Goda förutsättningar för vätgas i Kronobergs län

Publicerad: 2020-02-19

Vätgas skulle kunna bidra stort till ett fossilfritt län och ökad tillväxt genom regional produktion av drivmedel istället för import. Ett kommunalägt energiföretag skulle kunna vara en möjlig aktör för att producera vätgas. För att bygga vätgaskedjan krävs både politiska incitament och samverkan mellan kommuner och företag. Detta konstaterades på fredagens fullsatta vätgasseminarium på Volvo CE i Braås, där Energikontor Sydost presenterade förstudien om potentialen för vätgas som fordonsbränsle i Kronobergs län.

 

Att vätgas blivit ett hett ämne råder det ingen tvekan om. De hundra platserna på vårt seminarium 14 februari på Volvo CE i Braås blev snabbt fullbokade och väntelistan lång. Dagen bjöd på många intressanta inspel och slutsatser gällande framtiden för vätgas i Kronobergs län. 

 

Intresserade aktörer finns 

Vår förstudie visar att det finns intresserade aktörer i regionen som tillsammans kan bilda hela vätgaskedjan; produktion, distribution och användning. Däremot är det, som vid alla introduktioner av ett nytt bränsle, kostsamt i början när konsumtionen är låg; det krävs en uthållig aktör som kan göra en långsiktig investering inför framtiden alternativt samhällsstöd i starten. Paralleller kan dras till introduktionen av biogas. Det samhällsstöd som kan bli aktuellt för produktion är Regionalfonden Småland och öarna och då är ett offentligt ägt energibolag en lämplig aktör eftersom endast offentliga aktörer kan få stöd.  

 

Viktigt med ett hållbart drivmedelsalternativ för tunga fordon

Bland potentiella vätgasanvändare finns samtliga kommuner tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen, liksom flera av aktörerna inom tunga fordon och logistik. Vätgasfordon är dock dyrare idag än vanliga fossilfordon och elfordon, även om lärkurvor snabbt minskar kostnaderna för bränsleceller. För stora delar av tunga fordons-branschen är inte ren eldrift ett alternativ eftersom batterierna blir för tunga. Ett emissionsfritt alternativ måste därför tas fram och vätgas är idag den enda möjligheten. Det är viktigt för vår region, som är så tung på logistik och produktion av tunga fordon, att vi har hållbara alternativ.  

 

Elektrolys ekonomiskt fördelaktigt

Det finns flera sätt att producera förnybar vätgas. För vår region är de aktuella teknikerna från el med elektrolys, från biogas med en reformer eller från skogsbränslen via förgasning. Av dessa metoder är elektrolys mest ekonomiskt fördelaktigt. Reformering av metan är idag mer kostsamt och biogas är redan ett bra fordonsbränsle i sig. Förgasningstekniken är under utveckling av bland andra Växjö Energi och Linnéuniversitetet.  

 

Möjligt att producera vätgas av lokal sol-och vindkraft

Vindkraftpotentialen i Kronobergs län är stor även om alla lägen inte är lämpliga för utbyggnad. På vissa ställen är det så trångt på elnäten att mer el inte får plats. Ju mer intermittent kraft det finns i nätet (el som kommer ojämnt över tid, så som el från vind och sol) desto större behov av lagring och/eller vätgasproduktion. Vi skulle kunna ersätta importerade fossila bränslen med drivmedel producerat från regional sol eller vind vilket inte bara skulle bidra till att nå miljömålen, utan också till en högre bruttoregionalprodukt och självförsörjningsgrad.   

 

Samverkan A och O

Förutom resultatet av vår förstudie innehöll seminariet en mängd spännande presentationer av olika intressenter, bland annat företag och politiska representanter från kommuner och region. Samtliga betonade vikten av samarbete om vi ska kunna introducera vätgas i Kronoberg. 
Brunskogsgruppen och Volvo berättade om hur de ser på utmaningarna framöver på drivmedelssida, där vätgas är en möjlig och kanske nödvändig pusselbit.
Statkraft spanade in i framtiden där vätgas är en viktig energibärare vid lagring av el och tunga transporter inklusive sjöfart. Ersätt inte biogas med el eller vätgas, biogas är ett bra bränsle - fokusera på tunga och långa transporter för vätgas, var rådet som vi fick.  
Uppvidingehus är den enda regionala aktören som är igång med ett konkret projekt kring vätgas, dock inte drivmedel utan lagring av sol-el för försörjning av el och värme under vintern. 
Det danska gasföretaget Strandmöllen berättade om sina erfarenheter av introduktionen av vätgas i Danmark. Offentlig upphandling är en viktig pusselbit vid introduktion av nya bränslen och Nätverket Tunga fordon gav exempel på innovativa sådana. Länsstyrelsen betonade behovet av en förstärkt infrastruktur för förnybara drivmedel och öppnade för att Klimatklivet skulle kunna vara med och finansiera tankställen. 

 

Politikerna måste vara med 

Vid introduktion av biogas stod stadsbussarna i Växjö för den stora konsumtionen, vilken gjorde en utbyggnad av produktionen möjlig. Idag sköts länstrafiken av Region Kronoberg, vars representant höll med om att kollektivtrafiken har en viktig roll även vid introduktion av vätgas. Det finns flera upphandlingar framöver som skulle kunna bli aktuella för vätgas, även om bättre utprovad teknik och mer erfarenhet behövs först.  Samtliga kommunpolitiker var positiva till vätgas och arbetar för att sluta använda fossila bränslen.

 

Rekommendationer och slutsatser från dagen

En möjlig aktör för uppförande av vätgasproduktion är ett kommunalägt energibolag eftersom en offentlig aktör har möjlighet att få bidrag från Regionalfonden Småland och öarna. Kombinationen solel med el från biomassa vintertid är en möjlighet. Drift av anläggning och tankstation kan göras av annan aktör. Tillståndsprocessen för vätgas kan ta tid - regelverk är under utveckling och bör bevakas. Vätgasen måste vara förnybar för att möta krav från användarna. Sist men inte minst så är en lokal samverkan helt nödvändig för att bygga vätgaskedjan. Kronoberg behöver ta fram en vätgasstrategi för att effektivt kunna jobba framåt med vätgas och bilda ett nätverk med aktuella aktörer i kedjan. Vidare bör det göras en kampanj för att säkra upp antal fordon så att den som bygger har ett antal avsiktsförklaringar.

 

 

Förstudien om vätgas blir klar i slutet av februari och kommer att läggas upp på vår hemsida. Den har finansierats av Regionalfonden Småland och öarna samt Region Kronoberg. Även Volvo CE, Växjö Energi och Växjö kommun har bidragit.  

 

För frågor om Energikontorets vätgasstudie, kontakta projektledare Daniella Johansson eller Sarah Nilsson