Låt energieffektivisering underlätta elektrifieringen

Publicerad: 2021-04-20

Elektrifieringen av samhället kan fördubbla elanvändningen inom tio år. Elektrifieringen måste gå hand i hand med en kraftfull satsning på energieffektivisering. Regeringen bör förlänga och bredda Energisteget samt satsa på på fortsatt stöd för energi-och klimatrådgivning, skriver Energikontoren Sverige i en debattartikel i tidningen Altinget.

 

Sverige ska, enligt regeringen, till år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. I en ny rapport bedömer Energimyndigheten att Sverige inte kommer att nå målet. Det är allvarligt. 

 

Sveriges klimatmål är att 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att vi ska lyckas att fasa ut fossila bränslen och råvaror krävs en elektrifiering av industrin och transporterna. Elektrifieringen innebär dock större effekttoppar, hårdare belastning på elnäten och större utmaningar för ett elsystem som allt mer baseras på förnybar energi. Det krävs fokuserade ansträngningar för att skapa en effektivare, smartare och mer flexibel elanvändning, så att det finns kapacitet i elnäten till den elkonsumtion vi inte kan effektivisera bort.

 

Energieffektiviseringen glöms ofta bort – trots att det ofta är det billigaste sättet att både minska de klimatpåverkande utsläppen och att underlätta för det förnybara elsystemet. Satsningar på kunskapshöjning inom energieffektivisering har visat sig vara effektiva. I en analys av Sweco konstateras att hälften av de företag som fått stöd av energi- och klimatrådgivare har genomfört någon åtgärd som lett till en mätbar energieffektivisering. Exemplet Kvarteret Alabastern i Växjö visar även att det är möjligt att åstadkomma 50-65 procent energieffektivisering med både bibehållen komfort och lönsam ekonomi. 

 

För att Sverige ska nå energieffektiviseringsmålet har Energikontoren Sverige tre förslag:
 

  1. Förläng Energisteget. Under 2018–2020 kunde större företag inom gruvsektorn och tillverkningsindustrin få stöd för åtgärder som syftade till energieffektivisering. Totalt 97 projekt fick 125 miljoner kronor i stöd och den uppskattade besparingen är 620 gigawattimmar per år. Regeringen bör, som Energimyndigheten föreslår, återuppta Energisteget och öka anslaget med 90 miljoner kronor.
     
  2. Bredda Energisteget. Energikontoren Sveriges erfarenhet är att det finns mycket goda möjligheter att energieffektivisera inom andra företag än bara gruvsektorn och tillverkningsindustrin. Förslaget är att Energisteget breddas till att även omfatta digitaliseringsprojekt i fastigheter och övrig industri.
     
  3. Satsa på kunskapslyft. Utvecklingen inom energi- och klimatområdet går otroligt snabbt och det kräver fortsatt stöd för bland annat kunskapslyft och energikartläggningar. Energikontoren Sverige föreslår därför att energi- och klimatrådgivningen måste få fortsatt stöd och utvecklas, samt att energicoacher och insatser såsom regionala noder ska återinföras för att energieffektiviserings-kompetensen ska bibehållas och utvecklas för att kunna stötta de som behöver hjälp.

 

Läs hela debattartikeln på altinget.se