Tomatsmart - restvärmedrivna växthus

Lokalproducerade grönsaker året runt med smart återvinning av värme

Syfte

Projektet syftar till att öka lokal produktionen av grönsaker genom att använda restvärme för att värma växthus.

Projektperiod

januari 2014 till december 2014


I Kronobergs län finns idag ytterst lite kommersiell växthusproduktion av grönsaker. Samtidigt har Kronobergs län höga ambitioner när det gäller miljö och mat och värnar om råvarornas ursprung och kvalitet. Transportminimerade och ekologiska livsmedelsinköp är en viktig åtgärd för att nå de ambitiösa regionala miljömålen. En annan åtgärd som undersökts i det här projektet är att restvärme, som idag inte har någon annan användning, skulle kunna värma växthus. På så sätt kan grönsaker odlas här under en större del av året med ingen eller bara liten extra energiåtgång. Jämfört med importerade grönsaker innebär det viktiga vinster för miljö och klimat. Även fiskodling och kombinationer mellan fiskodling och växtodling med restvärme skulle kunna vara möjligt.

Restvärme finns överallt i samhället. Det kan till exempel vara ventilationsluft, rökgaser eller kylvatten. Projektet Tomatsmart har funnit flera restvärmekällor i Kronobergs län som skulle kunna vara lämpliga för växthusodling, även returvärme från fjärrvärme.

Projektet har också tittat på hur odlaren kan vara en viktig samarbetspartner för samhällets behov av olika typer av sociala åtgärder som t.ex. rehabilitering där växthus är en lämplig miljö.

Resultatet har samlats i en broschyr som pekar på möjligheterna och som skickats till odlare i närområdet och större odlare i hela Norden. Intresserade odlare kan via kommunernas näringslivskontor komma i kontakt med företag som har restvärme. Målet är att skapa nya arbetstillfällen och öka andelen närproducerade grönsaker samtidigt som miljöbelastningen minskar, fokus har legat på ekologisk odling.

Flera av kommunerna i regionen har ambitiösa mål om ökad andel lokalproducerad mat i de offentliga måltiderna och det finns även mål när det gäller ekologiskt odlade produkter. Offentlig upphandling av livsmedel i vårt län genomförs numera ofta i delar vilket innebär att man inte måste kunna leverera hela behovet för att lämna anbud. Flera kommuner samordnar också sina varutransporter, eller planerar att samordna dem. Odlaren levererar då bara till ett ställe, inte till alla enheter. Detta underlättar för regionala producenter av livsmedel.

Inom projektet har även utredningar om affärsmodeller tagits fram, se högerkant. Här finns även dokumentation om inventeringen som innehåller mer detaljer om hur vi har räknat etc.

Bilden: Ekotomater odlas i Habo med hjälp av värme från grannens biogaspanna.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Projektet har genomförts av Miljöresurs Linné, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Energikontor Sydost AB med stöd av Energimyndigheten och Regionförbundet södra Småland.