Flytande biogas till land och till sjöss

Ett miljövänligt alternativ för tunga fordon och sjöfart

Syfte

Att undersöka om det fanns en marknad för den flytande biogas som är möjlig att producera i sydöstra Sverige samt hur den bäst realiseras. Målet var att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

november 2016 till augusti 2017

Projektet ”Flytande biogas till land och till sjöss” ville erbjuda ett miljövänligt alternativ för drivmedel till tunga fordon, sjöfart och industri. Flytande gas kan bestå av både naturgas (LNG) eller biogas (LBG) eller en blandning av båda två. I vilket fall  innebär den väsentligt lägre utsläpp jämfört med motsvarande från diesel och tjockolja. I vår region finns en stor outnyttjad biogaspotential vilket gör alternativet LBG intressant. 

Det långsiktiga målet var att erbjuda ett förnybart drivmedelsalternativ till tunga fordon och fartyg genom att göra det möjligt att realisera den biogaspotential som finns i regionen och förvätska den till flytande metan (LBG). Förstudien bestod av fem olika delstudier som omfattade undersökningar av marknad (kunder, priser, volymer), logistik, teknik, terminalleverantörer samt produktionspotential. Utöver förstudien skulle förslag till ett lämpligt program som finansierar demonstrations-/investeringsprojekt tas fram.

Fyra av tio medlemmar i projektgruppen representerade det regionala näringslivet. Övriga privata och offentliga intressenter blev engagerade genom den workshop som hölls när resultaten av delstudierna blev klara, samt genom deltagande på slutseminariet där hela förstudien presenterades. Vår förhoppning var att förstudien skulle komma fram till att det finns förutsättningar att bygga en terminal för flytande gas i regionen så att vi kan gå vidare med ett demonstrations- eller investeringsprojekt. På så sätt kunde projektet bidra till att vi når en fossilfri transportsektor 2030 och på sikt bli nettoproducenter av energi.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Bakgrund

Utsläppen från den tunga trafiken ökar och utgör den största utmaningen för en fossiloberoende transportsektor 2030. Den snabba tekniska utvecklingen har gjort det lönsamt att använda flytande metan som bränsle särskilt inom sjöfarten. 

Över allt i Östersjön ökar intresset för LNG-färjor och terminaler stort. På den svenska sidan trafikerar Viking Grace sträckan Stockholm - Åbo och Destination Gotland har redan beställt två gasfärjor. Minst en av dem kommer att trafikera Gotland fr.o.m. 2017. Om en LBG-leverantör kan erbjuda en fungerande logistik med marknadsmässiga priser, är biogas ett intressant upplägg och väl värt att utreda enligt Destination Gotland. Men flytande metan (LBG) bör vara intressant även för andra tunga fordon. För att kunna öka andelen LBG måste emellertid logistiken och marknadsförutsättningarna för LBG undersökas. 

Gotland är en av de platser i Sverige som pekats ut som en möjlig lokaliseringsort för en pilotanläggning. Realiseras dessa planer kommer det att vara möjligt för våra tre län att försäkra tillgången även när det gäller nästa generationens biogasproduktion. 

Övrigt

Projektet leds av Energikontor Sydost och deltagare är:

Destination Gotland
E.ON Gas Sverige
Länsstyrelsen i Kalmar län
Mörbylånga kommun
Oskarshamns kommun
Puregas Solutions 
Region Gotland
Regionförbundet i Kalmar län
Växjö Motor Company