En Agenda för alla

Stöttar implementeringen av Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling i skolan

Syfte

Tillsammans sätter vi Kalmar län på kartan, genom ett regionalt strategiskt arbete realisera Agenda 2030 i länets skolor med en undervisning präglad av lärande för hållbar utveckling.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om de nationella miljömålen
 

Projektperiod

februari 2020 till januari 2021

Syftet med projektet är att inspirera till- och stödja strategiskt arbete för att genomföra Agenda 2030 i kommunal verksamhet och specifikt lärande för hållbar utveckling inom skolans verksamhetsområde. Projektet bidrar med kompetens och metoder för att möjliggöra en omställning där unga stärks och tar en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Projektet har som mål att:

•    Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet på utvald skola/skolor
•    Skolledning och lärare får kunskap om Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling 
•    Skolan/skolorna formulerar, upprättar och påbörjar implementeringen av egna lokala planer för lärande för hållbar utveckling
•    Skolan/skolorna tar fram arbetsdokument för idéer, förhållningssätt och projekt som främjar skolans arbete med lärande för hållbar utveckling

Projektets primära målgrupp är skolledare, lärare och barn/unga från förskolan till gymnasiet. Erbjudna aktiviteter kan också involvera övrig skolpersonal och representanter från omgivande samhälle.  


Aktiviteter

Aktiviteterna utgår från läroplanen och grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och kommer att genomföras i nära samverkan med andra aktörer. Viktigt är också att aktiviteterna kopplar an till andra styrdokument och riktlinjer för hålbar samhällsutveckling som tex Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen och Agenda 2030.

Aktiviteterna kommer främst fokusera på: 

•    Kompetenssutvecklingsinsatser för skolledare och pedagoger
•    Processtöd i skolans arbete med handlingsplaner för Lärande för hållba utveckling
•    Att länka skolans undervisning till omgivande samhälle där barn och unga involveras i akutella händelser och utmaningar
 

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsyd.se

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län och Universitets- och Högskolerådet/Den globala skolan.

Bakgrund

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 


Sverige har genom mål fyra i agendan förbundit sig att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.


– Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala och nationella målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis framtid, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 kopplas till skolans styrdokument. Detta i syfte att ge huvudmän och skolpersonal ökad kännedom om Agenda 2030 och skapa förutsättningar till ett lärande för hållbar utveckling i undervisningen. 


Enligt skolinspektionen saknas det idag en samlad bild av hur utbildningen avseende lärande för hållbar utveckling bedrivs. Det finns indikationer på bristande styrning och stöd i det didaktiska och ämnesövergripande arbetet och att elevernas intressen och engagemang inte alltid möts och stimuleras i tillräcklig utsträckning i undervisningen. Det innebär sammantaget en risk för att utbildningen inte lever upp till intentionerna med lärande för hållbar utveckling.


Skolinspektionens granskning, som påbörjades hösten 2019, fokuserar på ett antal aspekter av styrning och organisation som ses som nödvändiga förutsättningar för att lärande för hållbar utveckling ska kunna prägla utbldningen i sin helhet. Här tittar man också på elevernas möjlighet till delaktighet i lärandet, främst utifrån elevernas upplevelser av delaktighet och inflytande. 
 

Övrigt

Projektet är möjligt genom ett unikt samarbete mellan Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Energikontor Sydost, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och ett flertal forskare från bla Uppsala Universitet/ SWEDESD, Linnéuniversitet, Linköpings Universitet och Karlstad Universitet. Medverkar gör även Skolverket och Skolinspektionen.
Projektägare/koordinator: Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost 
Processledare: Bo Hellström, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan
Processledare: Martin Flower, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan
Projektledare: Thomas Svarén, Region Kalmar län/Vimmerby kommun
 

Länkar

Kolla in Kunskapslänkens Facebooksida för uppdateringar om aktiviteter i En agenda för alla.