Biobränslepotential i Kronoberg

Rapporten beskriver hur användningen av energi i Kronoberg, speciellt bioenergi, ser ut idag och viss mån också historiskt. En inventering av biobränslepannor för fjärrvärmeproduktion i Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län har genomförts och redovisas kommunvis. Den redovisar också nya biopannor som planeras att byggas. Större kända industriers användning av bioenergi redovisas i en tabell. Rapporten beskriver också hur stor potentialen är för olika typer av bioenergi.

Totalt använde Kronobergs län 6,6 TWh under år 2011. Den långsiktiga trenden är ökande. Generellt har de icke-förnybara bränslena minskat, medan förnybara bränslen har ökat. Andelen förnybara bränslen i energianvändningen har ökat med runt tio procentenheter sedan 1990. Användningen av biobränslen i länet är 2,2 TWh.

 

Hälften av detta används i värme – och kraftvärmeverk, 25 procent inom industrin, 20 procent inom hushållssektorn och 6 procent för biodrivmedel. Omställningen till förnybar värmeproduktion har successivt genomförts under de senaste decennierna och idag är användningen av eldningsolja inom hushållssektorn nästan utplånad. Inom industrisektorn finns tendenser till minskad användning av icke-förnybara bränslen. Inom transportsektorn, som är den stora utmaningen, ökar andelen förnybart med cirka en procent årligen.

 

Beskrivningen av potentialen för att nyttja olika bioenergikällor visar tydligt att primära skogsbränslen (grot, stubbar och klenträd) har störst potential med mer än 1 TWh/år. Energigrödor skulle under vissa antaganden kunna ge runt 0,2 TWh, om 10 % av all åkermark användes för detta syfte. Siffrorna gäller produktion av värme och el. För produktion av drivmedel förädlas bränslena ytterligare och ger därför mindre energiutbyte. För produktion av biogas finns en potential i restprodukter från djurhållning (gödsel), matavfall och reningsverk.

 

Potentialen är störst från djurhållning, ca 0,1 TWh, och därefter från matavfall och sedan reningsverk, vilket sammanlagt skulle kunna ge 0,04 TW.


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige. 

 

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP