ENNEREG - Regions 202020

Utveckla samverkan hos regioner så att lokala aktörer uppfyller EU:s energi- och klimatmål

Syfte

Pionjärer visade hur regioner kan vara nyckelaktörer i arbetet att uppfylla EU:s 202020-mål.

Projektperiod

maj 2010 till april 2013

Projektets hemsida

http://www.regions202020.eu/cms/home/pioneers/blekinge/

Målet var att skapa och inspirera ett nätverk av regioner som producerar lokala energi- och klimatstrategier och implementerar hållbara energiprojekt. Ett annat mål var att varje region som ingick i projektet skulle överföra sin nyvunna kunskap och inspiration till en tvillingregion, med syfte att också ta del av tvillingregionens kunskap för ett ömsesidigt utbytet. En tredje dimensionen handlade om att skapa en gynnsam miljö för en bredare debatt om hur regioner kan arbeta för att nå EU:s mål inom området hållbara energilösningar på lokal och regional nivå.

Målgrupp

Arbetet drevs konkret inom det då nybildade forumet Klimatsamverkan Blekinge där Region Blekinge och Länsstyrelsen stod som initiativtagare tillsammans med kommunerna och Landstinget i Blekinge. I den rådgivande gruppen forumet fanns också representanter från näringsliv, tung industri, handel, högskolan och intresseorganisationer. 

Aktiviteter och förväntade resultat

Som ett led i att inspirera de regionala nätverken skulle projektet också jobba för att så många kommuner som möjligt skrev på och jobba aktivt med Borgmästaravtalet. Som partner i projektet arbetade Energikontor Sydost med att sprida information om och stödja anslutningen till Borgmästaravtalet för kommuner i Blekinge län. Vi hjälpte också kommunerna att ta fram grundläggande utsläppsinventeringar och åtgärdsplaner. I projektet ingick även informationsinsatser med mera för genomförande av energi- och klimatstrategier på kommunal och regional nivå.

Ur projektet väntades följande resultat

  • En regional Energi- och Klimatstrategi skulle tas fram (SEAP – Sustainable Energy Action Plan)
  • Hållbara energiprojekt skulle utvecklas i linje med den övergripande strategin och baserade på valda fokusområden inom projektet.
  • Redovisade resultat från utbytet med tvillingregionen. 
  • Nätverket EU regions 2020 skulle skapas inklusive ett virtuellt nätverk som kontinuerligt skulle uppdateras av ENNEREG-regionerna.
  • Organiserade seminarier för kunskapsöverföring rörande: specifika åtgärder, supportstrukturer, koncept för förankring, visionstänkande.
  • 15 goda exempel på hållbar energi i regionen skulle identifieras.
  • 15 goda exempel på fallstudier skulle identifieras i varje ENNEREG-region.
  • En inspirerande hemsida och publicerade nyhetsbrev.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Silistra – Bulgarien
Oberpfalz – Tyskland 
Trekantområdet – Danmark 
Euskadi, Baskien – Spanien
Rhône-Alpes – Frankrike
Kykladerna – Grekland
Provinsen Kaunas – Lettland
Pommerns vojvodskap – Polen
Wielkopolska (Storpolen) – Polen
Madeira – Portugal
Blekinge – Sverige
Wales – Storbritannien 

 

Med finansiering från

Länkar

Läs mer om Borgmästaravtalet

 

Broschyr om Borgmästaravtalet:

Grundläggande utsläppsinventering & Åtgärdsplan för hållbar energi Från strategi till handling!


Jämförelse mellan Borgmästaravtalet och Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd

 

Andra projekt i Sydost som stöttat kommuner som vill ansluta sig till Borgmästaravtalet :

City_SEC - Kalmar län
Come2COM - Borgmästaravtalet i Kronobergs och Jönköpings län
Engage - Växjö kommuns affischkampanj med klimat- och miljölöften.