Miljökloka kontor

Energisparkampanj för kontorsbyggnader

Syfte

Genom riktade motiveringskampanjer ska kontorsbyggnader i sydost minska energianvändningen genom energisparåtgärder.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

februari 2015 till september 2017

Projektets hemsida

https://miljoklokakontor.se

Inom Miljökloka kontor gjorde Energikontor Sydost en punktinsats för att stötta medlemmarna att på ett effektivt sätt dra nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnaderna. Avsikten var att medlemmarna ska kunna utgöra den förebild som kommuner och andra offentliga organ förväntas vara inom energieffektivisering och klimatarbetet. Samtliga medlemmar i Energikontor Sydost erbjöds att delta i kampanjen och totalt medverkade 14 kontorsbyggnader  och är engagerade i energisparkampanjen Miljökloka kontor.

 

I kampanjen genomfördes riktade motiveringskampanjer för att minska energianvändningen. Genom att mäta en byggnads/ett kontors energianvändning och visualisera energianvändningen före och efter, går det att minska på framförallt elanvändningen. Det hela kommer att mynna ut i en europeisk energispartävling där 172 kontorsbyggnaders procentuella energibesparing kommer att ställas mot varandra.

 

Totalt nåddes 15200 medarbetare i hela Europa. Vi siktade på guldplatsen förstås och några personer i Sveriges vinnande kontorsbyggnad fick hänga med ner till Bryssel och tar emot folkets jubel under försommaren 2017.

 

Markaryds kommunhus lyckades dra ner med totalt 20 % och vinner därmed tävlingen i Sverige, internationellt knep Markaryd silver. Mörbylånga kommunhus sparade 12% och kom på andra plats och på tredje plats kom Gula Villan, Mörbylånga kommun med 10% besparing slutade på tredje plats avseende kategorin störst energibesparing. Läs mer här >

 

Tävlingen Miljökloka kontor hade tre kategorier och vinnarna i respektive kategori är:

  • Markaryds kommunhus - Största energibesparing
  • Mörbylånga, Gula villan - Bästa interna informationskampanj
  • Mörbylånga kommunhus - Bästa aktivitetsplan

 

Kampanjen ute i deltagande byggnader pågick från mars 2016 till februari 2017, därefter följde uppsamling av resultat och prisutdelningar.

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Projektet är finansierat av EU genom Horizon 2020-programmet, avtalsnummer 649660.

Bakgrund

Vi vet att vi måste hantera klimatförändringar och minska våra koldioxidutsläpp - frågan är ofta hur. Europeiska rådet antog 2014 en reviderad serie av ambitiösa energi- och klimatmål för 2030...

 

  • Minska utsläppen av växt-husgaser med 40 % (mot nivå år 1990)
  • Öka andelen förnybar energi till 27 %
  • Öka energieffektiviseringen med 27 %

 

EU-kommissionens 2020-dokument ”En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad” slår fast att ”Särskild uppmärksamhet bör riktas på de sektorer som har störst potential för energieffektivitetsvinster, nämligen det befintliga byggnadsbeståndet”. De pekar på vikten av att den offentliga sektorn agerar som ett föredöme samt att konsumenterna måste bli mer proaktiva för att minska sin energianvändning. För att uppnå dessa mål menar EU-kommissionen att regionala och lokala myndigheter spelar en avgörande roll att som stor fastighetsägare genomföra nödvändig energipolitik och bana vägen och agera som ett föredöme för andra sektorer.

 

När vi pratar om utsläppskällor av växthusgaser, så tänker vi ofta på bilar och flygplan eller elproduktion vid koleldade kraftverk utomlands. Folk har en tendens att tycka att jämfört med industrin, transporter och hushållens energianvändning, så är inte kontor särskilt viktiga som energianvändare. Men faktum är att byggnader i EU står för otroliga 40 % av energianvändningen och 36 % av CO2-utsläppen.

 

Under åren som gått sedan energieffektivitetsmålen först introducerades har en mängd initiativ utvecklats som är inriktade på att hjälpa invånare att minska sin energianvändning, t.ex. energi- och klimatrådgivning i samtliga kommuner i Sverige, Klimatklivet, energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting, etc. Flera länder har infört olika stöd och bestämmelser för att både uppmuntra och tvinga företag och offentliga myndigheter att minska sin energianvändning t.ex. lagen om energikartläggning i stora företag, energimärkningsdirektivet, ekodesigndirektivet etc.

 

Miljökloka kontor-initiativet fokuserar istället på värdet av beteendeförändringar för att främja energieffektivisering. Det handlar om att samla personal och undervisa, inspirera, underlätta och uppmuntra dem hur man kan minska energianvändningen i byggnader genom att göra små förändringar i hur man använder energi på arbetsplatsen - det handlar inte om att investera i dyr teknik – det handlar oftast helt enkelt om att skapa medvetenhet, kunskap och att skaffa sig nya vanor.

 

Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare och är ofta i framkant vad gäller klimatinitiativ. Genom att bygga på målet att vara en förebild, riktar Miljökloka kontor in sig på den för att demonstrera vad det innebär att vara en klimatmedveten organisation och arbetsgivare.

