Smart Village

Förstudie om självförsörjande energisystem i framtidens kvarter

Syfte

Förstudien ska undersöka vilka energitekniska lösningar som passar framtidens klimatsmarta bostadsområden med hög självförsörjning.

Mål

  • God bebyggd miljö

Läs mer om de nationella miljömålen
 

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbara städer och samhällen

Läs mer om de globala miljömålen

 

Projektperiod

juni 2018 till december 2018

Förstudien ska utforska gränserna för hur ett modernt område kan utformas och ge möjligheter till en livsstil med utsläpp nära noll, där bästa klimat- och miljönytta kan integreras i det befintliga energisystemet, samtidigt som nya förutsättningar skapas för social gemenskap. Resultaten av studien ska kunna vägleda och inspirera de som vill gå före regelverket och redan nu satsa på att bygga framtidens samhällen. Förstudien skapar förutsättningar för att bedriva framtida banbrytande demonstrationsprojekt i nästa steg där kunskap och erfarenheter kan spridas.

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-448629,

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

Förstudien har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.