Biogas Action

För ökad produktion av biogas i Europa

Syfte

Biogas Action syftade till att främja produktionen av biogas i hela EU, genom utbyte av goda exempel, nya affärsmodeller och ökade investeringar i biogasproduktion.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2016 till december 2018

Projektets hemsida

http://biogasaction.eu/

Projektets syfte var att agera som katalysator för en snabb utveckling av den europeiska biogas- och biometanmarknaden. Genom att undanröja de s.k. icke tekniska hindren, öka produktionen av biogas från gödsel och annat avfall skulle projektet bidra till att uppnå de satta klimatmålen inom EU för 2020. Biogas Action-projektet byggde på ett djupt samarbete på såväl europeisk, nationell som regional nivå inom EU.

 

Vilka åtgärder skulle vidtas och för vilka mål?

Projektet skulle identifiera och sprida välbeprövade stödåtgärder och strategier i syfte att realisera den potential som finns för biogas- och biometanproduktionen i Europa. Partners i Biogas Action-projektet skulle även utarbeta en strategi för ökad biogasproduktion i Europa. De skulle också ta fram olika verktyg för nyttjande av biogaspotentialen i Europa, baserade på beprövade stödsystem. För att uppnå detta mål ämnade man göra en inventering av befintliga stödsystem för att sedan sammanfatta den i en interaktiv databas.

Projektet skulle också ta fram och implementera en strategi för biogas/biometan för varje land eller målområde. Strategierna skulle bestå av en rad specifika aktiviteter och åtgärder med fokus på att undanröja de s.k. icke-tekniska hindren för att en ökning av produktionen och användningen av biogas/biometan från samrötning av gödsel och organiskt avfall skulle kunna ske.

Åtgärderna bestod av att skapa eller förbättra nationella och regionala förutsättningar för produktion av biogas; t.ex. förbättring av dialog och samverkan mellan intressenter, beslutsfattare, finansinstitut, energiföretag och andra viktiga biogasaktörer, samt uppbyggnad av ett tvärsektoriellt biogasnätverk som syftade till samarbete och informationsutbyte; optimering av affärsmodeller och projektfinansiering; ökning av investeringar i biogas- och biometanproduktionen i EU; optimering av produktionen och användningen av biogas inklusive nya distributionssystem samt utnyttjande av biogaspotentialen genom projektgenerering och konkreta stöd till jordbrukare och entreprenörer. Projektet hade som mål att få igång 50 hållbara och högkvalitativa biogasprojekt i de medverkande regionerna.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom och utanför målområdena samt under och efter projekttiden var ett annat viktigt mål. Projektet kom att bygga upp en plattform för kunskapsutbyte så att åtgärderna skulle kunna spridas på EU-nivå, även efter projektets livstid.

 

Vad kunde man uppnå med projektet?

Genom de olika åtgärderna som ingick i projektet hade Biogas Action potential att bidra till ökad andel hållbar bioenergi i den slutliga energikonsumtionen samt att minska kostnaderna relaterade till biogasproduktion. Projektet kunde även aktivt bidra till att skapa bättre politiska och ekonomiska förutsättningar samt  införandet av marknadsstöd på nationell och regional nivå.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Biogas Action finansierades av EU genom Horisont 2020-programmet under avtal nummer 691755.

Bakgrund

Biogas Action hade som syfta att bidra till möjligheten att fortsätta verka för att uppnå uppsatta mål och åtgärder i den regionala biogasstrategin.

Övrigt

Projektet drevs av 13 partners från tio olika länder i Europa, med ledning av EC Network Danmark. 

Energikontor Sydost

Cornelissen Consulting Services – CCS 

Rhônalpénergie-Environnement – RAEE 

Danish Technology Centre for Biogas – DFFB

European Biogas Association – EBA

EC Network – ECNet

AILE

Severn Wye Energy Agency – SWEA

Energy Institute Hrvoje Pozar – EIHP

Czech Biogas Association

Ekodoma

Fedarene

The International Biogas and Bioenergy Centre of Competence – IBBK


Är man intresserad av jordbruk är man intresserad av miljö
- Florian Lafoux om sin praktik på More Biogas

Florian Lafoux, 22-årig teknisk agronomstudent har nyss avslutat sin nio veckor långa praktik på More Biogas i Kalmar som förmedlades av Energikontor Sydost.

Florian visste redan vid 15-årsåldern att han ville arbeta med biogas efter att ha följt ett lokalt projekt i hemkommunen Ciron i centrala Frankrike. Då handlade det om 20 lantbrukare som ville starta biogasproduktion, ett projekt som fortfarande är aktuellt.

På More var frågeställning till en början kondensvattnet och hur man minskar den i produktionen. Under tiden visade sig emellertid att luktproblematiken var mer akut och prioritet i arbetet kom i stället att handla om biofilter och hur man optimerar och stabiliserar PH-värdet i det. Det visade sig vara ett bra val och resultaten lät sig inte vänta. Eftersom lukt i samband med biogasproduktion är ett universellt problem innebar det en vinna-vinn situation för båda parter. På frågan om det finns skillnader mellan Frankrike och Sverige när det gäller biogasproduktion svarade Florian att produktionen är identiskt men vad man använder biogasen till skiljer sig åt.
Efter avslutade studier vill Florian fortsätta att arbeta med biogas, gärna utomlands även om miljöintresset har blivit större under tiden för, som Florian säger: ”Är man intresserad av jordbruk är man intresserad av miljö”.