Övrigt

Projektet Miljökloka kontor (Save@Work) koordineras från Tyskland. Partners finns i Italien, Lettland, Sverige, Österrike, Ungern, Frankrike, Storbritannien och Belgien.

Länkar

Resultat och erfarenheter från pilotomgången av Miljökloka kontor, Sverige: 

Broschyr: Bli ett Miljöklokt kontor >

 

Resultat och erfarenheter från pilotomgången av Miljökloka kontor Europa-nivå. (På engelska): 

Changing behaviour in the work place >

 

Strategisk handbok för kampanjplanering

Resultat

Under den årslånga kampanjperioden pågick Miljökloka kontor i 9 europeiska länder, med över 15000 anställda, i 1176 byggnader. I Sverige deltog 16 offentliga kontor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län där energianvändningen minskades med 6% och kampanjen nådde över 1000 medarbetare. Motsvarande siffror på internationell nivå var 8% besparing och mer än 15000 medarbetare.

 

Det hjälper om alla drar åt samma håll och försöker stoppa den onödiga energianvändningen – den som inte syns men tickar pengar och miljöbelastning.

 

Miljökloka kontor-konceptet är ett enkelt, inkluderande och roligt initiativ som uppmuntrar alla anställda att titta på hur de använder energi och som under den årslånga energibesparingskampanjens gång siktar mot att ändra deras beteende till att bli mer effektivt, nya goda vanor. Genom att fokusera på beteendeförändring siktar vi in oss på vardagligt, ofta rutinartat, beteende såsom att tända och släcka, ställa in temperaturen för uppvärmnings- och kylsystem samt hur kontorsutrustning används. Definitivt är det så att vi som anställda har en tendens att göra det som är enklast, så som det alltid har gjorts och som andra gör. Vi ifrågasätter oftast inte om något skulle kunna eller borde göras annorlunda.

 

De deltagande kontoren försågs med informationsmaterial, bordsryttare, klistermärken, viss mätutrustning och chokladbelöningar. Efter introduktion och start av kampanjen började man titta på vad och hur man kunde minska sin energianvändning. De flesta förändringarna som identifierades och tilläts under tävlingsperioden är billiga och ofta helt gratis, men nya vanor måste förstås övas in innan de går på automatik. Beroende på utgångsläge så kan man minska sin energianvändning en hel del, 10 % är inte en orimlig siffra, genom att tänka om i sin vardag. Trixen som användes i byggnaderna var närvarostyrning på belysningen, skumtvål i tvålpumpen istället för vanlig tvål för att minska vattenåtgången vid handtvätt, energironder i byggnaderna för att kolla att allt var avstängt som skulle vara avstängt, förändringar i inställningar i datorer, belysningsinventering och naturligtvis uppföljning och återkoppling om hur medarbetarna gör.

 

Totalt sett var den största behållningen hos deltagarna att man fått upp ögonen för hur små förändringar i vardagliga beteenden kan ge stor effekt. Helt plötsligt har sopsorteringar börjat funka, datorer stängs av när folk går hem och tomma rum är släckta rum. Det är ju precis så det ska vara!

 

 

Save@works utvärderingsrapport 

Rapporten riktar sig till genomförare av projekt som avser att skapa och/eller upprätthålla beteendeförändringsinitiativ i offentliga lokaler (såväl som andra kontor eller hushåll), beslutsfattare, projektfinansierare och forskare som arbetar inom området.

 

Save@work-projektet var uppbyggt runt en vetenskapsbaserad metodologi som baserade sig på teorier runt interpersonellt beteende och kombinerade både uppifrån och ner-perspektiv med nerifrån och upp-perspektiv. I det senare fallet var – å ena sidan – offentlig sektor inbjudna att vara aktiva deltagare i programmet för att på så sätt försäkra att anställda på alla nivåer skulle stöttas i att engagera sig i save@work aktiviteterna. Å andra sidan skapades Energiteam, sammansatta av fastighetsansvariga och intresserade anställda på ofta på frivillig basis, i varje byggnad. Projektet byggdes avsiktligt upp av mindre grupper som stödjare och genomförare av aktiviteterna lokalt. Dessa jobbade för beteendeförändringar och använde en mängd motiveringsmetoder, med andra ord verktyg och material samtidigt som de kunde tillgodose behoven hos olika personlighetstyper.

 

Majoriteten (73%) av de deltagande byggnaderna minskade energianvändningen under projektet: i genomsnitt sparades 8% av energianvändningen. Totalt minskade primärenergianvändningen med 6.5 GWh hos de 9 deltagande länderna vilket motsvarar 1 783 ton CO2-utsläpp. Förutom att resultaten i energibesparingar och att koldioxidutsläppen minskar är det viktigt att notera projektets roll och betydelse för att öka medvetenheten hos medarbetarna och för att skapa nya energieffektiva beteenden och metoder som kan utgöra grund för framtida hållbara utvecklingsaktiviteter inom energiområdetSave@work bidrog till högre kunskap och högre medvetenhet såväl som en bättre sammanhållning på arbetsplatserna som är redo att fokusera på att göra ännu mer energibesparingar - ett resultat som är lika viktigt som de uppnådda besparingarna.

Sammanfattande utvärderingsrapport (engelska) pdf >

Utvärderingsrapport Miljökloka kontor (engelska) pdf >