Förstudie Energisamverkan Blekinge

Stärker samverkan kring energifrågor och hållbara byggnader i Blekinge

Syfte

Förstudien ska utreda formen för samverkan mellan offentliga aktörer i Blekinge som vill bidra till fler hållbara byggnader.

Mål

  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2018 till februari 2019

Förstudien ska få fram ett underlag för samverkan mellan kommunala fastighetsförvaltningar och bolag, Blekinge tekniska högskola och energiklustret i Karlshamn för att ta tillvara goda exempel och erfarenheter som gjort bland deltagarna. Det i sin tur ska leda till en ansökan om ett längre genomförandeprojekt inom koldioxidsnål ekonomi med fokus på att få fler klimatsmarta byggnader i Blekinge. Detta är tänkt att mynna ut i en plattform för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, utveckling av gemensamma stödfunktioner, forum för arbetsgrupper, dialog mellan samhällsaktörer med fokus på energieffektivisering och energiproduktion kopplad till byggnader i Blekinge och ev. även i Skåne. I förlängningen ska projektet ge förutsättningar för en fungerande marknad med såväl kunniga beställare, konstruktörer, entreprenörer som leverantörer av energieffektiva och hållbara byggnader med ökad användning av förnybar energi.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Förstudien finansieras av Region Blekinge samt Tillväxtverket via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 

Bakgrund

Bostads- och servicesektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Regional utveckling av lågenergibyggnader och ökad användning av förnybar energi tros bli hämmad av brist på kompetens och resurser. Genom att identifiera och sammanföra olika aktörer skulle en utveckling av produkter för att integrera energiproduktion i byggnader möjliggöras. En stor potential för energieffektivisering ses i att bygga rätt från början och redan då satsa på förnybara energikällor.

I nuläget finns det ett nätverk för energifrågor inom fastigheter inom sydost. Det är nätverket Goda Hus som vänder sig till aktörer i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Flera kommunala bolag från Blekinge är aktiva inom Goda Hus, men huvuddelen av aktörerna och insatserna är kopplade till Kronoberg. Eftersom det behövs ett fördjupat nätverk som fokuserar på aktörer i Blekinge, vill vi initiera en fördjupad samverkan i Blekinge som tar till vara på de förutsättningar som finns här med fler kommuner i länet, BTH och Energiklustret på Netport. Då blir det ett vidareutvecklat samarbete både inom länet samtidigt som det finns möjlighet att samordna aktiviteter med Goda Hus.