Vindkraft Kronoberg

Möjligheter till regional utveckling i samband med utbyggnad av vindkraft i Kronoberg

Syfte

Stöd till lokala företag genom informationsinsatser så de kan bli delaktiga med tjänster och produkter vid en utbyggnad av vindkraft i Kronoberg.

Projektperiod

juni 2015 till maj 2016

 

När vindkraft byggs ut finns det många möjligheter för lokala företag att vara med i processen. Inte bara de mest uppenbara, som avverkning av skog eller leverans av grus. Även näringar som man kanske först inte tänker på kan sälja tjänster och produkter. Exempel på detta är restaurang och turism, elektriker, biluthyrare med mera.

Under 2015-2016 bjöds företag i Kronoberg in till seminarier och andra aktiviteter där deltagarna fick kunskap om ett vindkraftsprojekts olika delar, när i tid under processen olika produkter och tjänster efterfrågas samt inspiration till nya affärsmöjligheter. Syftet var att se till att lokala leverantörer inte missade affärsmöjligheter på grund av att de är oförberedda när möjligheten kommer. Även projektörer informerades om vad det lokala näringslivet kan erbjuda.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Alvesta kommun
Ljungby kommun
Uppvidinge kommun

Projektet finansierades av

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsydost.se

Bakgrund

I Kronobergs län fanns 2013 endast sju vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 10 GWh på år. De vindbruksplaner som sex av länets kommuner hade tagit fram visade på en total potential på nästan 4 TWh. I Alvesta och Uppvidinge fanns områden som av energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindbruk. Dessa områden ansågs extra lämpliga att etablera vindkraft inom.

Kronoberg ingår i el-område 4. Av den totala elförbrukningen i el-området importeras 2/3 från andra delar av landet eller våra grannländer. En ökad produktion i el-område 4 minskar behovet av överföringskapacitet och därmed även nätförluster.

I samband med utbyggnad av vindkraft fanns möjligheter till regional utveckling i form av nya affärsmöjligheter för regionala företag och därmed nya arbetstillfällen. 

Under projektperioden arbetade Energikontor Sydost tillsammans med Uppvidinge, Alvesta och Ljungby kommuner, med att informera och utbilda om ett vindkraftsprojekts olika delar och vilka produkter och tjänster som efterfrågas.

Resultat

En storskalig utbyggnad av vindkraft har ännu inte kommit igång i Kronoberg. Projektet fick därför en lite annan inriktning än vad som var planerat. Intresset för företag i regionen är naturligtvis mindre om de inte ser affärsmöjligheter i närtid. De informationsträffar/seminarier/utbildningar som hållits har dock varit en väckarklocka för många. Möjligheter har lyfts fram och kunskapsläget är bättre. Seminariet i Åseda den 4 december 2015 med studiebesök i vindpark Lemnhult var till exempel mycket uppskattat. 

Projektgruppen gör bedömningen att en fortsättning av projektet bör flyttas fram till en tidpunkt då en utbyggnad i stor skala ska påbörjas. Enligt gruppens bedömning är denna tidpunkt tidigast 2017, men mer troligt 2019. Energikontor Sydost kommer att följa utvecklingen inom vindkraft generellt och i Sydost specifikt för att kunna initiera nya projekt vid lämplig tidpunkt.

Ett stort tack till energimyndigheten, Region Kronoberg samt medverkande kommuner; Alvesta, Ljungby och Uppvidinge.

Material från projektet kan hittas här: http://www.energikontorsydost.se/mojligheter-for-vindkraft-i-kronoberg