Positivt kring arbetspendling utan bil i Kalmar

Publicerad: 2015-02-23

Över 1000 personer har deltagit i fem undersökingar i Kalmar län, där syftet har varit att ta reda på vad som krävs för att minska andelen biltransporter i arbetspendlingen. Generellt har de som deltagit i projekten varit mycket positiva till att pröva ett nytt transportsätt, och med förbättringar i systemet tillsammans med påverkansåtgärder finns stora möjligheter att minska bilåkningen framöver.

 

Kalmar är ett glest befolkat län som har satt upp som mål att bli fossilbränslefritt till år 2030. Energikontor Sydost tagit fram en uppsättning effektiva och innovativa verktyg för hållbara transporter anpassade till glesbefolkade områden eller landsbygd. Fem områden har undersökts; arbetsplatser på landsbygden (kollektivtrafik + samåkning), långväga arbetspendling (tåg och buss), cykel i tätort samt medlemskap i bilpool som alternativ till egen bil.

 

De 1000 personer som medverkat i har arbetat på både offentliga och privata arbetsplatser, De har fått frågor om vad de tycker om kollektivtrafiken och dessutom erbjudits att testa buss, tåg, samåkning, bilpool, cykel för att ta sig till arbetet. Hitta alla förstudier och rapporter här.

 

Minskade utsläpp och energibesparing

Totalt deltog 58 personer i de fem testresenärsprojekten.  Efter sex månader fortsatte 30 personer att åka kollektivt, samåka, cykla eller använda sig av bilpool. Totalt minskade de sin energiförbrukning med 3 418 kWh/v. Räknat på årsbasis (45 arbetsveckor) blir resultatet 153 810 kWh eller 154 MWh.

Totalt minskade utsläppen med 874 kg CO2/v. Räknat på årsbasis blir resultatet 39 330 kg eller 39 ton CO2. Resultaten bygger på mätningar sex månader efter testresenärsprojektens slut.

 

Resultat från undersökningarna

Sammanfattningsvis så visar undersökningarna att det finns ett intresse att hitta alternativ till egen bil när det gäller arbetspendling men för att det ska bli större genomslag krävs b.la:

 

  • Bättre punktlighet
  • Realtidsinformation om förseningar och alternativ till inställda tåg & bussar
  • Stabil internetuppkoppling och mobiltäckning samt eluttag vid varje plats
  • En hyfsad restid från dörr till dörr
  • Tillräckligt stor uppslutning till mobil samåkning för att få nyttan av den flexibilitet som systemet erbjuder från början
  • Bättre information generellt och större engagemang från arbetsgivaren när det gäller cykelåkning
  • Mer information om bilpooler

 

Samarbetspartner

Verktygen utgör ett medel att minska transporternas klimatpåverkan genom att göra det möjligt att åka till och från arbetet på ett hållbart sätt. Verktygen har tagits fram av Energikontor Sydost i samarbete med Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hultsfreds kommun, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar, Kalmar kommun, Hultsfreds kommun, Scania i Oskarshamn och HSB Sydost.