Politiker delade framtidsplaner på Energiting Sydost

Publicerad: 2021-11-12

11 november hölls den tionde upplagan av vår årliga konferens Energiting Sydost. Under dagen fick vi ta del av det aktuella läget för energi-och klimatmålen i sydost, samt vad våra politiker planerar för faktiska åtgärder för att vi ska nå målen. Föreläsare från hela Sverige bidrog med den senaste utvecklingen inom bland annat vätgas, vindkraft, energieffektivisering och andra initiativ som bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

I år gjorde Energitinget premiär som hybridevent, vilket innebar att såväl föreläsare som deltagare kunde välja mellan att medverka antingen på Vetenskapshuset i Markaryd (årets värdkommun) eller digitalt via länk. En del av innehållet som ingick i Energitinget sändes även från Ronneby, med deltagare både på plats och via länk. På detta sätt medverkade över 110 personer under dagen. Tack vare en smula uppfinningsrikedom med flera uppkopplade datorer, läsplattor och projektorer, kunde vi konstatera att även ett hybridupplägg är fullt möjligt att genomföra!

 

Panelsamtal med politiker i Markaryd.

Panelsamtal med politiker, på plats i Vetenskapshuset i Markaryd.

 

Läget just nu - vad behöver vi göra för att nå energi och klimatmålen i sydost?

Efter att vi hälsats välkomna av Bengt Germundsson, Markaryds kommunstyrelseordförande, inleddes dagen med en nulägesanalys över miljömålsläget i våra tre sydostlän. Energi-och klimatmål och nuläge för dessa presenterades. Därefter gavs förslag på åtgärder vi behöver vidta för att vi ska kunna nå dessa mål. 

 

Fokus låg på tre delmål inom sydost;

  • fossiloberoende fordonsflotta till 2030/2040 (beroende på län)
  • 50 % ökad energieffektivisering till 2040
  • 100 % förnybar elproduktion till 2030/2040/2050 (beroende på län)

 

Övergripande går utvecklingen åt rätt håll i de tre länen gällande de här målen. Det krävs dock fortsatta insatser, främst för mer regional produktion av förnybar energi i Blekinge och i Kronobergs län, där både solenergi och vindkraft har stor potential. För att kunna fasa ut de fossila bränslena behövs mycket ny elproduktion.

 

Men, för att vi ska klara av omställningen, bli mer energieffektiva och producera den förnybara energi som kommer att krävas, så behöver vi också utveckla och anpassa vårt samhälle. Detta kräver i sin tur styrmedel. Vi behöver bland annat investera i smarta elnät, fler digitala tjänster, återanvända mer material, bygga mer i trä, bygga ut kollektivtrafiken, laddinfrastruktur samt fler cykelvägar. Omställningen kommer också att innebära förändrad livsstil, där till exempel delningsekonomi är en pusselbit. 

 

Detta presenterades av Pierre Ståhl, Energikontor Sydost, Ulf Hansson, Länsstyrelsen i Blekinge, Ida Andreasson, Länsstyrelsen Kronoberg, Madeleine Mårtensson, Länsstyrelsen Kalmar län, samt Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola.

 

        

 

 

Framåtblickande politikersamtal

Dagen  avslutades gemensamt med ett panelsamtal där regionala och kommunala politiker fick berätta om konkreta planerade åtgärder som ska bidra till att energi-och klimatmålen nås. Gemensamt för alla paneldeltagare var att de yrkade på vikten av samverkan, både inom och utanför länsgränserna, för att utvecklingen ska fortsätta framåt. 

 

Enligt Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, arbetar kommunen just nu med att ställa om hela sin fordonsflotta till både biogas och vätgas-drift, samt jobbar för att nya fastigheter i kommunen ska byggas enligt plusenergi-standard. Han tog också upp Vetenskapshuset, som med sin kunskaps-och möteshubb erbjuder nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag att träffas och dela resurser.  Efter nyår kommer där också att finnas en av landets första elladd-lounger. 

