H2020 Intermediär

För ökat deltagande i EUs program H2020

Syfte

Att informera och motivera offentliga aktörer att söka EU-projekt.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

april 2018 till december 2020

Syftet med satsningen är att informera offentliga aktörer i sydost om energi- och transportprioriteringar i utlysningar samt att motivera till att söka EU-projekt genom att öka målgruppens medvetenhet och kunskap. Det långsiktiga målet är att öka svenskt deltagande i EU:s program H2020. 

Tre informationsträffar kommer arrangeras per år (ett i varje län där Energikontor Sydost är verksamt, dvs Kalmar, Kronoberg och Blekinge län) under 2018, 2019 och 2020. Dessa seminarier kommer att bygga vidare på de insatser som genomförts under tidigare år. 

Samverkan sker tillsammans med Energimyndigheten och Vinnova. 

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Bakgrund

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på ca 70 miljarder euro mellan 2014 och 2020. Programmet består av tre delar med fokus på excellent forskning, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Energiutmaningen är en av de identifierade samhällsutmaningarna och offentliga aktörer har en naturlig roll i det nya programmet. Särskilt kommuner är efterfrågade samarbetspartners i alla tre projekttyper i programmet då kommunerna står för en stor del av all samhällsservice och är intressanta i hela innovationskedjan från att ta fram ny kunskap till att ta fram nya produkter och tjänster och få dem till användning samhället. Energikontor Sydost har deltagit i en rad ansökningsprocesser, aktivt arbetat i flera projekt inom Horisont 2020 och har mycket god kunskap ansökningsförfarande och innehåll, samt har personal som varit verksamma som expertutvärderare i utlysningar.