Det här får folk att välja bort bilen

Publicerad: 2020-06-16

Under 2019–2020 genomfördes en tävling, Reseutmaningen,  för att öka det hållbara resandet och för att lära sig mer om vad som styr folks transportval.

 

Syftet var att minska bilåkandet och öka resandet med kollektiva transportmedel, cykling och samåkning. För att öka motivationen och drivet från projektdeltagarna utformades tävlingen både som en individuell tävling men även som en lagtävling där lagmedlemmarna skulle stimuleras till att hjälpa varandra för att tillsammans nå ännu bättre resultat. Ingångsvärden till tävlingarna var exakt detsamma, med skillnaden att i lagtävlingen summerades de enskilda lagmedlemmarnas resultat ihop till ett gemensamt lagresultat.

 

I detta projekt engagerades familjer inom ett område med välfungerande kollektivtrafik, med en turtäthet var 20:e minut, och en samtidig hög biltäthet. Området har samtidigt nära till familjernas arbetsplatser, skola m.m. dvs oftast mindre än 10 km. Utmaningen för projektet var att få ett större antal deltagande familjer, vilket resulterade i att åtta familjer deltog.

 

Lärdomar

Projektet har visat att det går att ändra beteende och resmönster om man har egen motivation och de yttre förutsättningarna finns på plats. Familjernas drivkrafter var primärt att börja cykla mer, få bättre kondition och minska koldioxidutsläppen från vardagstransporterna på en och samma gång. Cykeln betraktade de som flexibel i sammanhanget. För att lyckas med omställningen framhöll de vikten av planering av veckorna, och att skapa rutiner.


Genom att planera veckorna så kunde de öka mängden samåkning, och genom att samla ihop sina ärenden till en och samma dag kunde de undvika ytterligare turer till tex affären. Via planering och ett fokus på att använda cykeln eller kollektivtrafiken i första hand minskade de i genomsnitt sina resta km med 21–22% vardera per vecka.


De största utmaningarna för familjerna var att få ihop vardagspusslet, speciellt när det gällde fritidsresorna. Här räckte inte hushållens engagemang hela vägen fram, utan det visade sig att de upplevde att kollektivtrafiken inte uppfyllde hela deras behov. 
När de yttre förutsättningarna saknas, hjälper det inte att hushållen är engagerade. Här gäller det därför att de aktörer som kan påverka hushållens val av transportmedel alternativt behov av att transportera sig, gör det lätt att göra rätt. 

 

Läs slutrapporten Hållbar bilism – resultat inom Reseutmaningen (2020)