Upphandling av fordon


Transportsektor står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Till år 2020 ska våra utsläpp minskat med 20 % och andelen förnybar energi ökat till 20 % (i förhållande till 1995 år nivå). Det finns många utredningar, rapporter och projekt som pekar på relevansen i att genomföra hållbara upphandlingar - men vägen dit är inte enkel och spikrak. Energikontor Sydost erbjuder därför stöd i form av utbildningar, semiarier, verktyg, broschyrer mm för att stötta våra ägare i arbetet att uppnå hållbara upphandlingar. Genom att ställa miljökrav kan offentliga organisationer vara drivande aktörer på väg mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.


Maila eller ring oss så hjälper vi dig! Se kontaktperson längst ner på sidan.

 

+ Kravställning och stöd

 

Några exempel på när du kan ställa olika krav på hur de kan utformas
1. Kvalificeringskrav

 

Ska-krav på de varor och tjänster som upphandlas.
Du kan antingen ange miljökraven som teknisk specifikation eller som ett tilldelningskriterium. ”Fordonen skall kunna drivas med biogas”


3. Tilldelningskriterier
Används vid utvärdering av anbud.
”Om anbudsgivarens har en gaslastbil tilldelas 2 poäng.”


4. Kontraktsvillkor
Krav som ska uppfyllas under kontraktstiden.
”Transporttjänsten skall utföras med gasfordon”. ”När nya fordon införskaffas skall de vara gasfordon.”

Option
En möjlighet att förlänga eller ändra omfattningen av ett kontrakt. Ska anges i förfrågningsunderlaget och kontraktet.
”Anbudsgivaren skall lämna pris som gäller under förutsättning att trafiken utförs med gasfordon.”


Bonus
”Utförs tjänsten med gasfordon erhålls en bonus på xx kr/timme/km.”

 

Allmän information
PRIMES - IEE projekt

 


Upphandlingsstöd från Upphandlingsmyndigheten

Upphandling av fordon och transporter
Miljökrav på transporter
Miljökrav vid tjänsteupphandling
LCC för personbilar
Om hållbar upphandling
Praktiska verktyg för goda hållbara affärer

 

 

 

Däck

Energimärkning av däck
Elfordon och laddinfrastruktur

Hemsidor med allmän information

Godstransporter

KNEG Resultatrapport 2014

Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08- 28

Upphandlingsverktyg från Q3 Forum för hållbara transporter - funktionskravsystem. (Kräver inloggning)

 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för godstransport

Information och tips från KRAV


Kollektivtrafik


Information och stöd från Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik - skriv upphandling i sökrutan


Entreprenader

 

Trafikverket

Drivmedel

Transportörsnätverket med kunskap som drivkraft.
Drivmedel, Miljö och Trafiksäkerhet.

Biogas

Biogas Sydost
Biogas Öst
Biogas Östs handledande material som riktar sig till aktörer som vill främja biogas som fordonsbränsle genom offentlig upphandling av såväl egna fordon som transporter av upphandlade varor och tjänster.

+ Filmer, länkar och relevanta projekt

Se filmen från Eu projektet Baltic GPP om hur mycket ni kan spara på hållbar upphandling! För att åstadkomma förändring och förbättring måste vi hjälpas åt genom att bland annat ställa hållbarhetskrav när fordon och transporttjänster ska handlas upp! Genom att arbeta metodiskt och strategiskt hinner ni med att skapa
riktigt bra upphandlingsunderlag.

 

Information från Konkurrensverket

 

Pressrelease 2015-01-21
Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig
upphandling. Kraven syftar till att minska utsläpp från avgasemissioner som bland annat kolmonoxid
(CO) och kväveoxider (NOx). Uppdateringen innebär bland annat att kravnivåerna har skärpts för att följa lagstiftningen för Euro-klasser.

Mer stöd finns på www.kkv.se
Man kan maila: konkurrensverket@kkv.se
Telefon: 08-700 16 00

 

 

Hemsidor och statistik över miljöbilar

Miljöfordon.se
Miljöfordonsyd.se
Miljöfordonsdiagnos
 Projekt om upphandling

Att verka för hållbara upphandlingar är viktigt för alla offentliga organisationer. Genom EU-projektet PRIMES har Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg fått möjlighet att stötta företag och offentliga organisationer att göra bättre upphandlingar där det finns möjlighet att hitta energieffektivare lösningar.

 

GPP2020 aims to mainstream low-carbon procurement across Europe. GPP 2020 will contribute to the EU’s target to reduce greenhouse gas emissions by 20 percent, increase the share of renewable energy by 20 percent and increase energy efficiency by 20 percent by 2020.
 

The Clean Fleets project assists public authorities and fleet operators with the implementation of the Clean Vehicles Directive and the procurement or leasing of clean and energy-efficient vehicles.

 

PPT om fordonsupphandling
LCC- verktyg på Engelska
 

Buying green! - A handbook on environmental public procurement. Handbook för att upphandla grönt (på engelska)

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA

Hållbar upphandling i Sydost stöttades av  

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter.
Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.