Regional utvecklingsledare

Samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning i sydost

Syfte

Som regional utvecklingsledare samordnar vi de kommunala energi- och klimatrådgivare som verkar i kommunerna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det är ett uppdrag som ges av regeringen och finansieras av Energimyndigheten.

Mål

Projektet ska bidra till de svenska miljömålen, främst

  • Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp
  • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005
  • Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar

Som regional utvecklingsledare samordnar Energikontor Sydost de kommunala energi- och klimatrådgivare som verkar i kommunerna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det är ett uppdrag som ges av regeringen och finansieras av Energimyndigheten. Den regionala utvecklingsledaren genomför bland annat utbildningar, studiebesök, driver nätverket för kompetensutbyte och samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser.

 

En viktig och grundläggande förutsättning för en välfungerande energi- och klimatrådgivning utgörs av god kommunikation mellan Energimyndigheten, regionala energikontor och kommuner. Det sker genom olika former av utvecklingsarbeten och projekt på regional och nationell nivå samt deltagande i regionala och lokala nätverk och forum, dialogmöten med kommunerna, men även nationella dialogmöten med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter.
 

Nätverksträffar

I uppdraget som regional utvecklingsledare ingår bland annat att genomföra ett antal nätverksträffar årligen. Vi här i sydost har sedan ett tiotal år tillbaka genomfört 3-6 nätverksträffar ”live” per år , men har också sedan ett par år tillbaka även kontinuerliga webb-nätverksträffar. För närvarande har vi dessa var 14:de dag. 

Samarbeten för kommunal energi- och klimatrådgivning

Från den 1:a januari 2017 slog förändringar igenom gällande den kommunala energi- och klimatrådgivningen i och med en ny förordning. Flera kommuner samverkar nu kring energi- och klimatrådgivarfunktionen och det innebär att hos vissa kommuner finns uppdraget hos en värdkommun. För programperioden 2018-2020 har 22 av 25 kommuner i vår region sökt stödet och fått det beviljat från Energimyndigheten för att tillhandahålla energi- och klimatrådgivningsfunktionen. Cirka 16 personer innehar energi- och klimatrådgivarfunktionen i dessa kommuner/kommunsamarbeten.
 

Kontaktperson

Roger Gunnarsson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Energikontoren är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Regionala energikontor har sedan flera år ett uppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt förordningen STEM 2016:385 och utgör en viktig regional part i genomförandet av det energi- och klimatpolitiska uppdraget.