Stärkt kompetens för genomgripande energirenovering av villor

Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik

Syfte

Syftet är att öka kunskapen om energirenovering av småhus. Projektet kommer att fokusera på att stärka kompetensen hos aktörer på tjänstesidan, så som hantverkare, installationsföretag, konsulter, arkitekter m.fl, samt på husägare. Projektet syftar även till att utveckla strategier för Växjö kommun för omfattande renovering av fristående hus.

Mål

Detta projekt hjälper till att uppfylla de nationella såväl som Växjö kommuns mål för energieffektivitet och minskning av växthusgaser från bostadssektorn.


Det här projektet kommer att med hjälp av både teknik och samhällskunskap ta fram målorienterad kunskap för att öka energieffektiviseringen av småhus.

 

Projektet kommer att fokusera på två områden.

  1. Kompetensutveckling hos både byggnadsaktörer (hantverkare) och användare (villaägare). 
  2. Utveckling av en strategi för kommunen för energirenovering av småhus.

Den vetenskapliga expertisen hos Linnéuniversitetet och RISE kommer att kombineras med kunskapen hos de samhälleliga parterna (Växjö kommun, Energikontor Sydost och Villaägarna Kronoberg) för att överföra forskningsrönen till praktiska resultat.

Kontaktperson

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,

johan.milton@energikontorsydost.se

Med finansiering från:

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Energieffektiv renovering har identifierats som ett viktigt mål i FN:s agenda för urban utveckling, för att driva utvecklingen av hållbara städer. Samtidigt har EU-kommissionens Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) identifierat så kallade one-stop-shops (OSS) som en användbar väg framåt för att stimulera omfattande renoveringar.

 

Det finns ett stort intresse för OSS-koncept bland både villaägare och små och medelstora företag vilka dominerar renoveringsmarknaden. Tidigare studier har dock visat att företagen tyvärr har svårt att erbjuda OSS-tjänster, främst på grund av bristande kompetens och resurser för att hantera och samordna flera aktörer. Andra bidragande orsaker är osäkerhet om kvaliteten hos det arbeta som utförs av andra företag samt, inte minst, eventuella affärsrisker.

Övrigt

Webbinarier

2022-02-24 Elprisets utveckling och åtgärder för kostnadsbesparingar - titta på inspelningen på Linnéuniversitetets hemsida

2022-03-24 One-stop-shop, energirenovering av villor - tittar på inspelningen på Linnéuniversitetets hemsida.