Fånga vinden i sydost

Mer vindkraft på rätt plats

Syfte

Ska öka kunskap om hinder och hitta samexistenslösningar för vindkraft i sydost, samt ta fram verktyg för kommunal/regional planering av vindkraft.

Mål

 • Sverige 100% Fossilfri elproduktion 2040 

 • Europa klimatneutralt 2050 

Projektperiod

september 2020 till december 2022

I projektet samverkar Energikontor Sydost med de tre länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg för att analysera hinder för vindkraftsutbyggnad, ordna dialoger om samexistens och sammanställa potentialen för vindkraft baserad på kommunala planer och planerade projekt i regionen.

 

Ett kartverktyg har tagits fram för att underlätta översiktlig planering. Projektet kommer också att ta fram och samråda kring förslag på åtgärder som kan öka andelen vindkraftsel i regionen.

Förväntade projektresultat

 • Ökad kunskap om vindkraft och motstående intressens behov och villkor
 • Bättre förankring av den Nationella strategins mål för sydostlänen
 • Bättre verktyg för planering av vindkraft
 • Resultat som är användbart  även utanför sydost

 

Illustration med vindkraftverk, moln och fåglar samt texten Fånga vinden.

Erbjudande om dialogmöte

Energikontor Sydost och länsstyrelserna i regionen arrangerar nu dialogmöten för kommuner i sydost. Vi kommer till er och berättar mer om vindkraft och ger möjlighet att diskutera din kommuns utmaningar.

 

Dialogmötet vänder sig till både politiker och tjänstepersoner. Dialogmötet anpassas till era önskemål och behov och erbjuds kostnadsfritt som en del i projektet Fånga vinden. Boka ditt möte via Pierre Ståhl, Energikontor Sydost.

 

Läs mer om dialogmötet.

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se

Projektet Fånga vinden är finansierat av Energimyndigheten, se specifik information

 

Partner i projektet är

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Blekinge

Bakgrund

Det läggs mycket tid och resurser på att projektera vindkraftsprojekt. Tillståndsprocessen tar lång tid och är kostsam. Många projekt får avslag på sin tillståndsansökan i ett sent skede. Genom en bättre planering och dialog i tidigt skede kan samexistenslösningar hittas och fler projekt realiseras på kortare tid.

Resultat

Det finns flera anledningar till att vindkraftsprojekt inte blir av. Den här rapporten sammanställer de vanligaste hindren och ger även förslag på möjligheter. Rapporten baseras på intervjuer av projektörer, kommunala planerare med flera. En genomgång av avslagna projekt de senaste fem åren görs också. Vindkraftsetablering i sydost - hinder och förslag på lösningar 2021

 

Sammanfattningsvis har sex kategorier av hinder för vindkraftsetablering framkommit under intervjuerna:

 • Kommunal planeringsprocess
 • Försvarets intressen
 • Ansökningsprocesser
 • Förankring och lokalt engagemang
 • Natur- och kulturmiljö
 • Elnätsinfrastruktur

 

Hinder på lokal nivå är exempelvis kommunalt tillstyrkan, dåliga vindbruksplaner och avsaknad av ekonomiska incitament. På regional och nationell nivå nämns exempelvis svårigheten att ha dialog med Försvarsmakten, detta gäller särskilt Blekinge län. Tillståndsprocessen beskrivs som oförutsägbar, långdragen och med oproportionerligt höga utredningskrav. Människors känsla av orättvisa och avsaknad av kompensa¬tion för det intrång som vindkraften gör är exempel, men även effekter av att media rapporterar utan helhetsbild. Vindkraftens påverkan på natur- och kulturvärden beskrivs som delvis okänd och det tas ibland alltför stor hänsyn till dessa. Slutligen ska nämnas hinder kring elnätskapacitet för valt geografiskt område.

 

Möjliga lösningar för samexistens handlar om ekonomiska incitament, exempelvis lokal energiskatt eller bygdepeng. Processen för kommunal tillstyrkan kan göras mer tillgänglig och tydlig, samtidigt som begränsningar för överklaganden är ett annat förslag. Gällande dialoger och kunskaps¬överföring nämns exempelvis bättre information och dialog mellan olika intressen som kan mötas på en och samma arena. Avslutningsvis, värt att nämna är förslag på lösningar gällande samverkan mellan aktörer, exempelvis Försvarsmaktens motiv till avslag kombinerat med möjliga samverkanslösningar.