Regionala noder för energikartläggningsstöd

Vi hjälper ditt företag på traven med energieffektivisering!

Syfte

Vi erbjöd stöd till små och medelstora företag att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2015 till mars 2021

Att effektivisera sitt företags energianvändning leder till både mindre klimatpåverkan och större konkurrenskraft på marknaden. Energikontor Sydost erbjöd små och medelstora företag stöd i sitt energieffektiviseringsarbete. Vi startade med att besöka företaget för att se över energianvändningen och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen. Genom att bjuda in företag att delta på seminarieträffar, eller på annat sätt tillgodogöra sig information, kunde vi hjälpa företagen att genomföra åtgärder och införa ett systematiskt och strukturerat energiarbete. Vi arrangerade informationsaktiviteter i samverkan med våra regionala energi-och klimatrådgivare. Regionala noder för energikartläggningsstöd etablerades över hela Sverige och drevs av de 15 regionala energikontoren. 

Målgrupp
Vi stöttade små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning, kunde erbjudas stöd, även om de hade lägre energianvändning.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. För att effektivisera energianvändningen behövs information, kunskap och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Potential för energieffektivisering finns inom alla branscher, men trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte en del av möjliga energibesparande åtgärder. Det kallas för energieffektiviseringsgapet. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används i ett företag, hur energin fördelas i verksamheten, kostnaderna för denna samt förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Små och medelstora företag kunde via det så kallade energikartläggningsstödet, erbjudas stöd för att genomföra en energikartläggning. 

Projektet delades in i två faser. Fas 1 mellan 2015 - 2017 där arbetet inleddes med olika informationsinsatser riktade till målgruppen och Fas 2 mellan 2018 - 2020 där arbetet intensifierades. 

Resultat

Under projekttiden, från 1 januari 2018 till 31 mars 2021 har energikontorets experter inom energieffektiviseringsområdet träffat cirka 1200 företag/företagare inom ett stort spektra branscher som tex industri, turism, livsmedel, lantbruk och bostadsrättsföreningar.

Mötena och kontakterna med dessa företag har framförallt skett genom ett 80-tal genomförda informationsträffar och seminarier som därefter lett till inbokade företagsbesök eller som under senaste året, pga Coronapandemin, digitala fördjupade samtal.
 

Oavsett om mötena skett fysiskt på plats hos företaget eller skett digitalt så har företagen fått ett energiråd som innebär att man ser över verksamhetens statistik för energianvändningen och utifrån det tittar på vilka åtgärder som kan vidtas för   energieffektivisering. Funktioner som ofta blir föremål för åtgärder är ventilation, tryckluft, belysning och värme/kyla. Men man tittar också på möjligheter till egenproducerad el via tex solceller och installation av laddstolpar för elfordon. Flera av träffarna har genomförts som utbildningar med olika teman inom energiområdet. Inbjudna har förutom företagare tex varit kommunernas energi- och klimatrådgivare, länsstyrelsernas miljöinspektörer och andra regionala aktörer verksamma med energirelaterade frågor. För att hålla en hög kvalité på erbjudna aktiviteter i projektet har vi samverkat med flera experter inom energiområdet på både lokal, regional och nationell nivå.


Direkt stöd till 120 företag
Nära 120 företag i regionen har genom projektet fått direkt stöd av energikontoret i sitt energiarbete varav många har tagit flera kliv på ”energitrappan” vilket haft positiv effekt på företagens lönsamhet och miljö- och klimatpåverkan. Ett gott exempel är Elfverson & CO AB i Påryd som sänkte sin energianvändning med 10,7 procent på ett år. Läs mer om detta i vår broschyr nedan. Projektet har bidragit till att Energikontor Sydost stärkt sin roll som viktig aktör i den regionala energiomställningen -  något som vi hoppas kunna utveckla i nya projekt med syfte att främja regional näringslivsutveckling där energifrågorna utgör en viktig del i den gröna omställningen.

 

Broschyr 

Nationellt och regionalt samarbete för energieffektivisering - Energikontor Sydost 2021 (goda exempel från företag vi stöttat)