Samordning för starkare regionala energikontor

Kunskapsutbyte i nätverk

Syfte

Samordning och erfarenhetsutbyte mellan de regionala energikontoren i syfte att stärka de regionala energikontoren i sin roll som strategisk samverkanspartner på lokal och regional nivå.

Mål

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • God bebyggd miljö

Läs mer om Sveriges miljömål


Agenda 2030:

 • 4 God utbildning för alla
 • 7 Hållbar energi för alla
 • 11 Hållbara städer och samhällen
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om de globala miljömålen

Projektperiod

februari 2019 till december 2020

Ett samordningsprojekt för Energikontoren Sverige. Projektet skulle utifrån fyra tematiska områden skapa en gemensam och koordinerad kunskapsbas. Detta skulle hjälpa energikontoren att bättra stötta sina målgrupper att uppfylla energi-och klimatmålenen, samt etablera nya och fördjupa kontakterna med strategiska samverkanspartners på lokal och regional nivå. ​

 

De tematiska områdena var; 

 • hållbart byggande och renovering
 • cirkulär och biobaserad ekonomi
 • fossilfria transporter
 • EU och Agenda 2030

 

Tema: Hållbart byggande och renovering syftade till att bidra till implementering av de nya byggreglerna från EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)/BBR (Boverkets Byggregler) regionalt genom Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB). Ansvarig: Stefan Olsson

 

Tema: Cirkulär och biobaserad ekonomi syftade till att stötta de regionala energikontoren att utgöra navet för regionala hubbar kring cirkulär och biobaserad ekonomi och genom hubbarna sprids information, kunskap och goda exempel till näringsliv och offentlig sektor inom respektive region. Ansvarig: Göran Gustavsson och Pierre Ståhl

 

Tema: EU och Agenda 2030 syftade till att stötta fler Energikontor att ansöka om EU-finansiering för utvecklingsprojekt med förankring i EU-politiken, EU-målen och de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Ansvarig: Lena Eckerberg och Kerstin Eriksson

 

Tema: Fossilfria transporter syftade till att bidra till att fler energikontor får transportrelaterade projekt/uppdrag, regionalt och nationellt inom, och mellan områdena: transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt högre andel förnybara drivmedel. Syftet var också att främja fler samverkansytor regionalt och nationellt. Ansvarig: Energikontoret Norra Småland.

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,
stefan.olsson@energikontorsydost.se

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsydost.se

Resultat

Denna nationella samverkan ledde till en intern kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan de olika energikontoren i Sverige, vilket har kunnat stötta alla energikontorens fortsatta energi-och klimatarbete i Sverige. Samverkan och utbyte skedde i huvudsak via webbinarie-träffar.


Temagruppen hållbart byggande och renovering skapade bland annat en samverkansyta mellan alla energikontor och med Informationscentrum för Hållbart byggande (ICHB), där vi även medverkade i dess styrgrupp. Vi samverkade också bl.a med Sweden Green Building Council (SGBC), Fossilfritt Sverige (färdplaner) och Viable Cities.

Inom ramen för temagruppen EU och Agenda 2030 arrangenrades en rad träffar framförallt på temat projektfinansiering. De olika internationella programmen där de regionala energikontoren kan söka finansering bevakades och presenterades, liksom nyheter inom EU-politiken med bäring på de regionala energikontoren. I samband med att aktuella utlysningar släpptes bjöds externa experter och kontaktpersoner in för att presentera möjligheterna för finansiering. De regionala energikontor som har mer erfarenhet inom ett visst program stöttade de regionala energikontor som saknade kunskapen. Ett par webbinarier runt Agenda 2030 arrangerades för att höja kunskapen runt de globala målen.