Energisamverkan Blekinge

Skapar en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader

Syfte

Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med inriktning på hållbara och energismarta byggnader samt byggnadens roll i energisystemet

Mål

Plattformen ska bidra till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 för hållbar utveckling. Projektet ska även bidra till att uppnå lokala och regionala klimatmålsättningar, samt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. 

Projektperiod

oktober 2019 till maj 2022

Projektets hemsida

http://energikontorsydost.se/energisamverkan-blekinge

Energisamverkan Blekinge kommer att arbeta med erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning, utveckling av riktlinjer och metoder samt fallstudier om ny teknik. Fallstudierna kommer inledningsvis vara kopplade till hållbara materialval, energieffektivisering, digitalisering, vattenhushållning, egen energiproduktion och energilagring i byggnader. Initialt kommer fokus för samverkan att ligga på offentliga fastighetsaktörer, högskola och andra regionala kunskapsresurser.

 

Projektet kommer att inriktas på att:

  • Skapa ett nätverk med regelbundna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte 
  • Arrangera 2 utbildningar/studiebesök per halvår i länet som kommer att finansieras genom projektet
  • Samordna mindre tillfälliga arbetsgrupper som kan fördjupa sig inom ett område till exempel genomsam utveckling av krav att använd vid upphandling och användning av LCC
  • Ta fram en manual för hållbart byggande som kan användas av aktörer i regionen
  • Genomföra fallstudier kopplat till ny teknik eller metoder för att utvärdera hur tekniken fungerar, miljöeffekter, kostnader, samhällsnyttor med mera. Fallstudierna kommer att vara en stor del av projektet.
  • Stötta medlemmar i omvärldsbevakning genom utbyte med andra motsvarande regionala organisationer, nyhetsbevakning, bevakning av möjligheter till extern finansiering
  • Bidra till utveckling av gemensamma projekt och mer samverkan mellan kommuner, högskola, Netport Energikluster och näringsliv
  • Lyfta fram och sprida goda exempel på hållbara och energismarta byggnader/projekt i län etc

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Projektet finansieras av Region Blekinges regionala utvecklingsfond samt Tillväxtverket/regionalfonden och länsstyrelsen Blekinge,
Medfinansiärer är Region Blekinge, kommuner/kommunala bostadsbolag i Blekinge.
 

Hanna Everling,
Kommunikatör/projektledare, föräldraledig


hanna.everling@energikontorsyd.se

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,
stefan.olsson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Totalt står bygg- och fastighetsbranschen för ca 1/3 av Sveriges energianvändning. Det gör energieffektivisering i byggnader ett prioriterat område, vilket anges i de miljömål som är uppsatta för Sverige och vår region genom EUs direktiv. Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost. 

 

Under år 2018 genomförde Energikontor Sydost en förstudie för att se hur en regional samverkansplattform kan byggas upp i Blekinge. Efter intervjuer och workshops med offentliga aktörer togs ett förslag  fram för hur en plattform kan byggas upp och vad den ska genomföra. Målgruppen är främst offentliga fastighetsägare, men tanken är att successivt även bjuda in större privata fastighetsägare och leverantörer inom byggbranschen för att tillsammans bidra till mer hållbara och energismarta byggnader.