Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050

Publicerad: 2021-03-09

Energikontor Sydost har sammanställt SCB:s senaste statistik över energiproduktion och användning för år 2019. Trots stor potential för produktion av förnybar energi i Kronoberg importeras cirka 60 % av den energi som används i länet från andra delar av Sverige eller andra länder. Målet om att bli ett Plusenergilän 2050 kan nås, men kräver stora insatser på flera områden.

Varje år presenterar SCB (Statistiska Centralbyrån) data om produktion och användning av energi i landets kommuner och regioner. Energikontor Sydost analyserar regelbundet dessa för att se hur Kronoberg ligger till jämfört med uppsatta mål. 
 
Analysen visar att 60 % av energin som används i Kronoberg ”importeras”. Importen är framförallt el från andra delar av Sverige samt fossila bränslen från andra länder. I Kronoberg är det mest fossil bensin och diesel med ursprung från Ryssland, Norge och Nigeria med flera länder. I Sverige måste de fossila drivmedlen blandas ut med en förnybarandel. Andelen ska öka succesivt från år till år. I Kronoberg produceras inga förnybara flytande bränslen så även den förnybara andelen i bensin och diesel importeras.  
 
Energi som produceras i länet är främst bioenergi i form av värme och el från skogsrester, men även vattenkraft. Solel ökar kraftigt, men andelen är fortfarande liten. Detsamma gäller för länets vindkraft. Den utbyggnad som pågår just nu syns ännu inte i statistiken. Däremot finns det i länet produktion av biogas i Alvesta och Växjö vilket ungefär motsvarar den gas som används. 
 
Den totala energianvändningen per år har legat ganska konstant sedan 1990, men har sedan cirka tio år en trend med minskande användning. För Kronoberg finns ett regionalt mål om att bli Plusenergilän år 2050. Detta innebär att vi inom länet varje år ska producera minst lika mycket energi som vi använder och att denna energi ska komma från förnybara källor. År 2019 var denna andel cirka 40 % och det är alltså långt kvar till målet (100 %).

Hur ska vi nå målet och bli ett Plusenergilän? 

  • Fortsätt arbetet med att energieffektivisera och minska behovet av energi.
  • Stötta omställningen av transportsektorn och ge möjlighet att tanka förnybara bränslen och snabbladda elfordon i hela länet.
  • Behålla och utveckla biogasanvändningen som är ett klimatsmart regionalt bränsle.
  • Fortsätta bygga ut vindkraften i länet som snabbt kan ge stora mängder el.
    Den vindkraft som byggs just nu kommer att minska importbehovet av el med hälften. Om all vindkraft som planeras byggs kan Kronoberg bli nettoexportör av el.
  • Utveckla metoder att lagra el med till exempel vätgas. Kanske i anslutning till något av de vindkraftverk som planeras.
  • Behålla och utveckla hållbar bioenergi från länets största naturresurs – skogen. Fjärrvärme ger värme och även el när behovet är som störst (kalla vindstilla dagar)
  • Behålla vattenkraften som kan lagra energi och balansera sol och vindkraft.

 
”Kronoberg har stora möjligheter att bidra till den energiomställning som pågår i Sverige och resten av världen just nu”, säger Pierre Ståhl, projektledare på Energikontor Sydost. ”Vi kan ersätta importerade fossila bränslen. Potentialen att producera förnybar energi både som el och drivmedel är mycket stor i länet”, avslutar han.


Plusenergilän 2050 är ett mål i Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg”. Det är även ett regionalt miljömål definierat av Länsstyrelsen i Kronoberg.
 


Analysen är gjord inom projektet POTEnT.