Energibalans – ett verktyg för beslut och uppföljning

Energikontor Sydost erbjuder alla våra ägare att beställa årliga visuella energibalanser (i form av Sankey-diagram*) och fullständiga energibalanser** för den geografiskt avgränsade kommunen. Ett Sankey-diagram är ett sätt att grafiskt redovisa energiflödet för en kommun eller för ett helt län.*** Läs mer om energibalanser och sankey-diagram här

 

I erbjudandet ingår, som ett komplement, att Energikontor Sydost också tar fram uppgifter på andel förnybar energi, samt CO2 per capita. 

 


Erbjudande till våra ägare: 

  -    Visuell energibalans  (sankey-diagram) (inkl komplement) avseende ett år = 6500 kr + moms
  -    Visuell energibalans (sankey-diagram) (inkl komplement) för ett jämförelseår (tex 1990) = 6500 kr + moms

  -    Muntlig presentation på plats hos ägare = max 6500 kr + moms samt restid tillkommer.

 

Fullständig energibalans

 -    För  mer innehåll och prisuppgift, kontakta Göran GustavssonVåra ägare berättar

”Oskarshamns kommun har haft stor användning av energibalansen i arbetet med att följa upp satta miljömål.
Den utgör även ett bra underlag för att i kommunen ta ut en gemensam riktning och prioritera insatser.” 
Sara Olsson, Hållbarhetsstrateg, Oskarshamns kommun (energibalans för 2019). 

 

Energibalansen var ett första steg i arbetet för en ny energi- och klimatplan. Den gav oss insikt i vad kommunen bör satsa på och vad som går bra.” Ebba Lejeby, Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare, Alvesta kommun (energibalans för 2019). 
 

Vi har använt Energibalansen som en del i underlaget i samband med att ta fram en ny Energi- och klimatstrategi för kommunkoncernen.” Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg, Västerviks kommun (energibalans för 2019). 

 

Energibalans Kalmar län 2019 är ett sätt att följa energianvändning och klimatutsläpp över tid och för olika sektorer. Den ger därför underlag för förståelse och prioriteringar och gör det också möjligt att följa upp målen och delmålen i vårt handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030. Energistatistik är inte helt enkel. Genom att ta fram en energibalans försäkrar vi oss om att siffrorna är jämförbara över tid.”  
Carolina Gunnarsson Johnsson, 
Miljösamordnare, Region Kalmar län (energibalans för hela länet 2019)


Beställ energibalans här

Fyll i dina uppgifter och kryssa i vad du är intresserad av. Klicka sedan på ”Skicka”, så kontaktar vi dig inom kort!

 

Ditt namn                                       

Kommun/region                         

Epost som vi kan nå dig på   

Jag vill

 ha offert

 beställa

 

Följande möjligheter finns

 Visuell energibalans - avseende aktuellt år

 Visuell energibalans - avseende jämförande år, tex 1990

 Energibalans - avseende aktuellt år

 Muntlig presentation och genomgång (offert lämnas efter diskussion med beställaren)

 

 

 

*Sankey-diagram är en specifik typ av flödesschema, i vilken bredden av pilarna visas proportionellt mot flödesmängden. Energibalans som visualiseras i ett Sankey-diagram kan visa alla de primära energiflödena in i en kommun. Bredderna hos banden är direkt proportionell mot energitillförsel, omvandling och användning. 

**Med fullständig energibalans menar vi en djupare analys i såväl tillförd som slutanvänd energi i kommunen/länet. Vi redovisar också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker. Storleken av de olika flödena jämförs över tid. Vi presenterar också de växthusdrivande emissioner man får som ett resultat av energianvändningen och annan verksamhet i området.
 

***För energistatistik gäller att: data som finns tillgänglig från våren år 2022 avser 2020 (vilket innebär att det senaste år då uppgifter hos SCB fanns tillgängligt är två år tillbaka i tiden). 

Tidigare energibalanser vi tagit fram