Energiambassadörerna

Nå nya grupper med kunskap om energisparande

Syfte

Hjälp till hushållen att dryga ut sin kassa genom smart energihushållning

Projektperiod

maj 2009 till oktober 2011

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/energy-ambassadors

Det är en komplex fråga att motivera hushåll att ändra sina vanor (ur ett energiperspektiv). Om dessutom den sociala situationen är svår är energifrågor lågprioriterade. Genom att samordna energifrågor med andra sociala frågor kan man finna synergieffekter där både energi och pengar sparas, och i slutändan även en förbättrad komfort och hälsa.

Energiambassadörerna syftade till att nå ut längre med energirådgivningen än de traditionella vägarna. Programmet innehöll en utbildning för energiambassadörer som skulle höja energikunskapen hos personal som t.ex. arbetar med socialtjänst, nya invånare från andra länder och på så sätt sprida kunskap om energieffektivisering vidare ut i samhället till de grupper som normalt inte kontaktar den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Specifikt utbildningsmaterial och handböcker togs fram och särskilda utbildningstillfällen arrangerades. Projektets utformning i detalj anpassades efter önskemål, behov och lokala förutsättningar för att ge så bra resultat som möjligt.

Projektets primära målgrupp var kommunerna (t.ex. via den kommunala energi och klimatrådgivningen och personal inom socialtjänsten, personal som var i kontakt med nya invånare från främmande länder), myndigheter, hyresbostadsföretag, energileverantörer etc. Slutmålgruppen var människor som var något svårare att nå än de traditionella ”kunderna” till den kommunala energirådgivningen (t.ex. lägenhetsboende, invandrare, kvinnor).
 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I Sverige skedde samverkan med några kommuner i sydöstra regionen samt Hyresgästföreningen. Övriga partner:
PRIORITERRE, Frankrike
SWEA i England 
Samsø Energiakademi i Danmark 
The Centre for Renewable Energy Sources CRES i Grekland 
ECOSERVEIS i Spanien 
Sofia Energi Centre i Bulgarien 
HEMPS i Rumänien  
Ecuba i Italien

 

Med finansiering från