Kunskapslänken

Från KNUT till Kunskapslänken

Syfte

Kunskapslänken, en nationell kunskapsplattform, ska möjliggöra att resultat från forskning och skolutvecklingsprojekt tas tillvara, utvecklas och sprids till landets skolor. Regionala noder initieras och vidareutvecklas parallellt.

Projektperiod

december 2014 till juni 2015

Lärande är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. De utmaningar världen står inför måste bemötas med ett lärande där människor och organisationer – enskilt och i samverkan – omsätter kunskap och förståelse i handling!

Med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten har under perioden 2009–2014 det nationella skolutvecklingsprojektet KNUT genomförts i syfte att ”stödja skolor och förskolor i arbetet med lärande för hållbar utveckling, LHU, enligt gällande läroplaner och därigenom bidra till en hållbar samhällsomställning”.

KNUT-projektet fick sen medel från Energimyndigheten för att ta fram förslag på hur en långsiktig organisation inom LHU, en nationell Kunskapsplattform kan formas. Plattformen, kallad Kunskapslänken, hade som mål att resultat från forskning och skolutvecklingsprojekt som genomförts inom området tas tillvara, utvecklas och sprids till landets skolor. Parallellt med detta initierades och/eller vidareutvecklades regionala noder . Projektet var en förstudie och genomfördes under första halvåret 2015.

  • Primära målgrupper: lärare, skolledare, skolhuvudmän
  • Sekundära målgrupper: aktörer, myndigheter, politiker, lärosäten och forskare

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Projektet genomfördes i samarbete med Bio fuel region (de fyra Norrlandslänen) och Framtidsmuseet i Borlänge (Dalarna, Gävleborg och Värmland).

 

Med finansiering från

Länkar

Besök Kunskapslänkens Facebook-sida

Förstudie om  lärande för hållbar utveckling 

 

Läs mer om KNUT-projektet, ett tidigare nationellt skolutvecklingsprojekt på temat Klimat och energi för unga