Tjejresan Kronoberg

Gymnasietjejer besöker företag och träffar kvinnor som jobbar med teknik

Syfte

Tjejresan inspirerar till studier inom teknik eller naturvetenskap

Projektperiod

januari 2014 till december 2014

Tjejresan Kronoberg vände sig till tjejer i årskurs två och tre på gymnasiet med syftet att visa på regionens möjligheter att tillgodose behovet av fortsatta studier och intressanta och utvecklande jobb inom teknik och naturvetenskap. 25 kvinnliga gymnasieelever från tre kommuner i Kronoberg deltog tillsammans med 7 företag. 75 % av eleverna säger i utvärderingen att de tack vare Tjejresan inspirerats till att läsa vidare på universitet och högskola. 

I de framtidsdrömmar som eleverna berättat om är i stort sett alla kopplade till teknik eller naturvetenskap med något enstaka undantag. Genom att delta i Tjejresan fick eleverna möjlighet att träffa kvinnliga ingenjörer, tekniker och företagsledare och bli i inspirerade att själva studera vidare inom teknik eller naturvetenskap.


Resor: 
Totalt har fyra heldagsresor gjorts under höstterminen 2014:

September 2014 Växjö Energi AB och Volvo Construction Equipment
Oktober 2014 IKEA testlabb och Swepart Transmission
November 2014 Trensums Food AB och Tingsryds Resort
December 2014 Linnéuniversitetet

 

På samtliga ställen har kvinnliga ingenjörer/tekniker träffat gruppen och delat med sig om sin väg in i yrket. Vid besöken har deltagarna fått titta närmare på den aktuella verksamheten bakom kulisserna. Konceptet Tjejresan har fungerat som en dörröppnare att få komma in längre in än brukligt bakom kulisserna i flera verksamheter. Ett exempel är IKEA Testlabb som normalt sett inte släpper in studiebesök, men eftersom företaget menade att syftet var så viktigt gjordes ett unikt undantag för deltagarna på Tjejresan. På VEAB inleddes besöket med att VD Anne Marie Stålberg hälsade dem välkomna och dagen avslutades med att eleverna fick testa att köra dumpers på Volvo Construction Equipment. På Trensum Food AB knöts studiebesöket ihop av med det föregående besöket genom att Trensum Food producerar produkter till IKEAs matkoncept. Sista resan gick till Linnéuniversitetet där framtida studiemöjligheter presenterades för deltagarna baserat på vad de upplevt under de tre tidigare besöken.


Antalet intresserade skolor och företag ger en indikation på om att insatserna i Tjejresan är en väg för att nå regionens långsiktiga mål enligt beskrivningarna i den regionala översiktsplanen i Kronoberg. Innehållet i Tjejresans olika aktiviteter kompletterar undervisningen har emottagits positivt av eleverna och deras lärare. 

Tjejresan stimulerar flickor att utbilda sig till otraditionella utbildningsval vilket främjar en jämlikare arbetsmarknad, detta genom att låta eleverna träffa kvinnor inom tekniska yrken där avsikten är att kvinnorna ska utgöra förebilder för eleverna. På så sätt bidrar satsningen till att förebygga och motverka diskriminering på arbetsmarknaden och verkar för att könssegregeringen bryts. Genom att ha Linnéuniversitetet som final i Tjejresan stimuleras deltagarna att studera vidare på ”sitt” regionala akademiska lärosäte, och därmed fortsätta längre inom utbildningssystemet och dessutom knyts ungdomarna starkare till regionen genom att studierna sker i hemregionen. Hela konceptet för Tjejresan bygger på att ha interaktion mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden, eftersom samverkan krävs mellan skolorna och det regionala näringslivet för att Tjejresorna ska kunna genomföras.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

GoTech
Linnéuniversitetet

Satsningen Tjejresan är delfinansierad av Regionförbundet Kronoberg

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Länkar

Tjejresan nu i Kronoberg!
Unga tjejers teknikintresse stöttas. Läs mer.

Resultat

Utvärderingen visar att majoriteten av eleverna upplever undervisningen i skolan som mycket teoretisk och ser därför att möjligheterna att möta ”verkligheten” utanför skolan som mycket värdefull. Några kommentarer från utvärderingen säger: 

”Det är lättare att lära sig utanför, att det är praktiskt och roligare”

”Allt känns väldigt teoretiskt och svårt att knyta an till i skolbänken, här får man koppla sin kunskap till verkligheten”

”Lättare att ta in när man upplever det”

”Skolan ligger lite efter. Mer ingående info på Tjejresan”

Totalt sett var både företag och tjejer överlag nöjda med intrycken från Tjejresan. Företagen menar att de ställer upp även i kommande satsningar och vid en bred generell förfrågan kom direkt fem nya företag in som möjliga kandidater att besöka vid kommande resor. Närmare 75 % av eleverna har uttryckt att de tack vare Tjejresan är inspirerad till att läsa vidare på universitet och högskola. I de framtidsdrömmar som eleverna berättat om är i stort sett alla kopplade till teknik eller naturvetenskap med något enstaka undantag.