 

Region Kalmar län kommer enligt regionråd Karin Helmersson, att uppdatera handelsplanen för NoOil som ska göra Kalmar län till en fossilbränslefriregion till 2030, samt jobba för att få upp energi-och klimatfrågan ännu mer på agendan. De ska också fortsatt utveckla biogasnäringen i länet och bland annat se över nyttjandet av engångsartiklar inom vården för att få ner koldioxidutsläppen. 

 

 

I Region Krononerg kommer de, enligt Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, att stötta utvecklingen av vätgasproduktion, samt utveckla länets laddinfrastruktur. Det finns även beslut om att elektrifiera stadstrafiken i Växjö och Älmhult, samt ställa om regiontrafiken till biogasdrift. Nästa år tas även beslut kring huruvida det ska byggas ett nytt sjukhus i Växjö eller inte. Blir det ett nytt sjukhus ska såklart det bli ett klimatsmart sådant, enligt Thomas. Samma sak gäller den nya sjukhusbyggnaden i Ljungby som också ska beslutas nästa år. 

 

 

Anders Borgehed, dagens näringslivsrepresentant från Handelskammaren, berättade att deras medlemsföretag tillsammans med Fossilfritt Sverige, ska titta på hur verksamheterna kan skynda på omställningen. 

 

 

 

 

Parallella spår: Utveckling  inom vätgas, vindkraft, hållbara transporter, företagsstöd och energieffektivisering i fastigheter

Mellan dagens gemensamma inledning och avslutning fick deltagarna möjlighet att lyssna på två parallella spår med föreläsningar på olika teman som kopplade an till de åtgärder och olika lösningar som behövs för att vi ska kunna uppnå energi-och klimatmålen och klara omställningen till ett hållbart samhälle. Föreläsare från hela Sverige bjöds in att tala;

 

Lars Andersson, Energiföretagen Sverige, Karin Nilsson, RISE, Malin Dahlroth, Uniper Norden, Finn Kofoed-Dam, Strandmöllen AB, Björn Hasselgren, Trafikverket och Daniel Bergstrand, Volvo Trucks, presenterade utveckling inom vätgasområdet, både lokalt som nationellt. 

        

 

Daniel Kulin, Svensk Vindenergi och Anders Rylin, Stena Renewable, pratade om utveckling av och prognoser för vindkraft i sydost och i Sverige.

  

 

Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, presenterade hur vi jobbar med att stötta små-och medelstora företag i deras energiarbete. Som gott exempel fick vi lyssna på David Berg från Dragsö Camping, som berättade om de åtgärder de gjort för att energieffektivisera verksamheten, med stöttning från Energikontoret. 

  

 

Stefan Olsson och Lidia Salame från Energikontor Sydost, samt Katrine Svensson från Länsstyrelsen i Blekinge, berättade om tillgängliga stöd och verktyg som finns för energieffektivisering i byggnader. Calle Engström från Mönsterås bostäder, berättade om deras nya satsningar på solceller och erfarenheter av olika upphandlingar. Daniel Svensson, Energy Service Management ABpresenterade resultaten av en förstudie som undersökt hur många miljoner kr per år som offentliga fastighetsägare i Blekinge län skulle kunna spara på energieffektiviserande åtgärder.

        

 

Funny Livdotter, StudioVäxt, Vera Telemo, Mötesplats Steneby, Charlotte Hauksson, WSP och Lina Simonsson, NIBE visade upp och berättade om nya nya arbetssätt via etablerade arbetshubbar och grannskapskontor - bland annat fick deltagarna göra ett fysiskt och virtuellt studiebesök på kunskaps-och möteshubben på Vetenskapshuset i Markaryd. Pernilla Hyllenius Mattisson på Trivector och Annelie Frick på Region Östergötland delade goda exempel på hur man kan jobba med transportomställning i den egna verksamheten.

        

 

 

Vi på Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg, som arrangerade årets Energiting Sydost, tackar alla föreläsare och deltagare som var med under dagen!

 

Vi syns igen på nästa Energiting; 10 november 2022 - någonstans i Kalmar län. Kommuner i Kalmar län - vill ni att nästa Energiting ska hållas hos just er, hör av er till vår vd Christel Liljegren