Industrier som gått över till förnybara bränslen vinnare vid årsskiftet

Publicerad: 2014-11-25

När skattelättnaden för koldioxidskatten nu minskar vid årsskiftet kommer flera av länets industrier som använder fossila bränslen att drabbas hårt. En kubikmeter olja blir cirka 1000 kr dyrare över en natt. Företag som exempelvis Räppe Industri i Växjö har redan genomfört en energikonvertering från fossila till förnybara bränslen vilket gör att de nya skattereglerna inte påverkar dem. Sammantaget för industrin i länet innebär skatteomläggningen ökade kostnader på runt 20 miljoner kronor om året, som alltså drabbar de företag som fortfarande använder fossila bränslen

 

Hushåll, industri – och transportsektorerna använder ungefär lika mycket energi, men bränslemixen som används i de tre olika sektorerna skiljer sig mycket åt. I en ny studie ”Bioenergi i Kronoberg – användning och potential” från Energikontor Sydost presenteras bland annat hur användningen av biobränslen har ändrats över tiden. Studien går i detalj in på hur mycket bioenergi olika värmeverk och industrier använder.

 

Inom hushållen används idag så gott som ingen olja alls direkt för uppvärmning, i industrin driver nya skatteregler fram åtgärder för energikonvertering till biobränslen och för drivmedel ökar andelen förnybara bränslen med runt 1 procent årligen från låga nivåer.

 

Den olja som idag används för uppvärmning är det som värmeverken använder som spets– och reservlast. Industrin i länet använder ungefär fyra gånger mer olja för sina processer och transporterna i länet använder ungefär 30 gånger mer. Att lösa problemet med att ersätta fossila drivmedel är förstås komplext, men att energikonvertera i industrin får anses vara en lågt hängande frukt. Ett industriföretag är inte det andra likt avseende behovet av energi och energiformen, men vi har goda exempel i länet med industrier som har konverterat bort från det fossila, vilket gör dem till vinnare nu när skatteomläggningen slår hårt mot stora konsumenter av fossila bränslen.

 

Energikontoret har tillsammans med Energimyndigheten gett ut två broschyrer om energikonvertering i fastigheter och i industrin som kan vara till hjälp vid en övergång.

 

Bakgrundsfakta från rapporten Bioenergi i Kronoberg – användning och potential:
För hushållssektorn används elenergi, fjärrvärme och direkt använt förnybara bränslen till lika stora delar. (se sid 26)
Industrin: Mindre fjärrvärme än i hushållssektorn, men mer fossilt. (se sid 27)
Vägtransporter: Förnybara bränslen svarar för runt 10 %, då främst i form av låginblandning i diesel och bensin. (se sid 29)

 

För mer information kontakta:
Göran Gustavsson, goran.gustavsson@energikontorsydost.se, tel. 0709-21 60 54

 

    

Project cofunded by the European Union Seventh Framework Programme FP7 under grant agreement n° 613762
FP7