Havsbaserad vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

Öka andelen lokala och regionala inköp av tjänster och produkter vid utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Syfte

Målet är att öka kunskapen hos samtliga relevanta aktörer om vilken regional utveckling som kan uppstå vid en framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Genom att arbeta proaktivt kan andelen lokala och regionala inköp av tjänster och produkter öka.

Mål

Nationellt mål: 100 % förnybart elsystem till 2040.
Globala målen: 7, 8 och 13

 

Läs mer om nationella och globala målen
 

Projektperiod

april 2019 till februari 2020

Insatserna pågår under ett år och fokuserar på två tillståndsgivna parker – Kattegatt Offshore och Taggen utanför Sölvesborg.

 

För att väcka intresse hos såväl investerare som lokalt och regionalt näringsliv ska bland annat följande aktiviteter genomföras:

• Kartläggning - vilka och hur många arbetstillfällen och kategorier kan det bli fråga om (kort/lång sikt) per installerad MW
• Kartläggning - vilka investeringar kan komma ifråga avseende hamnar etc. i de två studerade projekten
• Inventera lokala och regionala företag inför byggstart
• Workshops med berörda kommuner/regioner och med de stora leverantörerna
• Studiebesök havsbaserad vindpark/region i Danmark eller Tyskland
• Sammanställning över aktuella siffror för kostnad av nybyggnation för havsbaserad vindkraft i EU som kan tillämpas i Sverige.
• Upprätta en beräkningsmodell för att räkna ut årsarbetstillfällen
• Guide till lokala leverantörer för att nå de stora leverantörerna/kontrakten i samband med realisering av havsbaserad vindkraft i Sverige.
• Webbplats 
• Slutrapport
 

Dessa insatser ökar förutsättningarna att havsbaserad vindkraft kan bidra till att uppnå målet om 100 procent förnybart elsystem till 2040.

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se

Projektet finansieras av Energimyndigheten samt
Svensk Vindkraftförening, SVIF , Vattenfall Vindkraft AB, Favonius AB , Falkenbergs kommun, Länsstyrelsen Blekinge
 

Bakgrund

Havsbaserad vindkraft kommer att utgöra en högst väsentlig del av kommande energiomställning. Elproduktionen och effekten kommer framför allt att behövas i södra Sverige för att ersätta utfasad kärnkraft. Idag byggs ingen havsbaserad i Sverige. Projektet kommer att fokusera på två av ett fåtal tillståndsgivna parker – Kattegatt Offshore och Taggen. Att öka attraktionsförmågan för havskraftprojekt är angeläget för att väcka intresse hos såväl investerare som lokalt och regionalt näringsliv. För många regionala företagen är detta en ny bransch, och de saknar kunskap om värdekedjan för havsbaserad vindkraft.