjukvårsresor med cykeltaxi

Syfte

I Växjö kommun utförde Region Kronoberg drygt 4000 omsorgs- och sjukvårsresor under 5 kilometer bara under en månad (2021). Majoriteten av dessa utfördes med taxibil i stadens centrala delar. Detta projekt kommer ta fram en nyskapande lösning där regioner i framtiden kommer kunna erbjuda sina resenärer en fossilfri resa med utökad service. En dörr-till-dörrtransport där resenären samtidigt får vara ute i friska luften.

Mål

Nationella miljömål:

  • fossiloberoende fordonsflotta 2030
  • begränsad klimatpåverkan
  • god bebyggd miljö
  • frisk luft.


Globala mål:

3. Hälsa och välbefinnande

7. Hållbar energi för alla

11. Hållbara städer och samhällen

13. Bekämpa klimatförändringar

Projektperiod

november 2021 till maj 2022

Projektet har utrett potentialen för vilka och hur många resor som kan ersättas med cykeltaxi, samt vilka typer av fordon som är mest lämpliga att använda för ändamålet.


Under projektet har vi haft ett samarbete med Region Blekinge, Region Kronoberg och Kalmar kommun för att se potentialen i att ersätta samhällsbetalda resor med cykeltaxi. Blekinge såg möjligheter och ansökte om en fördjupad studie samt implementering. I Kalmar kommun har omsorgsresor varit i fokus och även de vill gärna jobba vidare med frågan och möjliggöra att vissa färdtjänstresor ersätts med cykel. Kronobergs län har fått svar på försäkringsfrågan men identifierat hinder i sina befintliga avtal.
Vi har spridit kunskap och inspiration om ett nytt och något annorlunda transportsätt.

Kontaktperson

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073 508 85 29,

anna.mansson@energikontorsydost.se

Med finansiering från:

Resultat

Slutresultatet är ett gediget kunskapsunderlag innehållande försäkringsrättsliga lösningar, utbudet av lämpliga fordon, relevanta aktörer och erfarenheter och input från regioner och kommuner. Rättsutredningen gjordes av Advokatfirman Vinge och gav svar på frågeställningen kopplat till försäkringsfrågan och hur en cykeltransport kan försäkras på likvärdigt sätt som för en transport med motordrivet fordon. Energikontor Sydost har i en utredning sammanställt vilka cykelmodeller som idag finns tillgängliga på marknaden vilket ger intresserade aktörer något konkret att ta ställning till. 

 

Rapporter/utredningar

Samhällsbetalda sjuk- och omsorgsresor med cykeltaxi (220530) - rapport av Anna Månsson och Annika Öberg, Energikontor Sydost

Cykelmodeller (220523) - utredning av Anna Månsson och Annika Öberg, Energikontor Sydost

Elcykel - hinder och möjligheter kopplat till trafikförsäkringen (220315) - rättsutredning av Advokatfirman Vinge KB