REPRO

Regionala energikluster för hållbara energisystem

Syfte

Hållbara energisystem ger ekonomisk nytta i regioner

Projektperiod

oktober 2007 till september 2009

Projektets hemsida

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/regio-energy-profit

Hur ska man organisera och leda kluster inom hållbara energisystem för att få största möjliga nytta av dem? Det är frågan i projektet Regio Energy Profit. Målet är att få bästa möjliga ekonomiska nytta av arbetet med hållbara energisystem och stimulera tillväxt, sysselsättning och innovation. 


Mål

REPRO syftar till att få regionala ekonomiska fördelar av hållbara energisystem. Hållbara energisystem får ett bredare och kraftfullare stöd om man kan visa på att satsningarna ger regionala ekonomiska fördelar. Därför behövs det ett samarbete mellan hela den energibaserade regionala värdekedjan , regionala myndigheter och regionala energikontor. 

REPRO utvärderar effekterna av policys och program för hållbara energisystem på regional ekonomisk tillväxt, sysselsättning och innovationer. 

REPRO identifierar goda exempel på hur man kan styra och skapa kluster, använda policys som verktyg och genomföra gemensamma åtgärder för att förstärka den regionala nyttan. Åtgärderna ska genomföras av det regionala klustret. 

REPRO bidrar till optimerade klusterstrukturer, som främjar införandet av hållbara energisystem, regional ekonomisk tillväxt, sysselsättning och innovationer. 

Det  går att visa mätbara regionala ekonomiska fördelar av att arbeta för hållbara energisystem på regional nivå. REPROs modell och metoder kan överföras till andra europeiska regioner.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet deltog även partner från Belgien, Italien, Tyskland, Österrike

Med stöd från

Resultat

Resultat

  • Nulägesrapporter från regionerna: regionala klusterstrukturer – styrning och drift av kluster, strategier för hållbara energisystem, policys och verksamhetsområden.
  • Riktlinjer för att utvärdera ekonomisk tillväxt, innovationer och sysselsättning som ett resultat av hållbara energisystem på regional nivå.
  • Regionala rapporter och sammanfattningar av de regionala ekonomiska fördelarna av strategier för hållbara energisystem.
  • Stimulans av regionala aktiviteter, värdekedjor och tillhandahållande av nätverk som stödjer hållbara energisystem. 
  • Etablerande av effektiva och genomförbara klusterstrukturer.
  • Regionala aktiviteter för  passande klusterstrukturer, policys som verktyg, ekonomiska resurser, utbildning, kommunikation och marknadsföring.
  • En hög kännedom om det Regionala klusterkonceptet för ökad nytta av hållbara energisystem i Europa och överföring av slutsatserna till andra europeiska regioner.